Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u van VvAA Rechtsbijstand advies en hulp bij juridische geschillen in de bevoegde uitoefening van uw beroep. Wij staan u bij in een geschil en een eventuele procedure.

Wat is verzekerd?

Juridisch advies en hulp voor medici en paramedici bij geschillen rondom uw beroep. Waaronder klacht- en tuchtzaken en verhaal van de door u geleden schade.

Keuze: bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Wij geven u juridische hulp bij conflicten die verband houden met de bevoegde uitoefening van uw beroep.

Extra informatie

Bedrijfsvoering is alleen verzekerd voor u als directeur en enig aandeelhouder van uw persoonlijke (Holding) BV. U bent dan verzekerd voor uw persoonlijke BV als deze BV uitsluitend bestemd is voor het uitoefenen van uw (para)medisch beroep. Aandeelhouderschap is niet gedekt.

Keuze: verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld als u letsel of schade aan uw (motor)voertuig oploopt bij een verkeersongeval. Ook verzekerd is hulp bij geschillen over de aankoop of reparatie van uw auto.

Extra informatie

U kunt rechtsbijstand verkeer meeverzekeren voor motorrijtuigen maar ook voor deelname aan het verkeer op andere manieren, bij voorbeeld te voet of op de fiets.

Keuze: Onderlinge geschillen

U kunt kiezen voor de aanvullende dekkingen 'onderlinge geschillen binnen uw samenwerkingsverband'.

Extra informatie

Deze aanvullende dekking geldt alleen als alle leden van het samenwerkingsverband zijn meeverzekerd.

Keuze: Extra praktijkpanden

U bent verzekerd voor juridische hulp en advies bij gechillen rondom uw extra praktijkpanden in Nederland, als u die meeverzekert

Extra informatie

Uw eerste praktijkpand is standaard verzekerd

Keuze: Arbeidsgeschillen

Wij bieden u juridische hulp bij geschillen uit een arbeidsovereenkosmt met uw werknemers.

Extra informatie

Als uw werknemers zijn meeverzekerd hebben zij recht op bijstand bij klacht- en tuchtzaken in de bevoegde uitoefening van hun beroep.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u zonder overleg met VvAA Rechtbijstand een juridische deskundige (bv advocaat) inschakelt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Extra informatie

U hebt uitsluitend dekking voor de in de polisvoorwaarden opgesomde rechtsgebieden en gebeurtenissen.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep of bedrijf (hoedanigheid) vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Incasso

Het incasseren van vorderingen op patiënten valt niet onder de verzekeringsdekking, tenzij er een klacht aan de betalingsweigering ten grondslag ligt.

Belastingen

Uitgesloten is juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, heffingen, leges of WOZ-waarde.

Aansprakelijkheidsclaim

Er is geen dekking voor verweer tegen een vordering tot vergoeding van schade die verzekerd kan worden op een aansprakelijkheidsverzekering.

Extra informatie

Hiervoor adviseren we de VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de verzekering hebt afgesloten, is er soms een periode waarin er nog geen dekking is voor geschillen. Dit is de wachttijd.

Extra informatie

Voor verweer in klacht- of tuchtzaken en voor verhalen van schade na een verkeersongeval geldt geen wachttijd.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan externe kosten van € 50.000 inclusief BTW die VvAA vergoedt voor uw juridische hulp. Voor bepaalde dekkingen/rechtsgebieden en voor vrije advocaatkeuze gelden lagere maximum bedragen en soms een eigen risico. U krijgt geen juridische hulp als het geschil over minder dan € 225 gaat.

Extra informatie

Is er sprake van een gerechtelijke- of administratieve procedure en kiest u in overleg met VvAA Rechtbijstand voor een externe deskundige? Dan geldt er een maximum van € 7.500 inclusief BTW en een eigen risico van € 250.

Keuze rechtshulpverlener

Als er sprake is van een gerechtelijke- of administratieve procedure kunt u in overleg met VvAA Rechtbijstand een rechtshulpverlener kiezen. Hiervoor zijn in de polisvoorwaarden regels opgenomen.

Strafrecht

U bent verzekerd bij strafrecht. Wordt u echter verdacht van een strafbaar feit dat getuigt van opzet? Dan is er alleen dekking als uit een onherroepelijke eindbeslissing van een rechter blijkt dat er geen sprake was van opzet.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de Europese Unie (EU) inclusief Noorwegen, IJsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, tenzij dit in de verzekerde rubriek(en) anders is bepaald. Voor de beroepsrechtsbijstand geldt dat de praktijk moet zijn gevestigd en moet worden uitgeoefend in de Benelux of Duitsland.

Extra informatie

Onroerende zaken zijn alleen in Nederland verzekerd. Voor incidenteel medische hulp bij een ongeval of plotseling opkomende ziekte of uitzending via een hulporganisatie geldt in de beroepsrechtsbijstand werelddekking behalve wanneer het recht van de Verenigde Staten of Canada van toepassing is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, dient u onze vragen eerlijk te beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. Wij adviseren u dan en proberen het conflict zo snel mogelijk voor u op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt.  Betalen kan via een automatische incasso of na een toegezonden nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk, telefonisch of per e-mail.