Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De WGA-eigen risico verzekering dekt: - De loongerelateerde WGA-uitkering (maximaal 38 maanden)  - De WGA-vervolguitkering - De WGA-loonaanvullingsuitkering (tot maximaal het niveau van de WGA-vervolguitkering) - De werkgeverslasten-  Re-integratiekosten (na toestemming verzekeraar)

Extra informatie

WGA staat voor ‘Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten’. Als een medewerker voor minimaal 35% arbeidsongeschikt is, dan heeft hij recht op een WGA-uitkering van het UWV. Het UWV bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Wat is verzekerd?

Alle medewerkers waarvoor u werknemerspremies moet afdragen. Hieronder vallen ook de medewerkers met een tijdelijk contract.

Keuze: re-integratie

We vergoeden kosten voor re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers. Het is belangrijk dat u dit vooraf met ons overlegd.

Extra informatie

Hoewel wij u bij re-integratie ondersteunen, blijft u verantwoordelijk dat de nodige stappen ondernomen worden. Zo moet u werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat de medewerker eerder of meer aan het werk kan. Of passende arbeid aanbieden, als dat mogelijk is.

Keuze: juridische hulp

Hebt u juridische hulp nodig bij het verhalen van kosten voor WGA-uitkeringen op iemand anders (aansprakelijke derde)? Dan vergoeden we deze juridische hulp. En soms ook juridische hulp bij bezwaar en beroep.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een automobilist die een schadevergoeding moet betalen aan een medewerker omdat hij deze heeft aangereden. En de medewerker door deze aanrijding arbeidsongeschikt is geworden.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de medewerker arbeidsongeschikt was voor ingang van de verzekering. In geval van fraude en bij opzet is er tevens geen dekking op deze verzekering. Tevens is er boven de AOW-leeftijd geen dekking mogelijk. 

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte medewerker in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze mederwerker niet onder deze verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt deze verzekering alleen afsluiten, als er  toestemming is van de Belastingdienst om WGA-eigenrisicodrager te worden.

Extra informatie

U kunt zich 2 keer per jaar aan- of afmelden als WGA-eigenrisicodrager. Wilt u zich  aanmelden? Dan moet de aanmelding 13 weken vóór 1 januari of 1 juli rond zijn. Neem daarom ruim van tevoren contact met ons op om alles in orde te maken.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor werkgevers die vallen onder de Wet Uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Onze vragen moet u eerlijk beantwoorden. U geeft ons de informatie die wij nodig hebben. U houdt U aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt, dan vragen we om algemene verzuiminformatie, niet naar de gezondheid van medewerkers. Bij de start van de verzekering moet U melden wie er dan ziek zijn. Deze medewerkers zijn verzekerd vanaf het moment dat ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u  korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

We tellen de bruto jaarlonen of de uniforme lonen bij elkaar op. Per medewerker geldt een maximumbedrag. De jaarpremie is een percentage van de optelsom.

Extra informatie

Het bruto jaarloon is het jaarloon vóór aftrek van belastingen en pensioenpremies. Het uniforme loon is het loon waarover je loonbelasting betaalt. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is  naar keuze 1 of 3 jaar. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering direct stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na opzegging keert u automatisch terug naar het UWV. Vervolgens kunt u 3 jaar lang niet opnieuw eigen risicodrager worden

Extra informatie

Opzeggen via Verzuimadvies@vvaa.nl