Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen in uw huis, door gebeurtenissen die in de polisvoorwaarden staan omschreven. Zoals schade door brand, inbraak, neerslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels, televisies, boeken, (audio-)apparatuur, sieraden, gordijnen, en uw kleding zijn verzekerd.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag is het bedrag wat op uw polis staat en waarvoor u maximaal bent verzekerd. Op inboedel vindt afschrijving plaats. Zijn uw spullen bij schade nog meer dan 40% waard van de nieuwwaarde, dan vergoeden wij de nieuwwaarde van de spullen. Voor uw spullen welke minder waard zijn dan 40% van de nieuwwaarde, ontvangt u dagwaarde.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

wanneer het verzekerde bedrag op uw polis lager is dan de werkelijke waarde van inboedel, bent u onderverzekerd. Bij schade ontvangt u dan een te lage uitkering, tenzij u garantie tegen onderverzekering heeft

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert en wilt u zelf een schade-expert inschakelen? Dan kan dat. Naast de vergoeding voor de schade vergoeden wij ook de kosten voor het inschakelen van uw eigen expert. Neem voor de hoogte van de vergoeding vooraf contact met ons op.

Sieraden

Sieraden zijn standaard meeverzekerd. Voor diefstal van sieraden geldt een maximum van € 6.000.

Extra informatie

U kunt diefstal van sieraden voor een hoger bedrag verzekeren. Wij rekenen hiervoor een aanvullende premie. Neem hiertoe contact op met uw verzekeringsadviseur.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele-en/of computerapparatuur (waaronder smartphones en tablets) zijn standaard meeverzekerd. Voor diefstal van audiovisuele en/of computerapparatuur geldt een maximum van € 12.000,-.

Extra informatie

U kunt diefstal van audiovisuele en/of computerapparatuur voor een hoger bedrag verzekeren. Wij rekenen hiervoor een aanvullende premie. Neem hiertoe contact op met uw verzekeringsadviseur.

Spullen buiten huis

Uw spullen zijn buiten uw woning beperkt verzekerd.

Keuze: garantie tegen onderverzekering

Wilt u gegarandeerd niet onderverzekerd zijn? Kies dan voor garantie tegen onderverzekering. Vul bij de aanvraag een inboedelwaardemeter in of vraag uw verzekeringsadviseur naar de mogelijkheden om garantie tegen onderverzekering te krijgen. zo bent u bij schade altijd voldoende verzekerd

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door een aardbeving, overstroming, constructiefouten, montagefouten, onvoldoende onderhoud en slijtage is niet verzekerd. Ook bij schade welke opzettelijk is veroorzaakt of verband houdt met activiteiten die wettelijk niet zijn toegestaan, keren wij niet uit

Extra informatie

In de polisvoorwaarden leest u welke schadegebeurtenissen zijn verzekerd.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in uw broekzak dat stukgaat omdat u ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Lees uw polisvoorwaarden of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Er geldt geen algemeen eigen risico voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel  in uw woning in Nederland

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast dient u de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks via een brief of een e-mail opzeggen.