Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. Het verzekerd bedrag is € 2.500.000,-

Extra informatie

Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

U, uw gezinsleden en andere huisgenoten. Ook huispersoneel (zoals een au pair of een werkster) en uw huisdier is verzekerd.

Extra informatie

Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Uitwonende studerende kinderen en kinderen die in een verpleeginrichting wonen zijn tot hun 28e jaar verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn.

Oppassen of logeren

Schade verzoorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot maximaal € 12.500,-

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat kapot omdat u hem uit uw handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hij brengt hierdoor een fietser ten val, die gewond raakt.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

Het gaat niet alleen om de eigen woning waarin u woont, maar ook voor maximaal 2 jaar voor een eigen woning die u nog niet bewoont of die u niet meer bewoont. Ook schade veroorzaakt door een woning die u huurt is verzekerd indien de schade veroorzaakt is door zaken die aan de woning gemonteerd zijn zoals bijvoorbeeld een antenne.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Wij vergoeden schade aan geleende spullen tot een maximaal bedrag van € 12.500,-. Voor schade aan gehuurde spullen verlenen wij geen dekking

Extra informatie

Wij vergoeden in bepaalde situaties schade aan spullen van anderen waarvoor u de zorg heeft (opzicht). Raadpleeg de polisvoorwaarden voor de regels die daarbij gelden.

Keuze: Jagers aansprakelijkheid

Indien u jager bent kunt u de dekking van uw aansprakelijkheidsverzekering uitbreiden met een speciale dekking voor het jagersrisico. Jagersrisico is namelijk niet standaard meeverzekerd op een aansprakelijkheidsverzekering. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw verzekeringsadviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan uw eigen spullen of spullen van uw gezinsleden of andere huisgenoten.

Schade door auto

Schade veroorzaakt met of door uw auto is niet verzekerd. Dit valt onder de verplichte aansprakelijkheidsverzekering (WA) van uw auto.

Schade door sport en spel

Als je tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die u tijdens het sporten kapot maakt, zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Is er schade of letsel aan een toeschouwer dan bent u vrijwel nooit aansprakelijk. Is er geen normaal spelverloop? Dan bent u wel aansprakelijk en is de schade gedekt.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Tijdens vrijwilligerswerk is uw aansprakelijkheid wel verzekerd

Extra informatie

U mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veroorzaak je schade tijdens een vriendendienst? Dan is het verzekerd bedrag lager.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen omde schade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast dient u de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks via een brief of een e-mail opzeggen