Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die met of door uw boot wordt veroorzaakt. Daarnaast bent u verzekerd voor schade aan uw eigen boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen).

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

U bent tot een bedrag van € 5.000.000 verzekerd voor schade die met of door uw boot wordt veroorzaakt.

Schade aan eigen boot

U bent verzekerd voor schade door aanvaring, joyvaren, vandalisme en iedere plotselinge en onvoorziene beschadiging van uw boot.

(poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Schade door (een poging tot) diefstal is verzekerd.

Extra informatie

BIjvoorbeeld: inbraak waarbij navigatieapparatuur is gestolen. Let op; (een poging tot) is alleen verzekerd als er sporen van braak zijn.

Inboedel

Spullen die gebruikt worden voor het huishouden aan boord zijn verzekerd. Zoals servies en beddengoed. De schade die we vergoeden, hangt af van hoe spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht). 

Schade door brand of ontploffing

Schade door brand of een ontploffing is verzekerd. Ook als dit het gevolg is van een eigen gebrek. Het eigen gebrek zelf is niet verzekerd.

Extra informatie

Met eigen gebrek bedoelen wij een gebrek van de boot zelf, bijvoorbeel door slechte kwaliteit. Bijvoorbeeld: er ontstaat brand door een gebrek aan de motor. Hierdoor onstaat er brandschade aan de boot. De schade aan de boot als gevolg van de brand is verzekerd, reparatie van de motor niet. 

Schade door natuur

Schade door hagel, blikseminslag en storm is verzekerd.

Volgboot en trailer

Schade met of door je volgboot (met een waarde van maximaal € 5.000) is gratis meeverzekerd, maar alleen als de motor van de volgboot een motorvermogen heeft van maximaal 10 pk. De trailer is niet verzekerd.

Keuze: ongevallen opvarenden

Met de keuzedekking Schade opvarenden bent u verzekerd voor schade die de opvarenden lijden door een ongeval met de boot.

Extra informatie

Met schade bedoelen wij schade door lichamelijk letsel of overlijden. U bent ook verzekerd tijdens het in- of uitstappen, tijdens het tanken, als u een noodreparatie uitvoert of als u andere boten helpt. Met opvarende bedoelen wij een persoon die meevaart op de boot.

Rechtsbijstand

Wordt u aansprakelijk gesteld voor schade die u met uw boot veroorzaakt? Dan bent u verzekerd voor juridische hulp van DAS. Ook krijgt u een vergoeding voor proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Extra informatie

Let op: de kosten voor rechtsbijstand worden alleen vergoed als u vooraf toestemming hebt gekregen van ons.

Keuze: pechhulp

Met de keuzedekking Hulpverlening bent u verzekerd voor hulp als u niet verder kunt varen bij een gedekte schade. Bijvoorbeeld voor de kosten van berging, stalling en noodzakelijk vervoer van de boot naar het dichtsbijzijnde herstelbedrijf.

Extra informatie

Let op: u moet vooraf toestemming vragen aan de Alarmcentrale.

Keuze: Aankoopwaarde of taxatiewaarde

Bij diefstal of schade aan je boot, vergoeden wij op basis van de dagwaarde. U kunt ook kiezen voor een vergoeding op basis van de aankoopwaarde of op basis van een taxatie. 

Extra informatie

Kiest u voor een aankoopwaarderegeling van 1 of 3 jaar? Dan is de verzekerde waarde de aankoopwaarde, zolang de boot, gerekend vanaf de bouwdatum, jonger dan 1 of 3 jaar is. Na die periode is dat de dagwaarde. Kiest u voor verzekeren op basis van taxatie? Dan is de verzekerde waarde de taxatiewaarde. U moet dan wel een taxatierapport hebben dat niet ouder is dan 36 maanden.

Eigen gebrek

U bent verzekerd voor schade die is ontstaan door een eigen gebrek van de boot, motor of volgboot. Let op: wij vergoeden de schade alleen als u niks wist van het gebrek toe de verzekering werd afgesloten en u de herstelkosten niet kan verhalen op de fabrikant of leverancier van de boot.

Extra informatie

Bij schade aan de motor van de boot of de volgboot, geldt deze dekking alleen als het om een originele scheepsmotor gaat, die niet ouder is dan 5 jaar. 

Wat is niet verzekerd?

  • U bent bijvoorbeeld niet verzekerd als u geen geldig vaarbewijs heeft. Of bij schade door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens vervoer tegen betaling.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan wij: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Onvoldoende onderhoud of zorg

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat omdat u de boot niet, niet tijdig of niet deskundig hebt (laten) onderhouden. Of voor schade die ontstaat door onvoldoende zorg. BIjvoorbeeld: u meert uw boot niet af met stevige meerlijnen.

Slijtage

U bent niet verzekerd voor schade die onstaat door normaal gebruik, zoals bijvoorbeeld veroudering, slijtage, krassen en oppervlakkige beschadigingen. Of langzaamwerkende invloeden van milieu of weer, zoals verrroesting.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U krijgt alleen hulp of een vergoeding als u genoeg maatregelen neemt om een schade te voorkomen.

Eigen risico

Het eigen risico is afhankelijk van het type boot dat u verzekert en de waarde ervan. U kunt ervoor kiezen om het eigen risico te verhogen zodat u minder premie hoeft te betalen.

Vergoeding bij diefstal of beschadiging

Bij diefstal vergoeden wij maximaal de dagwaarde van de boot. Is uw boot beschadigd maar niet total loss? Dan vergoeden wij de reparatiekosten. Maar wij vergoeden nooit meer dan de dagwaarde min de waarde van de restanten. En ook niet meer dan het bedrag dat op de polis staat.

Extra informatie

Met dagwaarde bedoelen wij de verkoopwaarde van de boot, net voor de schade.

Vaste ligplaats

Heeft uw boot een vaste ligplaats in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Leiden of Haarlem? Dan is de de boot alleen verzekerd met een goedgekeurd VBV track & trace-systeem (categorie 3) en als de boot gestald ligt of is achtergelaten op een afgesloten terrein, in een afgesloten ruimte of in een bewaakte jachthaven.

Waar ben ik gedekt?

U kunt kiezen voor verschillende vaargebieden in Nederland of Europa. Gaat u naar Spanje, Kroatië, Griekenland of Italië? Dan heeft u een internationaal verzekeringsbewijs van ons nodig. Gaat u naar Italië? Dan heeft u een Italië-certificaat van ons nodig.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of u heeft schade, dan moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zo veel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot maximaal 40%). Claimt u schade? Dan kan de korting (deels) vervallen, of u betaalt een toeslag.

Extra informatie

Sommige schades hebben geen invloed op uw korting. Bijvoorbeeld als wij de schade op iemand anders kunnen verhalen, of als de schade niet is ontstaan door de schuld van de schipper, de stuurman of van de personen die op de boot meevaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingansdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering ieder moment opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan 30 dagen na het moment van opzegging. Opzeggen kan schriftelijk of via verzekeringen@kralwesten.nl.