Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met uw kampeerauto. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht.

Extra informatie

Schade aan of diefstal van de uw eigen kampeerauto kunt u verzekeren met een Beperkt Casco of Allriskverzekering.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je camper verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw kampeerauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Is uw kampeerauto beschadigd of gestolen? En kunt u daardoor niet verder rijden? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening.

Extra informatie

Bij hulpverlening moet u denken aan berging. slepen of het vervoer van de kampeerauto en bagage. Of vervoer van de bestuurder en de passagiers. Wij vergoeden ook de huur van een vervangende kampeerauto of extra verblijfkosten.

Pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg. Je krijgt ook een vergoeding voor een noodzakelijke vervangende kampeerauto. De dekking geldt alleen voor pech buiten de woonplaats.

Keuze: Ongevallen Inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeitof overlijden van inzittenden door een verkeersongeval. 

Keuze: Schade Inzittenden

Deze verzekering vergoedt shade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde kampeerauto. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wanneer keren wij niet uit?

  • U bent bijvoorbeeld niet verzekerd als u geen geldig rijbewijs heeft. Of bij schade door misbruik van alcohol of drugs. Of schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

Heeft u hierdoor schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht de schade op u te verhalen. In dat geval moet u de schade aan ons terugbetalen.

Reparatie

Niet verzekerd.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Schade door brand of natuur

Niet verzekerd.

Inboedel

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Schade aan eigen camper

Niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan wij: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Permanente bewoning

U bent niet verzekerd als u permanent in de kampeerauto woont.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Niet van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van uw verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Extra informatie

De verzekering eindigt op het moment dat de kampeerauto meer dan de helft van het jaar in het buitenland is gestald. Mar staat de kampeerauto gestald in een land binnen de Europese Unie? Dan eindigt de verzekering uiterlijk op de eerstvolgende jaarlijkse verlengingsdatum van uw verzekering.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of u heeft schade, dan moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijlk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. Tot een maximum vna 75%. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Extra informatie

Wij kennen de zogenaamde 'no-blameregeling'. Heeft u schade, maar is dat niet uw schuld? Dan heeft dat geen nagatief gevolg voor uw premiekorting. Die korting stijgt zelfs nog, zolang u niet op het maximum zit.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering ieder moment opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan 30 dagen na het moment van opzegging. Opzeggen kan schriftelijk of via verzekeringen@kralwesten.nl.