Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Verzekerd is schade door alle plotselinge en onvoorziene schadegebeurtenissen. Tenzij in de polisvoorwaarden expliciet een schadegebeurtenis van dekking is uitgesloten of is aangegeven dat de schadevergoeding is beperkt.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade. Onder woonhuis verstaan wij uw woning, maar ook alle bijbehorende gebouwen zoals uw schuur en uw garage en alles wat bij uw woning hoort, zoals de zonnepanelen op uw dak. Een zwembad rekenen wij tot uw tuin en is in bepaalde situaties ook meeverzekerd.

Verzekerd bedrag

Uw woonhuis is verzekerd tot een maximumbedrag, wat is gebaseerd op de herbouwwaarde van uw woning. Wanneer het verzekerde bedrag lager is dan de werkelijke waarde van uw woning, bent u onderverzekerd. Bij schade ontvangt u dan een te lage schadevergoeding.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert en wilt u zelf een schade-expert inschakelen? Dan kan dat. Naast de vergoeding voor de schade vergoeden wij ook de kosten voor het inschakelen van uw eigen expert. Neem over de hoogte van de vergoeding vooraf contact met ons op.

Glas

Schade aan glas (gebroken ruiten van uw woonhuis) is standaard verzekerd. Hierbij geldt geen maximale vergoeding.

Extra informatie

Let op: ook schade aan bijzonder glas, bijvoorbeeld glas in lood is meeverzekerd. 

Tuin

Schade aan uw tuin is beperkt verzekerd. Wij vergoeden schade aan grond, bestrating en tuinaanleg wanneer de schade aan de tuin van het woonhuis is ontstaan als gevolg van een verzekerde schade. 

Extra informatie

Schade aan de tuin wordt niet vergoed als deze is veroorzaakt door storm, neerslag, diefstal of vandalisme.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens aanbouw of verbouw is beperkt verzekerd. Als uw woning leeg staat is de woning maximaal 2 maanden standaard verzekerd. Geef de verbouwing of leegstand tijdig aan ons door.

Extra informatie

Als er door de verbouwing een beperkte dekking geldt, maar de schade houdt geen verband met de bouwwerkzaamheden, vergoeden wij uw schade wel. Lees hiervoor de polisvoorwaarden.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is standaard verzekerd.

Extra informatie

Schade aan uw tuin door vandalisme is niet verzekerd.

Keuze: Garantie tegen onderverzekering

Wilt u gegarandeerd niet onderverzekerd zijn? Kies dan voor garantie tegen onderverzekering. Vul bij de aanvraag een herbouwwaardemeter in of vraag uw verzekeringsadviseur naar de mogelijkheden om garantie tegen onderverzekering te krijgen. Zo bent u bij schade altijd voldoende verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door constructiefouten, montagefouten, onvoldoende onderhoud en slijtage is niet verzekerd. Ook schade veroorzaakt door huisdieren, ongedierte, schimmels, zwam- of plantvorming is niet verzekerd. 

Extra informatie

Lees de polisvoorwaarden voor een compleet overzicht van de schadegebeurtenissen die niet zijn verzekerd.

Illegale activiteiten

Schade door activiteiten die wettelijk niet toegestaan zijn, wordt nooit vergoed. Bijvoorbeeld schade door hennepteelt in uw huis of bijgebouw. Dit geldt ook als u hier niet van op de hoogte was

Wat is nog meer niet verzekerd

U bent u bent onder andere niet verzekerd voor schade aan uw woonhuis als de schade is veroorzaakt door:
- overstroming van een primaire waterkering
- aardbeving of vulkanische uitbarsting
- opzet of roekeloosheid

Extra informatie

Schade door brand of ontploffing die het gevolg is van een overstroming van een primaire waterkering is wel verzekerd.
Een primaire waterkering biedt beveiliging tegen overstroming door buitenwater, zoals de
Deltawerken, de Afsluitdijk en de dijken van de grote rivieren zoals de Maas, de Waal en de
Nederrijn. Kijk voor meer informatie op www.waterveiligheidsportaal.nl

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het gebruik van permanent aangesloten vulslangen op het verwarmingssysteem die niet geschikt zijn voor constante waterdruk, zoals tuinslangen.  Ook is waterschade niet gedekt als kitnaden-voegen niet waterdicht zijn, waardoor lekkage optreedt.

Eigen risico

Kijk op uw polis of er op uw verzekering een eigen risico van toepassing is. Een eigen risico kan tegen een extra premie worden afgekocht.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. .

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks via een brief of een e-mail opzeggen.