Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van schade aan of verlies van uw bedrijfsmiddelen door bijvoorbeeld brand, ontploffing, blikseminslag, storm, sneeuwdruk, neerslag, overstroming, lekkage, inbraak of een aanrijding. 

Extra informatie

We betalen geen btw. Behalve als we bedrijfsmiddelen inclusief btw hebben verzekerd. En dat op het polisblad staat.

Wat is verzekerd?

Met inventaris bedoelen we alle roerende zaken (losse spullen) die u gebruikt voor het uitoefenen van uw dagelijkse activiteiten. En die niet bedoeld zijn voor verkoop. Met goederen bedoelen we de (handels)voorraad voor het uitoefenen van uw dagelijkse activiteiten.

Extra informatie

Met inventaris bedoelen we niet alle soorten vervoermiddelen,aanhangwagens, landmateriaal (zoals heftrucks), vaartuigen em luchtvaartuigen (zoals drones). En alles wat normaal gesproken onderdeel is van een gebouw.

Inventaris en voorraad

De inventaris en voorraad zijn verzekerd voor het verzekerde bedrag dat op het polisblad staat. Dat geeft u zelf op. Het bedrag voor inventaris baseert u op de kosten die nodig zijn om alle inventaris nieuw te kopen. Soms staat er op het polisblad dat het verzekerde bedrag is vastgesteld door een door u benoemde taxateur. Het bedrag voor goederen baseert u op de kosten die nodig zijn om de goederen opnieuw in te kopen.

Extra informatie

We betalen voor inventaris de nieuwwaarde. Behalve als de vervangingswaarde minder is dan 40 % van de nieuwwaarde. We betalen voor de voorraad de inkoopprijs of de kostprijs. We betalen maximaal het verzekerde bedrag voor inventaris en goederen.

Kosten om de schade te beperken

Na een gedekte schade betalen we ook de volgende extra kosten. Kosten om direct dreigende schade aan de bedrijfsmiddelen te voorkomen of om schade te beperken. Kosten voor noodvoorzieningen als schade aan inventaris niet direct kan worden hersteld. Kosten om beschadigde bedrijfsmiddelen op te ruimen. Kosten om bedrijfsmiddelen tijdelijk ergens anders op te slaan.

Koelschade

We vergoeden schade door bederf van goederen die gekoeld moeten worden of bevroren zijn. Door een plotseling en onvoorzien technisch defect van de koel- of vriesinstallatie. Of door een onderbreking in de stroomtoevoer die langer dan 6 uur heeft geduurd. Maximaal € 2.500.

Extra informatie

We betalen niet als de temperatuurmeters niet de juiste informatie geven. En de goederen daardoor zijn bedorven.

Keuze: huurdersbelang

Met de rubriek huurdersbelang verzekert u zich tegen schade aan of verlies van het huurdersbelang op het risicoadres. Het gaat om veranderingen aan het gebouw dat u huurt die u voor uw rekening heeft aangebracht. Of van de vorige huurder heeft overgenomen. Of om schade aan het gehuurde gebouw, die u volgens de wet of de huurovereenkomst moet herstellen of betalen.

Extra informatie

Met huurdersbelang bedoelen we niet het glas in het gebouw dat bedoeld is om licht door te laten. Hiervoor kan de rubriek glas worden afgesloten. Vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Keuze: Milieuschade

Met de rubriek milieuschade risicoadres verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van een milieuschade op het risicoadres. We betalen dan het saneren van de milieuschade. En schade aan ondergrondse kabels, buizen en leidingen die ontstaat door de milieuschade. Vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Keuze: Elektronica

Met de rubriek elektronica verzekert u zich tegen schade aan de elektronica op het risicoadres door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Met elektronica bedoelen we het geheel van computerapparatuur en kantoor- of winkelelektronica. Dat vast en bedrijfsklaar is opgesteld. Of mobiel gebruikt wordt in het gebouw. Vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Extra informatie

Is de elektronica niet ouder dan 3 jaar? Dan betalen we ook als de schade wordt veroorzaakt door de aard van of een gebrek in de elektronica.

Keuze: Kasgeld

Met de rubriek kasgeld verzekert u zich tegen schade aan of verlies van kasgeld in het gebouw. Door brand, ontploffing of storm. En tijdens openingsuren ook door diefstal met fysiek geweld. En buiten openingsuren na inbraak in het gebouw en daarna ook de kluis in het gebouw. En tijdens het vervoer naar de bank door diefstal met fysiek geweld. Vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Extra informatie

De verzekering geldt ook voor schade door het aannemen in het gebouw van bankbiljetten met een waarde van maximaal € 100 die later vals blijken.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering dekt niet alles. Hieronder staan een paar voorbeelden van schade of oorzaken die niet of niet altijd zijn verzekerd. Kijk in de polisvoorwaarden of overleg met uw verzekeringsadviseur om te weten waarvoor u wel en waarvoor u niet verzekerd bent.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software. Ook schade door een cyberinbreuk of een cyberincident. En schade door een cyberaanval, hacking of cyberafpersing. Of door social engineering. En alles wat daarmee te maken heeft.

Natuurrampen

Schade door een aardbeving. Of door een vulkanische uitbarsting.

Molest en atoomkernreacties

Schade door molest: oorlog, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Of door een biochemisch, biologisch, chemisch of elektromagnetisch wapen. En schade door een atoomkernreactie.d}

Verboden activiteiten

Schade door verboden activiteiten op het risicoadres. Zoals de onwettige teelt van plantaardige drugs of de productie van synthetische drugs. Of het opslaan, verhandelen of bewerken van gestolen spullen. Zoals het omkatten van auto’s.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

In de meeste gevallen blijft een gedeelte van de schade voor uw rekening. Dat noemen we het eigen risico. De hoogte van het eigen risico hangt af van uw keuze of van de afspraken die we hebben gemaakt. Bij schade door storm geldt altijd een eigen risico. Op het polisblad en in de polisvoorwaarden staat hoe hoog het eigen risico is en wanneer een eigen risico geldt.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. We betalen niet voor schade door het overlopen, bezwijken of falen van dijken, kaden en andere waterkeringen die beschermen tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier. En voor schade door water dat buiten de oevers is getreden in buitendijkse gebieden. Zoals uiterwaarden en gebieden die door de overheid zijn aangewezen voor waterberging.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen door een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer, de Veluwerandmeren, het Grevelingenmeer, het Volkerak-Zoommeer, getijdedeel van de Hollandsche IJssel, de Oosterschelde, de Westerschelde, de Rijn en de Maas.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u hebben gemaakt, dan betalen we niet of niet alles. Zoals het keuren van de elektrische installatie, een pv-installatie met 50 of meer zonnepanelen en blusmiddelen. Maar ook bij brandgevaarlijke werkzaamheden aan het gebouw en buitenopslag.

Leegstand

Is het gebouw geheel of voor een groot deel langer dan 2 maanden niet meer in gebruik? Of is het gekraakt? Of vinden er andere activiteiten in het gebouw of een deel ervan plaats? Dan geldt de verzekering alleen als we hier afspraken over hebben gemaakt. En dat op het polisblad staat.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in het gebouw op het risiscoadres. Dat is de locatie zoals die op het polisblad staat. 

Extra informatie

Soms geldt de verzekering ook op het terrein van het gebouw of onder een afdak of overkapping. Of In een gebouw op een andere locatie waar de bedrijfsmiddelen tijdelijk zijn. Of buiten een gebouw op een andere locatie. In Nederland, België of Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, dan moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U doet zoveel mogelijk om schade te voorkomen en te beperken. U meldt schade zo snel mogelijk. U werkt volledig mee aan de schadeafhandeling. U geeft veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan de verplichtingen en hebben we daar nadeel van? Dan kunnen we de schadevergoeding verminderen. Of zelfs geheel weigeren.

Wanneer en hoe betaal ik?

Als u de verzekering aanvraagt, dan kiest u zelf de betalingstermijn. Betalen kan per maand, kwartaal, half jaar of jaar. Betalen per maand of kwartaal kan alleen via een automatische incasso.

Extra informatie

Soms wordt een verzekering (als onderdeel van een pakket) alleen aangeboden met een vaste betalingstermijn van een maand.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de op het polisblad genoemde ingangsdatum. De looptijd is in de meeste gevallen 12 maanden doorlopend. Als we de verzekering niet opzeggen, dan loopt die elke keer voor 12 maanden door. Betaalt u de premie niet op tijd? Of is er sprake van fraude? Dan kunnen we de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag de verzekering 2 maanden voor afloop van de eerste looptijd van 12 maanden opzeggen. Na afloop van de eerste looptijd mag u de verzekering dagelijks opzeggen. U heeft dan een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen doet u per e-mail of per brief.