Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Verzekerd is schade door alle plotselinge en onvoorziene schadegebeurtenissen. Tenzij in de polisvoorwaarden expliciet een schadegebeurtenis van dekking is uitgesloten of is aangegeven dat de schadevergoeding is beperkt.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade. Onder woonhuis verstaan wij uw woning, maar ook alle bijbehorende gebouwen zoals uw schuur en uw garage en alles wat bij uw woning hoort, zoals de zonnepanelen op uw dak. Een zwembad rekenen wij niet tot uw woning.

Verzekerd bedrag

Uw woonhuis is verzekerd tot een maximumbedrag, wat is gebaseerd op de herbouwwaarde van uw woning. Wanneer het verzekerde bedrag lager is dan de werkelijke waarde van uw woning, bent u onderverzekerd. Bij schade ontvangt u dan een te lage schadevergoeding.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert en wilt u zelf een schade-expert inschakelen? Dan kan dat. Naast de vergoeding voor de schade vergoeden wij ook de kosten voor het inschakelen van uw eigen expert. Neem over de hoogte van de vergoeding vooraf contact met ons op.

Glas

Schade aan glas (gebroken ruiten van uw woonhuis) is standaard verzekerd. Hierbij geldt geen maximale vergoeding.

Extra informatie

Let op: Schade aan bijzonder glas, bijvoorbeeld glas in lood of gebrandschilderd glas, is niet standaard meeverzekerd. lees hiervoor de polisvoorwaarden. U kunt bijzonder glas aanvullend verzekeren.

Tuin

Schade aan uw tuin is beperkt verzekerd. Wij vergoeden schade aan grond, bestrating en tuinaanleg wanneer de schade aan de tuin van het woonhuis is ontstaan als gevolg van een verzekerde schade tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

Extra informatie

Schade aan de tuin wordt niet vergoed als deze is veroorzaakt door storm, neerslag, diefstal of vandalisme.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens aanbouw of verbouw is beperkt verzekerd. Als uw woning leeg staat is de woning maximaal 2 maanden standaard verzekerd. Geef de verbouwing of leegstand tijdig aan ons door.

Extra informatie

Als er door de verbouwing een beperkte dekking geldt, maar de schade houdt geen verband met de bouwwerkzaamheden, vergoeden wij uw schade wel. Lees hiervoor de polisvoorwaarden.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is standaard verzekerd.

Extra informatie

Schade aan uw tuin door vandalisme is niet verzekerd.

Keuze: Garantie tegen onderverzekering

Wilt u gegarandeerd niet onderverzekerd zijn? Kies dan voor garantie tegen onderverzekering. Vul bij de aanvraag een herbouwwaardemeter in of vraag uw verzekeringsadviseur naar de mogelijkheden om garantie tegen onderverzekering te krijgen. Zo bent u bij schade altijd voldoende verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door een aardbeving, overstroming, constructiefouten, montagefouten, onvoldoende onderhoud en slijtage is niet verzekerd. Ook bij schade welke opzettelijk is veroorzaakt of verband houdt met activiteiten die wettelijk niet zijn toegestaan keren wij niet uit.

Extra informatie

Lees de polisvoorwaarden voor een compleet overzicht van de schadegebeurtenissen die niet zijn verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als kitvoegen of tegels niet waterdicht zijn en er daardoor lekkage optreedt in uw woning.

Eigen risico

Kijk op uw polis of er op uw verzekering een eigen risico van toepassing is. Een eigen risico kan tegen een extra premie worden afgekocht.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen omde schade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast dient u de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. .

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks via een brief of een e-mail opzeggen.