Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een medewerker arbeidsongeschikt? Dan ontvangt deze in bepaalde gevallen na 104 weken ziekte een WGA-uitkering van het UWV. Met de WGA-hiaatverzekering Basis verzekert u een aanvulling op de WGA-vervolguitkering voor uw medewerker.

Extra informatie

Een medewerker die arbeidsongeschikt is, kan een WGA-vervolguitkering ontvangen. Dit geldt bij arbeidsongeschiktheid vanaf 35%. En wanneer de medewerker minder dan 50% verdient van wat hij/zij met zijn/haar beperkingen zou kunnen verdienen.

Wat is verzekerd?

De verzekering vult de WGA-vervolguitkering aan tot maximaal 70% van het laatstverdiende loon (max dagloon) en is mede afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Extra informatie

Het loon waarop we de uitkering baseren, is niet hoger dan het maximumdagloon.

Wie is verzekerd?

Je verzekert medewerker waarvoor je werknemerspremies moet afdragen. Ook medewerkers met een tijdelijk contract.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de medewerker arbeidsongeschikt was voor ingang van de verzekering. In geval van fraude en bij opzet is er tevens geen dekking op deze verzekering. Tevens is er boven de eindleeftijd geen dekking mogelijk.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Is uw medewerker door eigen schuld of uw toedoen (opzet) arbeidsongeschikt geraakt? Dan keert de verzekering niet uit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er geldt geen dekking bij: arbeidsongeschiktheid ten gevolge van oorlog, demonstratie met geweld en wanneer de medewerker in hechtenis zit.

Loon boven het maximum WIA-loon

Het loon boven het maximum WIA-loon valt niet onder de dekking.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor medewerkers die in Nederland wonen. De uitkering volgt in bepaalde situaties ook in het buitenland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons binnen 3 maanden na eerste ziektedag weten wanneer een medewerker arbeidsongeschikt is. Meldt ook nieuwe medewerkers zo snel mogelijk bij ons aan. Wij verwachten dat u samen met de zieke medewerker er alles aan doet om te zorgen dat de medewerker weer aan het werk kan.

Gezondheid

Bij de aanvraag vragen we niet naar de gezondheid van uw medewerkers. Wel vragen we om algemene verzuiminformatie. Als de verzekering tot stand komt moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze medewerkers worden in de verzekering opgenomen zodra ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Extra informatie

heeft een medewerker gebruik gemaakt van een afstandverklaring en besluit op een later tijdstip tocht te willen deelnemen, dan wordt er op dat moment wel gevraagd om gezondheidswaarborgen.  

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u  korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over

Premie

Wij berekenen de jaarpremie over de het gezamenlijk brutoloon van alle medewerkers. Het totaalbedrag vermenigvuldigen wij met het premiepercentage. Medewerkers met een loonsom onder het minimumloon (ongeacht parttimepercentage), worden buiten de premie vaststelling gehouden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is minimaal 1 jaar en vervalt jaarlijks per 31 december.  Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering direct stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste contract kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via Verzuimadvies@vvaa.nl