Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u van VvAA Rechtsbijstand advies en hulp bij juridische geschillen in het kader van de exploitatie van uw bedrijf. Wij staan u bij in een geschil en een eventuele procedure.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld personeel, klanten, afnermers en derden. U kunt daarnaast kiezen voor de aanvullende dekking bedrijfsrechtsbijstand verkeer.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp bij conflicten die voortkomen uit de exploitatie van uw bedrijf. U krijgt bijvoorbeeld  hulp bij het verhalen van schade op een derde die daarvoor aansprakelijk is, of een geschil uit arbeidsovereenkomst dat u heeft met een werknemer. Ook bij een geschil met de verhuurder van uw bedrijfsruimte bestaat recht op juridische hulp.

Extra informatie

U bent verzekerd als exploitant van het verzekerde bedrijf, werkgever van de werknemers en gebruiker van de bedrijfsruimte. Belangrijk is dat de bedrijfsruimte zich wel in Nederland bevindt. Een aandeelhouder van het bedrijf is niet verzekerd.                                                                                          

Keuze: verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw bedrijfsauto door de schuld van iemand anders. Ook krijgt u juridische hulp bij bijvoorbeeld een geschil over een gesloten koop- of leaseovereenkomst.

Tucht- en klachtrecht

Artsen, apothekers, therapeuten, assistenten en overige zorgprofesionals werkzaam binnen uw bedrijf hebben recht op juridische hulp bij een tegen hen ingediende (tucht)klacht waarmee zij zich geconfronteerd zien in de uitoefening van hun beroep binnen het verzekerde bedrijf. 

Extra informatie

Artsen, apothekers, therapeuten, assistenten en overige zorgprofesionals werkzaam binnen uw bedrijf hebben eveneens recht op juridische hulp bij een getuigenverhoor en stalking in de uitoefening van het beroep.

Keuze: Extra bedrijfsruimten

U kunt u extra bedrijfspanden meeverzekeren. Hiervoor geldt ook dat deze in Nederland gelegen moeten zijn.

Inspectie voor gezondheidszorg en jeugd

U hebt recht op juridische hulp bij een controle van de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd op naleving van de Wkkgz. Ditzelfde geldt bij verweer tegen een melding in het kader van een onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u zonder overleg met VvAA Rechtbijstand een juridische deskundige (bv advocaat) inschakelt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Extra informatie

U hebt uitsluitend dekking voor de in de polisvoorwaarden opgesomde rechtsgebieden en gebeurtenissen.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep of bedrijf (hoedanigheid)vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Incasso

Het incasseren van vorderingen op debiteuren valt niet onder de verzekeringsdekking, tenzij er een klacht aan de betalingsweigering ten grondslag ligt.

Belastingen

Uitgesloten is juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, heffingen, leges of WOZ-waarde etc.

 

Aansprakelijkheidsclaim

Er is geen dekking voor verweer tegen een vordering tot vergoeding van schade die verzekerd kan worden op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Extra informatie

Hiervoor adviseren we de VvAA bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bijzondere uitsluitingen

De bijzondere uitsluitingen vindt u in de polisvoorwaarden. O.a. geschillen met organen van uw bedrijf zijn niet verzekerd. Dit geldt ook voor: geschillen over samenwerkingsverbanden, de overname van het verzekerde bedrijf en geschillen over het aantrekken of beheren van bedrijfskapitaal.

Extra informatie

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een compleet overzicht.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de verzekering hebt afgesloten, is er een periode waarin u nog geen gebruik kunt maken van de verzekering. Meestal is dat 3 maanden. Hoe lang deze wachttijd duurt, hangt af van de dekking die u kiest.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan externe kosten van € 50.000 inclusief BTW die VvAA vergoedt voor uw juridische hulp als inschakeling van een advocaat verplicht is. Voor bepaalde dekkingen/rechtsgebieden en voor vrije advocaatkeuze gelden lagere maximum bedragen en soms een eigen risico. U krijgt geen juridische hulp als het geschil over minder dan € 450 gaat.

Extra informatie

Is er sprake van een gerechtelijke- of administratieve procedure en kiest u in overleg met VvAA Rechtbijstand voor een externe deskundige? Dan geldt er een maximum van € 7.500 inclusief BTW en een eigen risico van € 250

Keuze rechtshulpverlener

Als er sprake is van een gerechtelijke- of administratieve procedure kunt u in overleg met VvAA Rechtbijstand een rechtshulpverlener kiezen. Hiervoor zijn in de polisvoorwaarden regels opgenomen.

Strafrecht

U bent verzekerd bij strafrecht. Wordt u echter verdacht van een strafbaar feit dat getuigt van opzet? Dan is er alleen dekking als uit een onherroepelijke eindbeslissing van een rechter blijkt dat er geen sprake was van opzet.

 

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de Europese Unie (EU) inclusief Noorwegen, IJsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, tenzij dit in de verzekerde rubriek(en) anders is bepaald. Voor de bedrijfsrechtsbijstand geldt dat het bedrijf/de praktijk moet zijn gevestigd en moet worden uitgeoefend in de Benelux of Duitsland

Extra informatie

Onroerende zaken zijn alleen in Nederland verzekerd. Voor incidentele medische hulp bij een ongeval of plotseling opkomende ziekte of uitzending via een hulporganisatie geldt in deze polis werelddekking behalve wanneer het recht van de Verenigde Staten of Canada van toepassing is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, dient u onze vragen eerlijk te beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. Wij adviseren u dan en proberen het conflict zo snel mogelijk voor u op te lossen.

Extra informatie

Schakel nooit zonder overleg met VvAA Rechtsbijstand een externe deskundige in.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt.  Betalen kan via een automatische incasso of na een toegezonden nota.

 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk, telefonisch of per e-mail.