Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Doorlopende zakenreisverzekering zorgt ervoor dat je hulp krijgt bij ziekte, ongeval of overlijden tijdens een reis die je vanwege je beroep of bedrijf maakt. Je kunt ook privéreizen van jou en je gezin meeverzekeren.

Wat is verzekerd?

SOS kosten: Je krijgt altijd hulp van de Allianz Golbal Assistence Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan je gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden. Daarnaast en je verzekerd voor de extra dekkingen die je hebt gekozen.

Wie is verzekerd?

Deze verzekering geldt tijdens zakereizen niet alleen voor de hoofdverzekerde, maar ook voor de tijdens de zakenreis meereizende gezinsleden. Daarnaast kan een meereizende assistent worden meeverzekerd.

Privé-reizen

Je kunt privéreizen meeverzekeren voor jou en je gezin. Hier gelden dezelfde dekkingen voor, behalve Annulering zakelijke reis en Uitbreiding zakelijke bagage. Annulering van privéreizen is apart mee te verzekeren. Hierin is dan ook de mogelijkheid opgenomen om zelf samengestelde reizen te verzekeren.

Keuze: medisch

Je hebt recht op vergoeding van medische kosten in het buitenland. Ook vergoeden we het verplichte eigen risico van je zorgverzekering.

Reisadvies van de overheid

Heeft jouw bestemming een nagatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (kleurcode rood of oranje)? Dan is de reis verzekerd.

Keuze: bagage

Je bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van je bagage. De maximale vergoeding is afhankelijk van de gekozen variant. Bij het vaststellen van het schadebedrag wordt er gebruikl gemaakt van een afschrijvingstabel.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Je kunt ook je zakelijke uitrusting meeverzekeren. Hiermee ben je voor je zakelijke uitrusting verzekerd tot maximaal € 5.000,- zonder maximaal bedrag per item. Deze dekking is een aanvulling op Bagage.

Keuze: ongevallen

Krijg je tijdens je reis een ongeval waardoor je blijvend invalide wordt of overlijdt, dan heb je recht op een eenmalige uitkering.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Deze dekking kan je afsluiten voor zakelijke en privéreizen. We vergoeden de kosten die de reisorganisatiejou in rekening brengt bij een annulering. Ook als je een reis moet afbreken of bij vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, ontvang je een vergoeding. Verzekerde gebeurtenissen vindt je in de voorwaarden.

Wintersport en bijzondere sporten

Ga je tijdens je zakenreis op wintersport of beoefen je een bijzondere sport? Er is standaard dekking op de rubrieken Medische kosten en Ongevallen. Ook schade aan eigen of gehuurde sportuitrusting is verzekerd. In de polisvoorwaarden vind je een overzicht van alle bijzondere (winter)sporten.

Extra informatie

Wil je ook bij privéreizen dekking voor wintersporten bijzondere sporten? Dan moet je daar de dekking voor kiezen.

Keuze: pech op reis

Bij pech of een ongeval met eigen vervoer krijg je hulp. Als het nodig is, regelen en vergoeden we vervangend vervoer. Ook zorgen we voor vervoer van je defecte voertuig naar huis. Schade aan of diefstal van je vervoermiddel is niet verzekerd. Deze dekking is geldig in de landen op het internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) van het voertuig.

Keuze: rechtsbijstand

Hiermee ben je verzekerd van juridische hulp in het buitenland. 

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder vind je de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vind je in de voorwaarden.

Uitgesloten sectoren

Werkzaamheden van een hogere risicocategorie dan vermeld op het polisblad zijn niet verzekerd.

Fraude

Wij keren niet uit als je ons opzettelijke probeert te misleiden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op reis ga je voorzichtig met je bagage om . Als blijkt dat je je niet verantwoordelijk hebt gedragen ten opzichte van reisgenoten en andere mensen en hun eigendommen, dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Afhankelijk van de afgesloten dekking gedlt voor de rubriek Bagage een eigen risico per gebeurtenis. Voor de Comfort dekking is dit € 50,-. Voor Premium geldt geen eigen risico.

Maximale vergoedingen

Voor verschillende verzekerde onderdelen van de reis- en annuleringsverzekering gelden maximale vergoedingen. Deze vind je in de voorwaarden.

Zakenreis

Er is uitsluitend dekking tijdens reis of verblijf dat te maken heeft met beroep, bedrijf, functie, studie, stage of andere werkzaamheden, tenzij de dekking voor privéreizen is afgesloten.

Maximale reisduur

De dekking geldt voor maximaal 180 aaneengesloten reisdagen. Voor privéreizen is dat maximaal 60 dagen.

Waar ben ik gedekt?

Je kunt kiezen uit Europa of Wereld. Europa is inclusief alle landen aan de Middellandse Zee, zoals Israël, Egypte en Marokko. In Nederland is er dekking als de reis vooraf is geboekt, onderdeel is van een buitenlandse reis en bij congressen en seminars.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je hoort zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Bel in geval van nood zo snel mogelijk de alarmcentrale. Doe aangifte bij de politie als er sprake is van verlies, diefstal of vermissing van bagage. Je moet de schade kunnen aantonen.

Extra informatie

Meld de schade zo snel mogelijk bij ons. In de voorwaarden vind je per gebeurtenis de termijn waarbinnen je de schade moet melden. Daar vind je ook de overige verplichtingen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over. Je dient de premie te hebben betaald om een schade te kunnen claimen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op de polis staat. De dekking gaat in als jij of een andere verzekerde het huisadres verlaat voor een reis en eindigt ij terugkeer op het huisadres.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering ieder moment opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan met ingang van de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand. Opzeggen kan schriftelijk of via verzekeringen@kralwesten.nl.