Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van schade aan het gebouw door bijvoorbeeld brand, ontploffing, blikseminslag, storm, sneeuwdruk, neerslag, overstroming, lekkage, inbraak of een aanrijding.

Extra informatie

We betalen geen btw. Behalve als we het gebouw inclusief btw hebben verzekerd. En dat op het polisblad staat

Wat is verzekerd?

Het gebouw op het risicoadres dat op het polisblad staat. En alles wat daar normaal gesproken bij hoort. En bedoeld is om lang te blijven staan. Als de schade kan worden hersteld, dan vergoeden we de herstelkosten. En anders de herbouwwaarde.

Verzekerd bedrag

Het gebouw is verzekerd voor het verzekerde bedrag dat op het polisblad staat. Dat geeft u zelf op. Het bedrag baseert u op de kosten die nodig zijn om het gebouw helemaal te herbouwen. Soms staat er op het polisblad dat het verzekerde bedrag is vastgesteld op basis van een waardebepaling door een door ons benoemde deskundige. Of door een door u benoemde taxateur.

Extra informatie

We betalen de herbouwkosten tot maximaal het verzekerde bedrag. Stond het gebouw te koop? Dan betalen we maximaal de verkoopwaarde. Was het gebouw bestemd voor de sloop? Dan betalen we maximaal de sloopwaarde.

Extra kosten na schade

Na een gedekte schade betalen we ook de volgende extra kosten. Kosten om direct dreigende schade aan het gebouw te voorkomen of om schade te beperken. Kosten voor noodvoorzieningen als schade aan het gebouw niet direct kan worden hersteld. Kosten om beschadigde delen van het gebouw op te ruimen. Kosten om maatregelen te nemen die de overheid oplegt omdat de regels anders zijn dan toen het gebouw werd gebouwd.

Huur

Na een gedekte schade betalen we de kosten om een ander gebouw te huren. Voor de periode die nodig is om het gebouw bruikbaar te maken. Of de huur(inkomsten) die u misloopt omdat u (een deel van) het gebouw niet meer kunt verhuren. Maximaal 12 maanden.

Tuinaanleg

Na een gedekte schade betalen we de kosten om een nieuwe tuin aan te leggen of om opnieuw te bestraten. Maximaal € 12.500.

Keuze: Glas

Met de rubriek glas verzekert u zich tegen breuk van het glas van het gebouw door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Keuze: Milieuschade

Met de rubriek milieuschade risicoadres verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van een milieuschade op het risicoadres. We betalen dan het saneren van de milieuschade. En schade aan ondergrondse kabels, buizen en leidingen die ontstaat door de milieuschade. Vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Keuze: Aansprakelijkheid

Met de rubriek aansprakelijkheid gebouw verzekert u zich tegen financieel nadeel als u aansprakelijk wordt gesteld voor schade veroorzaakt door een gebrek in of aan het gebouw. De aansprakelijkheid moet dus verband houden met de eigendom van het gebouw. En de schade moet het gevolg zijn van een gebeurtenis waarvoor u aansprakelijk bent. Vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering dekt niet alles. Hieronder staan een paar voorbeelden van schade of oorzaken die niet of niet altijd zijn verzekerd. Kijk in de polisvoorwaarden of overleg met uw verzekeringsadviseur om te weten waarvoor u wel en waarvoor u niet verzekerd bent.

Schade door grondwater

Schade door grondwater dat omhoog is gekomen. En schade door vocht dat door muren heen is gekomen.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Schade aan onderdelen die niet bij het gebouw horen. Zoals zonweringen, lichtreclames, uithangborden en reclameborden, antennes en schotels. Die rekenen we tot de inventaris.

Natuurrampen

Schade door een aardbeving. Of door een vulkanische uitbarsting.

Molest en atoomkernreacties

Schade door molest: oorlog, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Of door een biochemisch, biologisch, chemisch of elektromagnetisch wapen. En schade door een atoomkernreactie.

Verboden activiteiten

Schade door verboden activiteiten op het risicoadres. Zoals de onwettige teelt van plantaardige drugs of de productie van synthetische drugs. Of het opslaan, verhandelen of bewerken van gestolen spullen. Zoals het omkatten van auto’s.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

In de meeste gevallen blijft een gedeelte van de schade voor uw rekening. Dat noemen we het eigen risico. De hoogte van het eigen risico hangt af van uw keuze of van de afspraken die we hebben gemaakt. Bij schade door storm geldt altijd een eigen risico. Op het polisblad en in de polisvoorwaarden staat hoe hoog het eigen risico is en wanneer een eigen risico geldt.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. We betalen niet voor schade door het overlopen, bezwijken of falen van dijken, kaden en andere waterkeringen die beschermen tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier. En voor schade door water dat buiten de oevers is getreden in buitendijkse gebieden. Zoals uiterwaarden en gebieden die door de overheid zijn aangewezen voor waterberging.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen door een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer, de Veluwerandmeren, het Grevelingenmeer, het Volkerak-Zoommeer, getijdedeel van de Hollandsche IJssel, de Oosterschelde, de Westerschelde, de Rijn en de Maas.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u hebben gemaakt, dan betalen we niet of niet alles. Zoals het keuren van de elektrische installatie, een pv-installatie met 50 of meer zonnepanelen en blusmiddelen. Maar ook bij brandgevaarlijke werkzaamheden aan het gebouw en buitenopslag.

Leegstand

Staat het gebouw geheel of voor een groot deel langer dan 2 maanden leeg? Of is het gekraakt? Dan geldt de verzekering alleen nog voor schade door brand, ontploffing, blikseminslag en storm.

Veranderingen aan het gebouw of in het gebruik

Is er sprake van een andere bouwmaterialen of een andere dakbedekking? Of is aan de buitenkant verbouwd of aangebouwd? Of vinden er andere activiteiten in het gebouw of een deel ervan plaats? Dan geldt de verzekering alleen als we hier afspraken over hebben gemaakt. En dat op het polisblad staat.

Extra informatie

Dit geldt ook als er sprake is van kamerverhuur of huisvesting van arbeidsmigranten of seizoenarbeiders.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt alleen op het risicoadres. Dat is de locatie van het gebouw zoals die op het polisblad staat.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, dan moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U doet zoveel mogelijk om schade te voorkomen en te beperken. U meldt schade zo snel mogelijk. U werkt volledig mee aan de schadeafhandeling. U geeft veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan de verplichtingen en hebben we daar nadeel van? Dan kunnen we de schadevergoeding verminderen. Of zelfs geheel weigeren.

Wanneer en hoe betaal ik?

Als u de verzekering aanvraagt, dan kiest u zelf de betalingstermijn. Betalen kan per maand, kwartaal, half jaar of jaar. Betalen per maand of kwartaal kan alleen via een automatische incasso.

Extra informatie

Soms wordt een verzekering (als onderdeel van een pakket) alleen aangeboden met een vaste betalingstermijn van een maand.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de op het polisblad genoemde ingangsdatum. De looptijd is in de meeste gevallen 12 maanden doorlopend. Als we de verzekering niet opzeggen, dan loopt die elke keer voor 12 maanden door. Betaalt u de premie niet op tijd? Of is er sprake van fraude? Dan kunnen we de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag de verzekering 2 maanden voor afloop van de eerste looptijd van 12 maanden opzeggen. Na afloop van de eerste looptijd mag u de verzekering dagelijks opzeggen. U heeft dan een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen doet u per e-mail of per brief.