Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Komt er onverwacht een verontreinigende stof vrij op je eigen terrein, die is veroorzaakt door je bedrijf of eigendommen, dan ben je verzekerd tegen de kosten van het opruimen of saneren daarvan. Dit geldt ook voor een verontreiniging die op omliggende terreinen of op het terrrein van een opdrachtgever terecht is gekomen.

Extra informatie

Schade aan eigendommen van buren of opdrachtgever zijn verzekerd zonder dat er een aansprakelijkstelling nodig is. Een (direct) verband tussen de verontreiniging en de door je bedrijf of je eigendommen veroorzaakte verontreinging is voldoende.

Wat is verzekerd?

Verzekerd zijn milieuschades op plaatsen waar het niet hoort, zoals aanwezigheid van verontreiniging in of op de bodem of het oppervlaktewater. Wij vergoeden de saneringskosten van de verzekerde locatie en de omgeving ervan.De verzekerde locatie kan ook de werklocatie zijn. Alle noodzakelijke kosten om sanering uit te voeren vallen hieronder.

Extra informatie

Ook de bedrijfsschade die veroorzakt is door de verontreiniging, het onderzoek naar de verontreinging en de sanering is verzekerd. Bedrijfsschade is de vermindering van de brutowinst (omzet exclusief variabele kosten). Is het nodig om de gebouwen geheel of gedeeltelijk af te breken? Dan vergoeden wij de herbouwkosten tot een maximum van de verkoopwaarde van de gebouwen zonder grond.

Herstelkosten van andere schade

Gaan er spullen verloren door verontreiniging, zoals je voorraad goederen of grondstoffen? Dan is dat verzekerd. Ook zijn verzekerd: kosten van herstel of vervanging van ondergrondse pijpen, leidingen of kabels die door verontreiniging beschadigd zijn en herstelkosten van bestrating en beplanting die door sanering zijn beschadigd.

Onderzoekskosten

De kosten die je maakt voor onderzoek naar de verontreiniging en naar de mogelijkheden om te saneren, bijvoorbeeld door experts, zijn verzekerd.

Asbest

Komt er asbest vrij door een brand of storm? Dan zijn de kosten voor het opruimen en afvoeren van het vrijgekomen asbest verzekerd. Heb je asbesthoudende dak- of gevelplaten? Dan is de schade die daardoor ontstaat alleen verzekerd als deze apart is meeverzekerd. Schade door asbest dat zich op andere plaatsen bevindt, is wel verzekerd.

Kosten om schade te beperken, kosten voor verweersbijstand, inkomende vervuiling

Wij vergoeden de bereddingskosten. Dit zijn de kosten die je moet maken om acute schade zo veel mogelijk te beperken. De kosten voor verweersbijstand voor de eigen locatie en de locaties van derden zijn verzekerd tot 10% van het verzekerd bedrag en tot maximaal € 125.000,-.

Extra informatie

Wordt je grond vervuilt door een ander? Je bent daarvoor verzekerd tot € 25.000,-. Als er meerdere verzekerden getroffen zijn door vervuiling, dan vergoeden we in totaal € 250.000,-.

Verzekerd bedrag

Zowel de schade aan de eigen (werk)locatie als aan de omliggende locaties zijn verzekerd. In het algemeen wordt voor beide 50% van het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag aangehouden.

Extra informatie

We vergoeden per verontreiniging niet meer dan het verzekerde bedrag, zoals vermeld op het polislad. Dat doen we ook als er niet één verontreinging is, maar een serie van verontreingingen die met elkaar verband houden. Per jaar vergoeden wij maximaal twee maal het verzekerde bedrag.

Keuze: Gevaarlijke stoffen, tanks

Heb je opslag van gevaarlijke stoffen van meer dan 1.000 kg of liter? Dan is schade die daardoor veroorzaakt wordt alleen verzekerd, als je dit apart hebt meeverzekerd. Ook bovengrondse of ondergrondse tanks zijn alleen verzekerd als je deze apart hebt meeverzekerd. Vraag hiervoor advies aan onze verzekeringsadviseurs.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door onder andere overstroming of aardbeving is niet verzekerd. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan onze verzekeringsadviseurs.

Onvoldoende milieuzorg

Schade die ontstaat door onvoldoende milieuzorg is niet verzekerd. Dit is onder andere als je in strijd met de milieuvergunning handelt.

Uitsluitingen

Je bent niet verzekerd voor schade door luchtverontreiniging, schade aan personen, schade door een biovergistingsinstallatie, schade door gevelreinigers met gebruik van chemicaliën, schade door mestzakken, schade door genetische modificatie.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd ls je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Bestaande verontreiniging

Je bent niet verzekerd voor schade door een bestaande verontreinging.

Extra informatie

Voor het afsluiten van een verzekering willen wij weten of er een bestaande verontreiniging van de bodem (grond en grondwater) is. Hiervoor kan een bodemonderzoek nodig zijn. Het is mogelijk een verzekering te sluiten als er een bestaande verontreiniging is, maar de gevolgen van deze verontreiniging zijn niet verzekerd. Vraag hierover advies aan onze verzekeringsadviseurs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Preventie

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met je maken, dan keren wij niet altijd uit. De afspraken vindt je op je polisblad.

Leegstand

Als het gebouw geheel of gedeeltelijk leeg staat, langer dan twee maanden buiten gebruik is, of is gekraakt, ben je alleen verzekerd voor schade door storm en brand. Je moet deze situatie binnen één maand aan ons melden, tenzij je hiervan niet op de hoogte kon zijn. Na je melding kunnen wij de verzekering beëindigen of de premie en/of voorwaarden wijzigen.

Buiten het gebouw

Voor zaken die aan de buitenkant van het gebouw vastzitten of die zich op of buiten het terrein bevinden, geldt een beperkte dekking. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan onze verzekeringsadviseurs.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt voor de locaties in Nederland die op het polisblad staan vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering ieder moment opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan met ingang van de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand. Opzeggen kan schriftelijk of via verzekeringen@kralwesten.nl.