Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door je auto of met je auto. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast kun je je verzekeren voor schade aan je eigen auto. En je kunt kiezen voor verdere aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: beperkt Casco

Je bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming, aanrijding met een loslopend dier en (poging tot) joyriding en inbraak. Je bent ook verzekerd voor ruitschade. Schade door eigen schuld valt niet onder deze dekking.

Extra informatie

Bij schade vergoeden wij de reparatiekosten. Behalve als de auto technisch of economisch total loss is. Dan vergoeden wij de waarde van de auto minus de waarde van de restanten. BIj technisch total loss is reparatie onmogelijk of onverantwoord. Bij economisch total loss zijn de reparatiekosten hoger dan het verschil tussen de waarde van de auto direct vóór de schade en de restwaarde daarna.

Keuze: volledig Casco

Je bent bovenop de beperkt cascodekking ook verzekering voor schade aan je auto als het je eigen schuld is, onder andere bij een aanrijding. En voor schade door verige oorzaken van buitenaf.

Extra informatie

Bij schade vergoeden wij de reparatiekosten. Behalve als de auto technisch of economisch total loss is. Dan vergoeden wij de waarde van de auto minus de waarde van de restanten. BIj technisch total loss is reparatie onmogelijk of onverantwoord. Bij economisch total loss zijn de reparatiekosten hoger dan het verschil tussen de waarde van de auto direct vóór de schade en de restwaarde daarna.

Hulpverlening

Is je auto beschadigd of gestolen of heb je pech onderweg? En kun je daardoor niet verder rijden? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening. Bij hulpverlening moet je denken aan berging, slepen of het vervoer van de auto en bagage. Of vervoer van de bestuurder en de passagiers.

Extra informatie

De dekking voor pech geldt alleen bij pech buiten de vestigingsplaats van je bedrijf. En bij een WA-dekking en een beperkt cascodekking alleen als je auto niet ouder is dan 36 maanden. Bij de volledige cascodekking mag je auto ook ouder zijn.

Keuze: auto-elektronica en/of accessoires

Standaard is schade aan extra's verzekerd tot € 500,-. Dit kun je uitbreiden met de keuzedekking Extra's

Extra informatie

Extra's is alles wat niet in de oorspronkelijke cataloguswaarde van de fabriek of importeur zat, maar wat later in de auto is ingebouwd of gemonteerd door een dealer of garage. En ook losse onderdelen die enkel en alleen bij de auto horen, waaronder automatten, een brandblusapparaat of een gevarendriehoek.

Keuze: Ongevallen Inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval. Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen. Vraag onze verzekeringsadviseurs. 

Keuze: Schade Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde auto. Is de schade ook op een andere verzekering verzekerd? Dan geldt die verzekering.

Keuze: Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je auto. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak.

Extra informatie

Er zijn drie verschillende dekkingen: de Verhaalservice, Rechtsbijstand Basis en Rechtsbijstand Uitgebreid. Vraag onze verzekeringsadviseurs naar de dekking die het beste bij je past.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent onder andere niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt. Of bij misbruik van alcohol of drugs. En niet tijdens het bezorgen van postpakketten of maaltijden, verhuur van je auto of personenvervoer tegen betaling. Bij een cascodekking ben je ook niet verzekerd bij onvoldoende onderhoud of onvoldoende zorg (zoals overbelasting).

Extra informatie

Heb je hierdoor schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht om de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering, of bij een schade, fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het standaard eigen risico voor schade aan jouw auto is € 150,-. Je kunt, tegen een korting, kiezen voor € 250,-, € 500,-, € 1.000,-, € 1.500,- of € 2.500,-. Voor ruitschade gelden andere eigen risico's. Bij een geselecteerd herstelbedrijf is het eigen risico bij reparatie nihil en bij vervanging € 75,-. BIj een ander herstelbedrijf is het bij beide Ç 150,-.

Extra informatie

Heb je een volledige cascodekking? En ontstaat de schade tijdens het rijden (onder andere bij botsing)? En is de werkelijke bestuurder van de auto op het moment van de gebeurtenis jonger dan 24 jaar? Maar is deze bestuurder bij ons niet bekend als regelmatige bestuurder? Dan geldt een extra eigen risico van € 250,-.

Beveiliging

Bij diefstal, joriding of inbraak vergoeden wij de schade alleen als je auto goed beveiligd was. Let op: Wij kunnen voor je auto een speciaal beveiligingssysteem eisen. Vraag onze verzekeringsadviseurs.

Reparatie

Laat je je auto repareren door een geselecteerd herstelbedrijf? Dan is je eigen risico € 75,- lager. Je krijgt een uitgebreide garantie en haal- en brengservice van jouw auto en de vervangende auto. Laat je je auto niet repareren? Dan vergoeden wij € 250,- minder. Behalve als je de beschadigde auto inruilt en de vervangende auto weer bij ons verzekert.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum van 75%). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Extra informatie

Wij kennen de zogenaamde 'no-blameregeling'. Heb je schade, maar is dat niet jouw schuld? Dan heeft dat geen negatief gevolg voor je premiekorting. Die korting stijgt zelfs nog, zolang je niet op het maximum zit.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering ieder moment opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan met ingang van de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand. Opzeggen kan schriftelijk of via verzekeringen@kralwesten.nl.