Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis/praktijkpand.

Extra informatie

De meest voorkomende schade-oorzaken zijn gedekt onder de dekking Extra Uitgebreid. Deze is uit te breiden met de dekking Glas. De beste dekking heeft u met de dekking Allrisk.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis/praktijkpand is verzekerd bij schade, door onder andere brand, neerslag, storm en aanrijdingschade. Zonnepanelen die op of aan het gebouw zijn bevestigd zijn standaard meeverzekerd.

Verzekerd bedrag

Heeft u gebruik gemaakt van onze waardeberekenigsmethode, dan heeft u 10 jaar  garantie tegen onderverzekering en staat er geen verzekerd bedrag op uw polisblad.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neemt u over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op. De kosten van de contra-expert vergoeden wij volledig als deze redelijk zijn.

Keuze: glas

Schade door glasbreuk (ramen, dakramen etc.) is niet standaard meeverzekerd. U kunt dit meeverzekeren. Hebt u gekozen voor de dekking Allrisk dan is glasbreuk standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Het glas van of in een (douche)deur, een douche- of badscherm of lichtdoorlatende gevelbeplating is meeverzekerd.

Tuin

Schade aan uw tuin is tuin is beperkt verzekerd. Schade aan uw tuin vergoeden wij tot maximaal € 50.000,-. Wij vergoeden geen schade door storm, neerslag, hagel, omvallen van bomen, vandalisme en (poging tot) diefstal.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand (langer dan 2 maanden) is ook verzekerd. Wij vergoeden onder anderen schade door brand, brandblussing, blikseminslag, ontploffing, storm, aanrijding en het omvallen van kranen en heistellingen.

Extra informatie

Als u tijdens de verbouwing in uw woning blijft wonen, is er ook dekking voor inbraak en waterschade die niet is ontstaan door de verbouwing.

Hulpverlening door Artsen Alarm Service (AAS)

Wij vergoeden onbeperkt de kosten van de hulpverlening en de organisatie hiervan, zoals de kosten van het inschakelen van een dakdekker, slotenmaker of

een glaszetter. Deze moeten zijn gemaakt in overleg met en na goedkeuring door onze hulpverleningsinstantie, Artsen Alarm Service (AAS).

En wij vergoeden tot maximaal € 50.000,- voor de kosten voor het aanbrengen van een noodvoorziening in of aan het gebouw.

Keuze: Dekking Allrisk

De meest voorkomende schade-oorzaken zijn gedekt onder de dekking Extra Uitgebreid. De dekking kan uitgebreid worden met de dekking Allrisk. Daarmee is ook schade aan uw woning door een ongelukje verzekerd en bent u standaard verzekerd tegen glasbreuk in uw woning. Heeft u gekozen voor de dekking Allrisk, dan  vergoeden wij  ook de kosten van het verwijderen van graffiti van de buitenmuren van uw gebouw.

Afvoerkosten bomen, planten en struiken

Wij vergoeden de volgende kosten tot maximaal € 1.500,- per gebeurtenis:
a. afvoerkosten van bomen, planten en struiken. Het afvoeren moet noodzakelijk zijn om een gedekte schade aan het gebouw te herstellen;
b. afvoerkosten van uw bomen uit uw tuin door stormschade.
Met afvoerkosten bedoelen wij de kosten van omzagen en afvoeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade door natuurrampen. Zoals een overstroming of een aardbeving. Of bij schade die ontstaat door achterstallig onderhoud en constructiefouten.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan de buitenzijde van uw woning is niet verzekerd. Schade door vandalisme aan de binnenzijde van uw woning is wel verzekerd. Heeft u gekozen voor de All riskdekking, dan  vergoeden wij  wel de kosten van het verwijderen van graffiti van de buitenmuren van uw gebouw.

Overstroming

Overstroming primaire waterkeringen / Buitendijks wonen

Overstroming is niet altijd verzekerd. Schade door water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee of een binnenwater doordat een primaire waterkering is bezweken, overgelopen of gefaald vergoeden wij niet. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de Wts (Wet tegemoetkoming schade bij rampen).  

 

Extra informatie

Woont u in een buitendijks gebied, zoals een uiterwaarde of een gebied dat door de overheid is aangewezen voor waterberging? Dan vergoeden wij de schade door een overstroming niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld waterschade door neerslag dat door een openstaand raam is binnengekomen. Check uw verzekeringsvoorwaarden, of vraag het ons.

Eigen risico

Eigen risico

Voor stormschade geldt altijd een eigen risico van € 200,- , Voor overige schades geldt € 0,- eigen risico. U kunt zelf kiezen voor een hoger eigen risico:  € 100, € 250, € 500 of € 1000. Hoe hoger uw eigen risico, hoe lager uw premie. Bij schade aan de ruiten in uw woonhuis geldt het gekozen eigen risico niet.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Overstromen van een niet-primaire waterkering

Wij vergoeden wel schade door water dat onvoorzien uw gebouw is binnengedrongen als gevolg van overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De einddatum van de verzekering staat op de polis. Dit is de laatste dag waarop u nog dekking hebt (tot 24.00 uur). Betaalt  u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment bij ons opzeggen. Opzeggen kan direct in uw digitaal dossier, per mail of telefonisch. Wij beëindigen uw verzekering direct of op de door u opgegeven datum in de toekomst.