Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen in uw huis, door alle plotselinge en onvoorziene schadegebeurtenissen. Tenzij in de polisvoorwaarden een schadegebeurtenis expliciet van dekking is uitgesloten of is aangegeven dat de schadevergoeding wordt beperkt

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels, televisies, boeken, (audio-)apparatuur, sieraden, gordijnen, en uw kleding zijn verzekerd.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag is het bedrag wat op uw polis staat en waarvoor u maximaal bent verzekerd. Op inboedel vindt afschrijving plaats. Zijn uw spullen bij schade nog meer dan 40% waard van de nieuwwaarde, dan vergoeden wij u de nieuwwaarde van de spullen. Voor uw spullen welke minder dan 40% waard zijn van de nieuwwaarde, ontvangt u de dagwaarde

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Bij schade keren wij nooit meer uit dan het  maximum verzekerde bedrag, tenzij u garantie tegen onderverzekering heeft.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert en wilt u zelf een schade-expert inschakelen? Dan kan dat. Naast de vergoeding voor de schade vergoeden wij ook de kosten voor het inschakelen van uw eigen expert. Neem voor de hoogte van de vergoeding vooraf contact met ons op.

Sieraden

Sieraden zijn standaard meeverzekerd. Voor diefstal van sieraden geldt een maximum van € 6.000

Extra informatie

U kunt diefstal van sieraden voor een hoger bedrag verzekeren. Wij rekenen hiervoor een aanvullende premie. Neem hiertoe contact op met uw verzekeringsadviseur.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele-en/of computerapparatuur (waaronder smartphones en tablets) zijn standaard meeverzekerd. Voor diefstal van audiovisuele en/of computerapparatuur geldt een maximum van € 12.000,-

Extra informatie

U kunt diefstal van audiovisuele en/of computerapparatuur voor een hoger bedrag verzekeren. Wij rekenen hiervoor een aanvullende premie. Neem hiertoe contact op met uw verzekeringsadviseur.

Spullen buiten huis

Uw spullen zijn buiten uw woning beperkt verzekerd. Voor een ruimere dekking kunt u kiezen voor de Buitenshuisdekking

Extra informatie

Met de Buitenhuisdekking zijn bepaalde categorieën spullen zoals mobiele telefoons, tablets en fotoapparatuur, verzekerd buiten uw woning. Wel gelden er voor deze spullen maximale bedragen. Lees de polisvoorwaarden of vraag meer informatie op bij uw verzekeringsadviseur.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in je broekzak dat stukgaat omdat je ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Huurdersbelang

Ontstaat er schade aan uw appartement zelf, biedt deze inboedelverzekering een extra dekking tot € 10.000,- voor zaken die u in uw appartement woning heeft aangebracht en die niet ergens anders zijn verzekerd.

Extra informatie

Door u in uw appartement aangebrachte zaken, verbeteringen of uitbreidingen, zijn bijvoorbeeld: schilderwerk, wandbekleding, keukeninrichting, toilet, badkamer en vloer-,wand- en plafondafwerkingen. Ook geldt dit voor schuttingen en schuurtjes.

Wat is niet verzekerd?

  • Wat is niet ver­ze­kerd? Schade door een aardbeving, overstroming, constructiefouten, montagefouten, onvoldoende onderhoud en slijtage is niet verzekerd. Ook bij schade welke opzettelijk is veroorzaakt of verband houdt met activiteiten die wettelijk niet zijn toegestaan, keren wij niet uit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als kitvoegen of tegels niet waterdicht zijn, waardoor er lekkage optreedt in uw woning en uw spullen beschadigd raken.

Eigen risico

Er is geen eigen risico

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel in uw woning.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast dient u de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks via een brief of een e-mail opzeggen.