Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u hulp van DAS bij een verzekerd conflict. Ook betaalt DAS tot een gemaximeerd bedrag eventuele bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen. Er geldt geen maximumbedrag bij verkeers- en strafzaken binnen Europa en de niet Europese landen rond de Middellandse Zee.

Extra informatie

Van invloed zijn op uw premie en dekking: uw gezinssituatie (alleenstaand of gezin), welke maximale eigen bijdrag u per zaak betaalt (geen, € 100, € 300 of € 550), de looptijd van uw verzekering (1 of 3 jaar) en of u de onderdelen Werk en Scheidingsmediation wel of niet wilt meeverzekeren. Let op: lees ook de algemene polisvoorwaarden.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering heeft een uitgebreide dekking. U kunt kiezen of u het onderdeel Werk wilt uitsluiten (bijvoorbeeld als niemand in uw gezin in loondienst of ambtenaar is). En u kunt kiezen op u Echtscheidingsmediation wilt meeverzekeren.

Verkeer

Juridische hulp bij het verhalen van schade die u in het verkeer hebt opgelopen. BIjvoorbeeld aan uw auto of aan uw pleziervaartuig.

Letsel

Juridische hulp bij het verhalen van aan u toegebracht persoonlijk letsel. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval of door een medische fout. 

Wonen

Juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met uw woning. Bijvoorbeeld over (ver)koop of (ver)bouw. Of conflicten met uw verhuurder, de overheid of uw buren.

Keuze: werk en inkomen

Werk: Juridische hulp bij een conflict met een werkgever. Inkomen: Juridische hulp bij conflicten met een uitkeringsinstantie of over uw pensioen.

Extra informatie

Het onderdeel Werk kunt u uitsluiten. BIjvoorbeeld als u en uw partner allebei gepensioneerd zijn. Het onderdeel inkomen blijft altijd verzekerd.

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict heeft over spullen of diensten die u voor uzelf koopt. Zoals een conflict over consumentenartikelen of een vakantieboeking. Maar ook bijvoorbeeld over energie en telefonie, of over de plaatsing van een keuken.

Familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis. 

Extra informatie

U krijgt alleen juridische hulp als degene die de erfenis heeft nagelaten, is overleden nadat deze rechtsbijstandverzekering is ingegaan.

Fiscaal en vermogen

Juridische hulp om in beroep te gaan tegen een beslissing van de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis of over vermogensbeheer.

Keuze: Echtscheidingsmediation

Juridische hulp van een mediator bij het beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Extra informatie

Dit onderdeel kunt u meeverzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgt u geen juridische hulp. Net als bij zakelijke conflicten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Nadat u de verzekering hebt afgesloten, zijn conflicten die daarna ontstaan gelijk verzekerd. Voor juridische hulp bij conflicten over kinderalimentatie en voor scheidingsmediation moet de verzekering drie jaar hebben gelopen. 

Maximum kosten en drempel

DAS vergoedt voor de externe kosten van juridische hulp maximaal € 60.000. En u krijgt geen juridische hulp als uw zaak gaat over minder dan € 175. Voor het verhalen van schade of bij een strafzaak geldt geen minimum of maximum vergoeding binnen Europa en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee.

Keuze rechtshulpverlener

Als u conflict voor de rechter komt, mag u zelf een eigen rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in uw conflict ook juridische hulp krijgt van DAS.

Extra informatie

Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook moet u dan een eigen risico betalen.

Extra: eigen bijdrage

Met deze verzekering kunt u voor een conflict dat u wilt laten behandelen een eigen bijdrage betalen. De hoogte hiervan kiest u zelf bij het afsluiten van de verzekering. Daardoor betaalt u een lagere premie. Een eigen bijdrage is niet verplicht.

Extra informatie

De eigen bijdrage is afhankelijk van de behandelstappen die de jurist moet zetten om uw conflict op te lossen. Deze eigen bijdrage is per conflict nooit meer dan het maximum dat u hebt gekozen.

Waar ben ik gedekt?

U krijgt in ieder geval juridische hulp bij conflicten in Nederland. Soms is er ook dekking in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Zwitserland (bijvoorbeeld werk en aankopen) of zelfs in alle landern van de wereld (bijvoorbeeld verkeer).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering ieder moment opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan 30 dagen na het moment van opzegging. Opzeggen kan schriftelijk of via verzekeringen@kralwesten.nl.