Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van claims als u aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan een ander of aan spullen van een ander, die is veroorzaakt door u of een medewerker bij het verrichten van de verzekerde activiteiten of door producten die u heeft geleverd.

Extra informatie

Voor de afbouwsector hebben we speciefieke aanvullende voorwaarden. Die vindt u hier: https://www.wuthrich.nl/files/AVB/WAFB-22.pdf.

Wat is verzekerd?

Schade aan personen (letsel of overlijden) en schade aan zaken (losse spullen, onroerende zaken en dieren) van anderen. Maar ook de schade die daar het gevolg van is, zoals financiële schade (bedrijfsschade).

Extra informatie

Het verzekerde bedrag is standaard € 2.500.000 per aanspraak met een maximum van € 5.000.000 per verzekeringsjaar. Het is mogelijk een hoger verzekerd bedrag te kiezen. Vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Wie zijn verzekerd?

U als verzekeringnemer. Maar ook uw (payroll)medewerkers, uitzendkrachten, vakantiekrachten, stagiaires of vrijwilligers. En uw bestuurders, vennoten, maten en commissarissen. En meewerkende familieleden of huisgenoten.

Extra informatie

Hebben we u als zzp'er verzekerd? Dan gaan we ervan uit dat u geen (payroll)medewerkers of uitzendkrachten heeft. U voert dan alle werkzaamheden in beginsel (voor minimaal 75 %) zelf en alleen uit.

Productaansprakelijkheid

Schade door een gebrekkig product dat door u is (op)geleverd.

Werkgeversaansprakelijkheid

Schade aan uw medewerkers of hun spullen door een bedrijfsongeval of een beroepsziekte. Of door een ongeval tijdens een personeelsactiviteit. Zoals een bedrijfsuitje of een teambuildingdag, of een opleiding of zakenreis in uw opdracht. Of door een ongeval onder werktijd tijdens deelname aan het verkeer als voetganger, fietser of passagier in het openbaar vervoer.

Extra informatie

De verzekering geldt niet voor schade aan een medewerker die tijdens het werk als bestuurder van een motorvoertuig deelneemt aan het verkeer. Behalve als u de  verzekering heeft uitgebreid met de rubriek goed werkgeverschap verkeersdeelnemers.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten van verweer tegen een claim en rechtshulp bij een strafproces of een tuchtprocedure. Maar ook de bereddingskosten (om direct dreigende schade te voorkomen of te beperken) en de kosten om de aansprakelijkheid en de hoogte van de schade vast te stellen. En de eventuele wettelijke rente.

Extra informatie

We betalen deze kosten alleen na een gedekte schade. En als we de kosten zelf hebben gemaakt of u toestemming hebben gegeven om de kosten te maken. We betalen geen geldboetes, dwangsommen of bedragen die u betaalt om strafvervolging te voorkomen.

Inloop

U bent verzekerd vanaf de ingangsdatum van de verzekering. Was er daarvoor al schade veroorzaakt of ontstaan? En wordt u daarvoor pas na de ingangsdatum van de verzekering voor het eerst aansprakelijk gesteld? Dan is dat verzekerd als dat maximaal 3 jaar voor de ingangsdatum van de verzekering is gebeurd.

Extra informatie

Het inlooprisico is alleen verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering niet kon weten of vermoeden dat u voor de schade aansprakelijk gesteld zou worden. Hebben we andere afspraken gemaakt over het inlooprisico? Dan staat dat op het polisblad.

Milieuschade

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan personen door aantasting van het milieu. En voor schade aan zaken van anderen als die het gevolg is van een onverwachte en plotselinge aantasting van het milieu.

Extra informatie

De verzekering geldt niet voor verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of ondergronds water. Hiervoor kunnen de rubrieken milieuschade werklocatie en milieuschade risicoadres van de zakelijke brandverzekering worden afgesloten. Vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Keuze: Goed werkgeverschap verkeersdeelnemers

Verzekerd is schade aan een medewerker (letsel of dood) die tijdens het werk of tijdens woon-werkverkeer volgens de normale weg als bestuurder van een motorvoertuig deelneemt aan het verkeer.

Extra informatie

Deze rubriek geldt standaard alleen voor medewerkers, maar kan worden uitgebreid met een dekking voor inleenkrachten, zoals een zzp'er of een onderaannemer.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering dekt niet alles. Hieronder staan een paar voorbeelden van schade of oorzaken die niet of niet altijd zijn verzekerd. Kijk in de polisvoorwaarden of overleg met uw verzekeringsadviseur om te weten waarvoor u wel en waarvoor u niet verzekerd bent.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade aan uitgevoerd werk of verleende diensten. En de schade en kosten voor het geheel of voor een deel opnieuw uitvoeren van dat werk of verlenen van die dienst. Of om schade daaraan te herstellen of om problemen op te lossen. En schade aan geleverde producten. En de schade en kosten voor het terugroepen (recall), vervangen of herstellen van die producten.

Extra informatie

Het maakt niet uit of u het werk zelf heeft uitgevoerd, de dienst zelf heeft verleend of het product zelf heeft geleverd. Of dat een ander dat in uw opdracht heeft gedaan. Het maakt ook niet uit door wie de schade wordt geleden of door wie de kosten worden gemaakt.

Opzet

Schade door opzettelijk handelen in strijd met het recht (opzet als oogmerk). Zoals een gewelds- of vermogensdelict. Ook als het niet de bedoeling was schade toe te brengen (opzet met zekerheidsbewustzijn). Of als de aanmerkelijke kans op schade voor lief werd genomen (voorwaardelijke opzet). En schade door seksueel of seksueel getint gedrag.

Extra informatie

Dit geldt ook als de schade is veroorzaakt onder invloed van alcohol, drugs of andere (bedwelmende) stoffen. Of is toegebracht in groepsverband. En de veroorzaker maakte deel uit van die groep, ook al deed hij zelf niets. Maar u bent wel verzekerd als u als werkgever aansprakelijk wordt gesteld. En u aantoont dat u er zelf helemaal niets aan kon doen.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Schade door of met een luchtvaartuig (ook een drone of een luchtballon) of een motorboot. En schade door of met een motorvoertuig (ook een snorfiets en alles wat een kenteken of verzekeringsplaatje heeft of zou moeten hebben) of werkmaterieel (zoals een vorkheftruck) dat motorisch kan worden voortbewogen.

Extra informatie

Soms bent u toch verzekerd. Zoals schade door of met een elobike of pedelec (die niet harder kan en mag dan 25 km/uur). Of schade veroorzaakt als passagier. Of schade door of met lading die wordt geladen of gelost of is gevallen van dat motorvoertuig. In de polisvoorwaarden leest u wanneer de verzekering wel of niet geldt. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Milieuschade

Milieuschade die niet onverwacht en plotseling is ontstaan. En het gevolg is van een langzaam (in)werkend proces. En verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of ondergronds water. 

Extra informatie

Hiervoor kunnen de rubrieken milieuschade werklocatie en milieuschade risicoadres van de zakelijke brandverzekering worden afgesloten. Vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Asbest

Schade door asbest of zaken die asbest bevatten. En alles wat daarme te maken heeft.

Wettelijke voorschriften

Schade door het bewust overtreden van overheidsvoorschriften. Zoals het niet opvolgen van de arboregels van de overheid.

Extra informatie

Elk bedrijf met medewerkers moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers en inleenkrachten. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd in een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). Daarin moet ook een plan van aanpak zijn opgenomen waarin staat welke maatregelen zullen worden genomen ter voorkoming of beperking van de risico’s.

Uitloop

Schade die u meldt na de einddatum van de verzekering. Ook al is die schade veroorzaakt tijdens de looptijd van de verzekering.

Extra informatie

Stopt u met uw bedrijf of beroep? De verzekering eindigt dan automatisch en direct. U kunt ons dan vóór de einddatum van de verzekering vragen de meldingstermijn voor een claim met 3 jaar te verlengen. Hebben wij de verzekering opgezegd? Dan kunt u ons in de meeste gevallen vóór de einddatum van de verzekering vragen de meldingstermijn voor een claim met 1 jaar te verlengen.

Zuivere vermogensschade / bijzonder beding

Schade zonder dat er (eerst) schade aan zaken of personen is ontstaan. Dan is er alleen financieel nadeel. Bijvoorbeeld door het niet op tijd (op)leveren. Of door het geven van een verkeerd advies of verkeerde voorlichting. Of als u heeft afgesproken meer schade te betalen dan volgens de wet. Zoals een boete-, schadevergoedings-, vrijwarings- of garantiebeding.

Extra informatie

U bent wel verzekerd als u ook zonder zo'n bijzonder beding aansprakelijk zou zijn geweest.

Opzicht

Schade aan zaken van een ander die u tijdelijk onder u heeft. Om aan of met die zaken te (laten) werken. En schade aan zaken die u huurt, least of pacht, of in bruikleen of bewaring heeft.

Extra informatie

De aanvullende voorwaarden voor de afbouwsector bieden tot een in die voorwaarden genoemd bedrag wel dekking voor opzicht. Soms kan ook voor andere sectoren opzicht worden meeverzekerd. Vraag uw verzekringsadviseur om advies.

Cyber

Schade door een cyberinbreuk of een cyberincident. En schade door een cyberaanval, hacking of cyberafpersing. Of door social engineering. En alles wat daarmee te maken heeft.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

In de meeste gevallen blijft een gedeelte van de schade voor uw rekening. Dat noemen we het eigen risico. Voor schade aan zaken geldt altijd een eigen risico, voor schade aan personen soms. De hoogte van het eigen risico hangt af van uw keuze of van de afspraken die we hebben gemaakt. Op het polisblad en in de polisvoorwaarden staat hoe hoog het eigen risico is en wanneer een eigen risico geldt.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in de meeste gevallen in de hele wereld, behalve in Canada en in de USA. Wordt er een zakenreis naar Canada of naar de USA gemaakt? Dan geldt de verzekering ook daar. Maar niet als u of een medewerker daar bedrijfs- of beroepsmatige activiteiten uitvoert. Soms geldt de verzekring alleen in Europa of alleen in Nederland. Als dat het geval is, dan staat dat op het polisblad.

Extra informatie

De verzekering geldt ook niet voor aansprakelijkheid waarop het recht van Canada of van de USA van toepassing is. Of aansprakelijkheid die wordt of moet worden berecht, geregeld of geschikt in Canada of in de USA.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, dan moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U doet zoveel mogelijk om schade te voorkomen en te beperken. U meldt schade zo snel mogelijk en belooft de ander geen schadevergoeding. U werkt volledig mee aan de schadeafhandeling. U betaalt het eigen risico als we u vragen dat te betalen. U geeft veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan de verplichtingen en hebben we daar nadeel van? Dan kunnen we de schadevergoeding verminderen. Of zelfs geheel weigeren.

Wanneer en hoe betaal ik?

Als u de verzekering aanvraagt, dan kiest u zelf de betalingstermijn. Betalen kan per maand, kwartaal, half jaar of jaar. Betalen per maand of kwartaal kan alleen via een automatische incasso.

Extra informatie

Soms wordt een verzekering (als onderdeel van een pakket) alleen aangeboden met een vaste betalingstermijn van een maand.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de op het polisblad genoemde ingangsdatum. De looptijd is in de meeste gevallen 12 maanden doorlopend. Als we de verzekering niet opzeggen, dan loopt die elke keer voor 12 maanden door. Betaalt u de premie niet op tijd? Of is er sprake van fraude? Dan kunnen we de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag de verzekering 2 maanden voor afloop van de eerste looptijd van 12 maanden opzeggen. Na afloop van de eerste looptijd mag u de verzekering dagelijks opzeggen. U heeft dan een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen doet u per e-mail of per brief.