Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een Uitvaart Geld-verzekering bepaalt u zelf welk bedrag er voor uw nabestaanden beschikbaar is als u overlijdt. Hiermee kunnen zij uw uitvaartwensen uitvoeren. De verzekering bestaat alleen uit een geldbedrag en bevat geen pakket van diensten.

Wat is verzekerd?

U verzekert een vast bedrag bij overlijden. Bij het afsluiten van de verzekering bepaalt u het bedrag op basis van uw uitvaartwensen. Na uw overlijden kunnen uw nabestaanden dit bedrag vrij besteden.

Extra informatie

Op uw polis staat aan wie wij het verzekerde bedrag uitkeren als u bent overleden, dit noemen wij uw begunstigde.

Korting op de uitvaartnota

Als de uitvaart door Monuta Uitvaartverzorging N.V. verzorgd mag worden, ontvangen uw nabestaanden een korting op de uitvaartnota.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u de premie niet betaalt. Bij zelfdoding binnen 24 maanden na de ingangsdatum. In geval van oorlog, natuurrampen, atoomkernreacties, fraude, verzwijging of het doorgeven van onjuiste informatie bij uw aanvraag. In de voorwaarden leest u wat er gebeurt in bovenstaande situaties.

Extra informatie

In het geval van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen en handelingen ter voorbereiding hiervan volgen wij voor de uitkering het protocol van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.

Waar moet ik op letten?

Een uitvaart is persoonlijk en voor iedereen anders, de uitvaartkosten zijn daarom ook voor iedereen anders. Controleer op www.monuta.nl/uitvaartkostenmeter of met uw verzekeringsadviseur regelmatig of uw verzekering nog bij uw wensen past.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking voor een uitvaart in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

We stellen u vragen over uw gezondheid en/of de gezondheid van de personen waarvoor u de verzekering afsluit. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie en de voorwaarden van uw verzekering of wij bieden u een alternatief product aan

Extra informatie

Wij willen iedereen de mogelijkheid geven om een verzekering af te sluiten voor de financiering van een afscheid met een goed gevoel. Bij sommige aandoeningen hanteren wij een wachttijd voordat u verzekerd bent. Overlijdt u binnen de wachttijd, dan ontvangen uw nabestaanden 80% van de premie terug.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Premie

U kiest zelf op basis van uw uitvaartwensen welk bedrag u verzekert voor uw uitvaart. Uw premie hangt onder andere af van het gekozen bedrag, uw leeftijd en de looptijd van de verzekering. U betaalt de premie tot uw 85e verjaardag.

Extra informatie

Het is ook mogelijk om de premie tot uw 65e verjaardag te betalen, voor een vastgestelde looptijd (bijvoorbeeld 10, 20 of 30 jaar) of ineens (koopsomstorting). Hieraan zitten voor- en nadelen, waarover wij u graag informeren.

Keuze: indexering

U kunt er voor kiezen om de Uitvaart Geld-verzekering jaarlijks te indexeren. Uw premie en het verzekerde bedrag wijzigen jaarlijks door de prijsontwikkelingen van uitvaartdiensten en -producten.

Extra informatie

U kunt er ook voor kiezen om uw verzekering niet te indexeren. Hierdoor blijven het verzekerde bedrag en de premie ongewijzigd. Het is mogelijk dat uw verzekerde bedrag dan niet voldoende is voor uw uitvaart.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf het moment dat u de uitvaartverzekering afsluit én u de eerste premie heeft betaald. Ook na uw 85e verjaardag waarop de premiebetaling stopt.

Extra informatie

Als de premiebetaling stopt (bijvoorbeeld als u 85 jaar bent of na een vastgestelde looptijd), dan stopt ook de jaarlijkse indexering van het verzekerde bedrag. Het is mogelijk dat uw verzekerde bedrag dan niet voldoende is voor uw uitvaart.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt het verzekerde bedrag verhogen of verlagen. Als u de verzekering wilt stopzetten, zijn er twee mogelijkheden. U kunt de verzekering premievrij maken, dan blijft er een bedrag bij ons gereserveerd voor uw uitvaart. U kunt de verzekering ook afkopen, dan keren wij een bedrag aan u uit.

Extra informatie

Als u uw verzekering premievrij maakt of afkoopt, betaalt u daarvoor kosten. Het is mogelijk dat door de kosten er geen waarde overblijft. De actuele kosten vindt u op www.monuta.nl/opzeggen.