Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade wanneer contant geld of waardepapieren van je bedrijf verloren gaan. Het gaat daarbij om geldverlies door onder meer gewelddadige overvallen, diefstal uit de kluis na inbraak en vals geld. Je geld is tijdens transport ook verzekerd tegen diefstal.

Extra informatie

Deze verzekering wordt in aanvulling op de Inventaris- en goederenverzekering afgesloten. Als over een onderwerp niets in de polisvoorwaarden van de Geldverzekering is vermeld, dan gelden de regels in de polisvoorwaarden van de Inventaris- en goederenverzekering.

Wat is verzekerd?

Met geld of waardepapieren bedoelen we geld, effecten en wissels, gedekte cheques en andere waardepapieren, zoals erkende cadeaubonnen (bijvoorbeeld boekenbonnen), telefoonkaarten met beltegoed, vals geld en valse effecten en wissels. Creditcards, betaalpassen en andere vormen van digitaal geld zijn niet verzekerd.

Tijdens vervoer

Geld en waardepapieren zijn verzekerd tijdens vervoer binnen Nederland door jezelf of een werknemer. Er is dekking tijdens vervoer tussen je bedrijf, je woning en de bank. Er is geen dekking voor schade die ontstaat tijdens vervoer per post of een geldvervoerbedrijf.

In je bedrijf, woning, nachtkluis van de bank

Verzekerd zijn geld en waardepapieren die in je bedrijf, in je huis of in het huis van een werknemer aanwezig zijn en er moet toezicht op zijn. Als jij of je werknemers niet aanwezig zijn, moet het geld opgeborgen zijn in een afgesloten, goegekeurde kluis. Is het geld op een andere manier opgeborgen, dan vergoeden wij maximaal € 2.500,-.

Extra informatie

Geld en waardepapieren in safeloketten of nachtkluizen van bankinstellingen zijn verzekerd. Diefstalschade is alleen gedekt na zichtbare braaksporen aan het safeloket of de nachtkluis.

Overval of afpersing

Verzekerd is contant geld van jezelf en je werknemers bij een overal of afpersing. Als bij een schade ook privé-eigendommen of eigendommen van anderen verloren gaan, is dit verzekerd op dagwaarde tot een maximum.

Vals geld

Vals geld en valse wissels zijn tot een maximum van € 2.500,- verzekerd.

Extra informatie

Het gaat om vals geld dat je per ongeluk hebt gekregen.

Kosten voor vervanging

De kosten die je moet maken voor vervanging of inregeling van kluissloten en -sleutels na inbraak met braakschade is verzekerd tot maximaal € 1.500,-.

Verzekerd bedrag

Je verzekert de waarde van het geld, de effecten, wissels en cheques die je maximaal verwachte te hebben. Voor waardepapieren geldt de inkoopwaarde.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij een aardbeving en overstroming. Check de polisvoorwaarden of vraag onze verzekeringsadviseurs.

Fraude en oplichting

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Ongedekte cheques zijn niet verzekerd. Je bent ook niet verzekerd als de schade ontstaat door een werknemer waarvan je weet of hoorde te weten dat hij al eerder een vermogensmisdrijf heeft gepleegd.

Betaalautomaten

Je bent niet verzekerd tegen het verlies van elektronisch opgeslagen waarden in alle betaalautomaten.

Opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan wij: binnelandse onlusten, burgeroorlog, gewaend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Onvoldoende zorg

Je bent niet verzekerd als je de voorschriften van de uitgevende instanties voor het gebruik van het geld of de waardepapieren niet hebt opgevolgd. Je bent ook niet verzekerd als niemand van het bedrijf aanwezig is en het geld of de waardepapieren voor derden in het zicht liggen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als niemand van het bedrijf aanwezig is, ben je alleen verzekerd als het geld goed opgeborgen is in een afgesloten kluis die aan de richtlijnen voldoet. Is het geld ergens ander opgeborgen, dan vergoeden wij maximaal € 2.500,-. Als het geld in het zicht ligt terwijl er niemand aanwezig is, dan ben je niet verzekerd.

Eigen risico

Er is geen eigen risico.

Controle bij vervoer

De aanwezige waarde moet door degene die het vervoert, gecontroleerd worden op het moment van de ontvangst. Gesloten bewaargeving is niet verzekerd.

Tijdens een stop bij vervoer

Je bent alleen verzekerd als de stop direct noodzakelijk is.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op de locatie in Nederland die op je polisblad staat vermeld, je woning of de woning van een werknemer en in safeloketten of bankkluizen van bankinstellingen. Tijdens vervoer ben je verzekerd binnen Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering ieder moment opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan met ingang van de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand. Opzeggen kan schriftelijk of via verzekeringen@kralwesten.nl.