Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een medewerkers arbeidsongeschikt? Dan ontvangt deze in bepaalde gevallen een WIA-uitkering. Met de WIA-excedentverzekering verzekert u een aanvulling op de WIA-uitkering voor u medewerkers met een inkomen boven het maximum WIA-loon.

Wat is verzekerd?

De verzekering vult de WIA-uitkering aan tot 70%, 75% of 80% van het salaris dat boven de WIA-loongrens ligt.

Wie is verzekerd?

U verzekert alle medewerkers met een inkomen boven het maximum dagloon. Ook medewerkers met een tijdelijk contract zijn meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de medewerker arbeidsongeschikt was voor ingang van de verzekering. In geval van fraude en bij opzet is er tevens geen dekking op deze verzekering. Tevens is er boven de AOW-leeftijd geen dekking mogelijk

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte medewerker in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze medewerker niet onder deze verzekering.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Is uw medewerker door eigen schuld of uw toedoen (opzet) arbeidsongeschikt geraakt? Dan keert de verzekering niet uit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er geldt geen dekking bij: arbeidsongeschiktheid ten gevolge van oorlog, demonstratie met geweld en wanneer de medewerker in hechtenis zit.

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid keren we een gedeelte van het verzekerd bedrag uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor medewerkers die in Nederland wonen. De uitkering volgt in bepaalde situaties ook in het buitenland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons binnen 3 maanden na eerste ziektedag weten wanneer een medewerker arbeidsongeschikt is. Meldt ook nieuwe medewerkers zo snel mogelijk bij ons aan. Wij verwachten dat u samen met de zieke medewerker er alles aan doet om te zorgen dat de medewerker weer aan het werk kan.

Gezondheid

Bij de aanvraag vragen we niet naar de gezondheid van uw medewerkers. Wel vragen we om algemene verzuiminformatie. Als de verzekering tot stand komt moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze medewerkers worden in de verzekering opgenomen zodra ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn

Extra informatie

Heeft een medewerker gebruik gemaakt van een afstandverklaring en besluit op een later tijdstip tocht te willen deelnemen, dan wordt er op dat moment wel gevraagd om gezondheidswaarborgen.  

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u  korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over

Premie

Het premiepercentage wordt geheven over het deel van de loonsom dat boven het maximumdagloon uitkomt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is minimaal 1 jaar en vervalt jaarlijks per 31 december.  Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering direct stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste contract kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand via Verzuimadvies@vvaa.nl