Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of en botsing.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade. U kunt kiezen uit de dekking Woonhuis Basis of Woonhuis Plus. De basisdekking biedt u dekking voor de meest voorkomende risico's, zoals brand, inbraak en lekkage. De plusdekking biedt u daarnaast ook dekking voor schade veroorzaakt door andere onvoorziene gebeurtenissen, zoals schade door vallen, stoten of botsen.

Extra informatie

U kunt de verzekering uitbreiden met de aanvullende dekkingenGlas, Tuin, Duurzaam Wonen en Aansprakelijkheid onroerend goed.

Verzekerd bedrag

U heeft garantie tegen onderverzekering. Op de polis wordt geen verzekerd bedrag genoemd. Uw woning is verzekerd op basis van de gegevens die u bij het afsluiten heeft opgegeven en de gegevens die wij door middel van het Infofoliorapport opgevraagd hebben. 

Extra informatie

Wij vergoeden de herbouwwaarde. Als u uw woonhuis niet wilt of mag herbouwen, vergoeden wij de verkoopwaarde of de sloopwaarde.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: glas

Voor schade door breuk van het glas van uw woning kunt u de aanvullende dekking Glas afsluiten. Die biedt dekking voor onverwachte gebeurtenissen, zoals glasbreuk. Hierbij geldt geen maximale vergoeding, maar wel een eigen risico van € 75,-.

Extra informatie

In het geval van schade door storm geldt altijd het algemene eigen risico van € 250,- voor alle stormschade samen.

Keuze: tuin

Heeft u een woning met een tuin? Dan kunt u de aanvullende dekking Tuin afsluiten. BIj het vergoeden van schade wordt er geen eigen risico toegepast.

Extra informatie

Onder de tuin verstaan wij ook zwembaden, verankerde jacuzzi's en vaste buitenkeukens. U krijgt deze vergoeding niet als de schade is veroorzaakt door dieren, vorst, overstroming van riolering, weersinvloeden, schade die ontstaat tijdens aanbouw, verbouwing en/of renovatie van de woning of schade die ontstaat tijdens het (opnieuw) aanleggen of (ver)bouwen van de tuin of een gedeelte daarvan.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is beperkt standaard verzekerd. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan een van onze verzekeringsadviseurs.

Extra informatie

Tijdens leegstand is uw woning maximaal 2 maanden verzekerd. U moet de leegstand wel op tijd bij ons melden.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is standaard verzekerd.

Garantie tegen onderverzekering

Bij schade heeft u garantie tegen onderverzekering. Dit betekent dat u de schade vergoed krijgt, ongeacht de werkelijke waarde van de woning.

Extra informatie

Eventuele aan- of verbouwingen die u tussentijds doet, vallen ook onder de garantie, mits deze tijdig zijn gemeld.

Keuze: Duurzaam wonen

Heeft u een woning met duurzame warmte- en energieopwekkende systemen,zoals zonnepanelen? Dan kunt u de aanvullende dekking Duurzaam Wonen afsluiten. BIj het vergoeden van de schade wordt er geen eigen risico toegepast. Maar bij schade door storm geldt wel altijd het algemene eigen risico van € 250,- voor alle stormschaden samen.

Extra informatie

De installaties moeten volgens de geldende installatievoorschriften worden geïnstalleerd door een erkend bedrijf.

Keuze: Aansprakelijkheid onroerende zaken

Heeft u een woonhuis of een recreatiewoning die niet valt onder uw aansprakelijkheidsverzekering, omdat u deze bijvoorbeeld permanent verhuurd? Dan kunt u de aanvullende dekking Aansprakelijkheid onroerende zaken afsluiten. Die dekt de aansprakelijkheid als bezitter van een extra woning of recreatiewoning.

Extra informatie

U heeft dekking tot € 1.000.000,- per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook als schade opzettelijk is veroorzaakt of het gevolg is van achterstallig onderhoud van het woonhuis, is die niet verzekerd. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check uw polisvoorwaarden. Of vraag een van onze verzekeringsadviseurs om advies.

Eigen risico

Er is geen eigen risico. Behalve bij schade door storm; hiervoor geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis, en glasschade; hiervoor geldt een eigen risico van € 75,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering ieder moment opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan 30 dagen na het moment van opzegging. Opzeggen kan schriftelijk of via verzekeringen@kralwesten.nl.