Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze particuliere rechtsbijstandverzekering krijgt u juridische hulp van VvAA Rechtsbijstand bij een verzekerd conflict. Ook betaalt VvAA na overleg uw proceskosten en kosten van externe deskundigen tot een gemaximeerd bedrag. Ook kunnen we mediation voor u inzetten op basis van deze verzekering.

Extra informatie

De rechtsbijstandverzekering sluit u bij VvAA Schadeverzekeringen. De rechtsbijstand wordt uitgevoerd door VvAA Rechtsbijstand.

Wat is verzekerd?

U kunt zelf kiezen waarvoor u wel of niet verzekerd wilt zijn. We hebben de dekkingen verdeeld over drie modules: 'Consument en Wonen', 'Verkeer en Letsel' en 'Inkomen en Arbeid'. U verzekert in elk geval één module.

Keuze: verkeer

U bent verzekerd via de 'Module Verkeer en Letsel' voor materiële schade en letselschade die u oploopt in het verkeer. Dat kan als bestuurder of inzittende van een motorrijtuig, als fietser, voetganger of passagier.

Extra informatie

Er is ook dekking voor een geschil uit een koopovereenkomst, leaseovereenkomst of over garantiebepalingen met betrekking tot uw motorrijtuig/aanhangwagen.

Keuze: letsel

U bent verzekerd via de 'Module Verkeer en Letsel' voor Juridische hulp bij het verhalen van letselschade.

Keuze: wonen

Juridische hulp bij een geschil over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of geschillen met buren of de overheid over uw woning.

Extra informatie

Er is standaard dekking voor twee woningen in Nederland. Een derde woning in Nederland is mee te verzekeren.

Keuze: werk en inkomen

Wij bieden u juridische hulp bij een conflict met uw werkgever of een uitkeringsinstantie.

Keuze: aankopen

Wij bieden juridische hulp als u een geschil hebt over goederen of diensten die u koopt of afneemt. Zoals een geschil over consumentenartikelen, een vakantieboeking, maar ook bijvoorbeeld over energie, internet en televisie, reparatie of onderhoud aan uw woning.

Keuze: familie en relaties

Wij bieden juridische hulp bij een geschil over de verdeling van een erfenis. Bij personen- en familierecht (waaronder echtscheiding) hebt u in de meeste gevallen recht op een eenmalig juridisch advies.

Extra informatie

U krijgt alleen juridische hulp als de erflater is overleden nadat de rechtsbijstandverzekering is ingegaan.

Klacht- en tuchtrecht

Wanneer u in loondienst werkt kunt u ook geconfronteerd worden met een klacht van een patiënt. Hoe kunt u daar het beste mee omgaan? Wij helpen u. Wij bieden u rechtshulp bij een klacht of een tuchtzaak. Deze beroepsdekking is verzekerd binnen de module 'Inkomen en Arbeid'. Voor uw partner die ook (para)medicus is kunt u deze dekking meeverzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het geschil te laat meldt. Ook bij opzet en geschillen die al bestaan bij het aangaan van de verzekering bent u niet verzekerd voor juridische hulp. Of bij geschillen die ontstaan bij het uitoefenen van uw beroep of bedrijf als zelfstandige.

Fiscaal en vermogen

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de verzekering hebt afgesloten, is er een periode van 3 maanden waarin u nog geen gebruik kunt maken van de verzekering. Geschillen die ontstaan in (of voor) deze periode (de wachttijd) zijn niet gedekt.

Extra informatie

Voor sommige geschillen is er geen wachttijd. Bij voorbeeld wanneer u een aanrijding hebt en daardoor rechtshulp nodig hebt.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die VvAA Rechtsbijstand vergoedt voor uw juridische hulp. En u krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 225,- gaat.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw geschil voor de rechter komt, mag u zelf in overleg met ons een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Er geldt een eigen risico bij het keizen van een eigen advocaat. Ook zijn de vergoedingen gemaximeerd. Als er besloten wordt een externe advocaat in te schakelen dan geeft VvAA Rechtsbijstand altijd de opdracht aan de advocaat.

Waar ben ik gedekt?

Dat is afhankelijk van het soort geschil. U bent altijd verzekerd in Nederland. Voor sommige geschillen hebt u ook dekking binnen de Europese Unie (inclusief Zwitserland, Noorwegen en IJsland).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een geschil direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het geschil dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per halfjaar, per kwartaal of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stopzetten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment bij ons opzeggen. Opzeggen kan direct in uw digitaal dossier, per mail of telefonisch. Wij beëindigen uw verzekering direct of op de door u opgegeven datum in de toekomst.