Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, ontploffing, blikseminslag, inductie, lekkage, inbraak, inslag van hagelstenen, sneeuwdruk, een val of een botsing.

Wat is verzekerd?

Behalve het hoofdgebouw zijn ook de bijgebouwen waar je eigenaar van bent en die op hetzelfde terrein staan, verzekerd. Is het een agrarisch gebouw? Dan zijn de bijgebouwen alleen verzekerd als ze apart vermeld staan op het polisblad.

Extra informatie

Bij je bedrijfsgebouw horen ook de terreinafschedingen van steen, beton, metaal en hout en de aan het gebouw gemonteerde installaties, zoals CV-installatie, warmtepompinstallatie, installatievoor thermische zonne-energie en op het dak gemonteerde zonnepanelen, windmolens en windturbines.

Verzekerd bedrag

Je bedrijfsgebouw is is verzekerd tot het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag. Bepaalde extra kosten worden daarboven vergoed. Er kan een clausule op het polisblad staan, dat er garantie is tegen onderverzekering. Dan wordt de schade aan je bedrijfsgebouw ook boven het verzekerd bedrag vergoed.

Extra informatie

Wij vergoeden de herstelkosten (bij reparatie) of de herbouwwaarde. In bijzondere situaties vergoeden we de verkoopwaarde of de sloopwaarde. Voor cv-ketels, boilers, airco-units, zonnepanelen en inbouwapparatuur vergoeden we de nieuwwaarde of de dagwaarde, als deze lager is dan 40% van de nieuwwaarde. Vervanging van een asbesthoudend dak wordt ook vergoed op basis van dagwaarde.

Extra kosten na schade

Wij vergoeden de extra kosten die je moet maken om de schade aan je bedrijfsgebouw te beperken of herstellen na een schade. Zoals bereddingskosten, opruimingskosten, kosten omdat je aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen en kosten op voorschrift van de overheid, zoals archeologisch onderzoek. Deze laatste is verzekerd tot een bepaald maximum.

Extra informatie

Is het een agrarisch gebouw? Dan krijg je de opruimingskosten voor asbest niet vergoed.

Huur

Wij vergoeden de opbrengsten van het verhuren van je gebouw, als je je gebouw vanwege de schade niet hebt kunnen verhuren. Als je het bedrijfsgebouw zelf gebruikt, vergoeden wij datzelfde bedrag.

Extra informatie

Wordt je aansprakelijk gesteld voor schade door lekkage, dan vergoeden wij ook dat bedrag.

Tuinaanleg

Moet je de inrichting van je terrein, inculsief bestrating en terreinafscheiding (hagen, bomen, planten) herstellen na schade door brand, ontploffing of blikseminslag? Dan krijg je de kosten die je maakt, vergoed. Maar alleen als jij de eigenaar bent van die zaken.

Extra informatie

Wij vergoeden ook de schade aan of het verlies van je laadpalen, windmolens en aan de grond verankerde zonnepanelen op het terrein. Maar niet als de schade is ontstaan door vandalisme, rellen, relletjes, opstootjes en plundering.

Keuze: Glas

Wil je de ruiten in je bedrijfsgebouw meeverzekeren? Dan kan dat met de aanvullende dekking Glas. De ruiten zijn dan verzekerd tegen breuk, ongeacht de oorzaak. Vraag voor advies onze verzekeringsadviseurs.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij een aardbeving of overstroming. Check de polisvoorwaarden of vraag onze verzekeringsadviseurs.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd zijn reclameborden en lichtreclames. Deze zijn verzekerd onder de Inventaris- en goederenverzekering.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij scahde sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) maken we een uitzondering. Is er sprake van criminele of strafbare activiteiten van één van de appartementsgerechtigden in het verzekerde gebouw? Dan doen wij, onder bepaalde voorwaarden, voor de gezamenlijke eigendommen en voor de eigendommen van andere appartementsgerechtigden geen beroep op de uitsluiting criminele en strafbare activiteiten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Lees hiervoor de polisvoorwaarden bij Neerslag en water of vraag onze verzekeringsadviseurs. Schade door constructiefouten is niet gedekt bij neerslag en sneeuwdruk.

Eigen risico

Voor storm en aanrijding is een vast eigen risico van toepassing. Check hiervoor de polisvoorwaarden. Voor alle andere gebeurtenissen kun je tegen premiekorting een eigen risico met ons overeenkomen. Vraag voor advies onze verzekeringsadviseurs.

Afspraken

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met je gemaakt hebben, dan vergoeden wij de schade niet altijd. De afspraken vind je op je polisblad.

Leegstand

Als je gebouw geheel of gedeeltelijk leeg staat, langer dan 2 maanden buiten gebruik is, of is gekraakt, ben je alleen verzekerd tegen schade door brand en storm. Je moet deze situatie binnen een maand aan ons melden, tenzij je hiervan niet op de hoogte kon zijn. Na je melding kunnen wij de verzekering beëindigen of de premie en de voorwaarden wijzigen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties in Nederland die op je polisblad vermeld staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering ieder moment opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan met ingang van de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand. Opzeggen kan schriftelijk of via verzekeringen@kralwesten.nl.