Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen als uw bedrijf door bijvoorbeeld brand, ontploffing, blikseminslag, storm, sneeuwdruk, neerslag, overstroming, lekkage, inbraak of een aanrijding geheel of voor een deel tijdelijk stil staat.

Extra informatie

Er moet dus sprake zijn van schade aan of verlies van het gebouw waarin u uw activiteiten uitvoert. Of van de bedrijfsmiddelen waarmee u uw activiteiten uitvoert. Waarvoor de verzekering van het gebouw of de bedrijfsmiddelen geldt.

Wat is verzekerd?

Schadevergoeding

Verzekerd is de brutowinst die u misloopt tijdens de uitkeringstermijn die op het polisblad staat. Brutowinst is de omzet verminderd met de variabele kosten. Dat is gelijk aan de vaste kosten die doorlopen als uw bedrijf stilstaat, vermeerderd met de nettowinst. Tot maximaal het verzekerde bedrag dat op het polisblad staat. Dat geeft u zelf op.

Storing nutsvoorzieningen

We betalen ook voor bedrijfsschade doordat elektriciteit, water of gas niet wordt geleverd. Door een storing die langer duurt dan 6 uur achter elkaar. Door schade aan de stroom leverende centrale, het waterleidingbedrijf of het plaatselijke gasbedrijf.

Reconstructiekosten

Na een gedekte schade betalen we ook de kosten voor het herstellen van gegevens (data) die verloren zijn gegaan. Administratieve, boekhoudkundige of technische gegevens. Het gaat om de kosten die u in alle redelijkheid maakt voor het opnieuw verzamelen en vastleggen van de gegevens die verloren zijn gegaan. Maximaal € 5.000.

Publiekstrekker

We betalen ook voor bedrijfsschade door schade aan een publiekstrekker in de buurt van het risicoadres. Waardoor de publiekstrekker geheel of voor een belangrijk deel wordt gesloten. Of door schade aan (een deel van) het winkelcentrum waarin of het bedrijfsterrein waarop uw bedrijf zit. Waardoor het winkelcentrum of bedrijfsterrein geheel of voor een belangrijk deel wordt gesloten.

Wegafzetting

We betalen ook voor bedrijfsschade door het door de overheid afzetten van de weg of het water waaraan het risicoadres ligt. Door schade aan een gebouw aan deze weg of dat water. Zolang uw bedrijf door de afzetting niet of minder bereikbaar is.

Extra kosten na schade

Na een gedekte schade betalen we ook voor de redelijke kosten die u met onze toestemming maakt om dreigende bedrijfsschade te voorkomen of om die te beperken. Of om uw bedrijf zo veel en zo goed als mogelijk te kunnen voortzetten. Op het risicoadres of tijdelijk ergens anders.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering dekt niet alles. Hieronder staan een paar voorbeelden van schade of oorzaken die niet of niet altijd zijn verzekerd. Kijk in de polisvoorwaarden of overleg met uw verzekeringsadviseur om te weten waarvoor u wel en waarvoor u niet verzekerd bent.

Boetes

Boetes of kosten. Omdat u uw contracten niet kunt nakomen. Of niet op tijd of niet volgens afspraak.

Huur

De huur(inkomsten) die u misloopt omdat u (een deel van) het gebouw niet meer kunt verhuren.

Extra informatie

Voor de huur(inkomsten) kunt u na een gedekte schade in de meeste gevallen een beroep doen op de gebouwenverzekering.

Natuurrampen

Bedrijfsschade door een aardbeving. Of door een vulkanische uitbarsting.

Molest en atoomkernreacties

Bedrijfsschade door molest: oorlog, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Of door een biochemisch, biologisch, chemisch of elektromagnetisch wapen. En schade door een atoomkernreactie.

Cyber risks

Bedrijfsschade door een cyberinbreuk of een cyberincident. En bedrijfsschade door een cyberaanval, hacking of cyberafpersing. Of door social engineering. En alles wat daarmee te maken heeft.

Extra informatie

Hiervoor kan een cyberverzekering een oplossing zijn. Vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. We betalen niet voor bedrijfsschade door het overlopen, bezwijken of falen van dijken, kaden en andere waterkeringen die beschermen tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier. Of door water dat buiten de oevers is getreden in buitendijkse gebieden. Zoals uiterwaarden en gebieden die door de overheid zijn aangewezen voor waterberging.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen door een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer, de Veluwerandmeren, het Grevelingenmeer, het Volkerak-Zoommeer, getijdedeel van de Hollandsche IJssel, de Oosterschelde, de Westerschelde, de Rijn en de Maas.

Uitkeringstermijn

De vergoeding voor bedrijfsschade zal nooit langer duren dan maximaal het aantal aaneengesloten weken dat op het polisblad staat.

Extra informatie

Stopt of verkoopt u binnen 13 weken na de gebeurtenis uw bedrijf? Of probeert u niet binnen 13 weken uw dagelijkse activiteiten zo snel mogelijk in dezelfde omvang uit te voeren? Dan betalen we over maximaal 13 weken bedrijfsschade.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u hebben gemaakt, dan betalen we niet of niet alles.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in het gebouw op het risicoadres. Dat is de locatie zoals die op het polisblad staat.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, dan moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U doet zoveel mogelijk om schade te voorkomen en te beperken. U meldt schade zo snel mogelijk. U werkt volledig mee aan de schadeafhandeling. U geeft veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan de verplichtingen en hebben we daar nadeel van? Dan kunnen we de schadevergoeding verminderen. Of zelfs geheel weigeren.

Wanneer en hoe betaal ik?

Als u de verzekering aanvraagt, dan kiest u zelf de betalingstermijn. Betalen kan per maand, kwartaal, half jaar of jaar. Betalen per maand of kwartaal kan alleen via een automatische incasso.

Extra informatie

Soms wordt een verzekering (als onderdeel van een pakket) alleen aangeboden met een vaste betalingstermijn van een maand.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de op het polisblad genoemde ingangsdatum. De looptijd is in de meeste gevallen 12 maanden doorlopend. Als we de verzekering niet opzeggen, dan loopt die elke keer voor 12 maanden door. Betaalt u de premie niet op tijd? Of is er sprake van fraude? Dan kunnen we de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag de verzekering 2 maanden voor afloop van de eerste looptijd van 12 maanden opzeggen. Na afloop van de eerste looptijd mag u de verzekering dagelijks opzeggen. U heeft dan een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen doet u per e-mail of per brief.