Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je oldtimer (bromfiets). De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen oldtimer.

Extra informatie

De oldtimer moet 30 jaar of ouder zijn. En je kunt kiezen of je maximaal 5.000 of maximaal 7.500 kilometer per jaar rijdt.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je oldtimer veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Is je oldtimer beschadigd of gestolen of heb je pech onderweg? En kun je daardoor niet verder rijden? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening binnen Nederland. Dit kun je uitbreiden met de keuzedekking Hulpverlening Europa.

Extra informatie

Bij hulpverlening moet je denken aan berging, slepen of het vervoer van de oldtimer en bagage. Of vervoer van de bestuurder en de passagiers. 

Reparatie

Wij vergoeden de reparatiekosten. Behalve als de oldtimer technisch of economisch total loss is. In die gevallen vergoeden wij de waarde van de oldtimer minus de waarde van de restanten. Laat je de schade niet repareren? Dan vergoeden wij 75% van de vastgestelde reparatiekosten. 

Extra informatie

Met techisch total loss van de oldtimer bedoelen wij dat de oldtimer technisch niet meer in staat is om veilig mee te rijden en reparatie onmogelijk of onverantwoord is. Met economisch total loss bedoelen wij dat de reparatiekosten  hoger zijn dan het verschil tussnen de waarde van de oldtimer direct voor de gebeurtenis en de waarde van de restanten na de gebeurtenis. 

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss krijg je de verzekerde taxatiewaarde. Dit is de waarde uit een taxatierapport. Let op: het taxatierapport mag maximaal 3 jaar oud zijn. En het rapport en de taxateur moeten voldoen aan bepaalde eisen. Bij total loss kun je het wrak terugkrijgen. 

Extra informatie

Is het taxatierapport ouder dan 3 jaar? Of voldoet het rapport of de taxateur niet aan onze eisen? Dan kijken wij naar de taxatiewaarde en de dagwaarde van de oldtimer. En dan vergoeden wij de laagste van die twee waarden.

Schade door brand of natuur

Je bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.

Inbraak

Je bent verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal of joyrijden. Wij vergoeden de schade alleen als de olditmer goed beveiligd was.

Schade aan eigen oldtimer

Je bent verzekerd voor schade aan je eigen oldtimer. Ook als het jouw eigen schuld is (bijvoorbeeld een aanrijding).

Pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg met je oldtimer. Je bent standaard verzekerd voor pech binnen Nederland. De dekking geldt alleen voor pech buiten de woonplaats. Wil je ook pech in het buitenland verzekeren? Kies dan de dekking Hulpverlening Europa.

Keuze: Helm en kleding

Je kunt je helm en motorkleding meeverzekeren. Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen. Wij vergoeden de dagwaarde van de helm of de motorkleding.

Keuze: Aanvullende keuzedekkingen

Je kunt de Allrisk-dekking uitbreiden met de volgende verzekeringen: Ongevallen opzittenden (keert een afgesproken bedrag bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden), Schade opzittenden (vergoedt de werkelijk geleden schade) of Rechtsbijstand Motorrijtuigen (juridische hulp bij schade door een ongeval met je oldtimer).

Keuze: Hulpverlening Europa

Standaard is hulpverlening (waaronder pechhulp) binnen Nederland gedekt. Met deze keuzedekking verzeker je ook hulpverlening in het buitenland. Je krijgt ook een vergoeding voor de huur van een vervangende motor of auto in het buitenland. 

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt. Of bij schade door misbruik van alcohol of drugs. Of schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. En ook niet bij schade door onvldoende onderhoud of onvoldoende zorg (zoals overbelasting).

Extra informatie

Heb je schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht om de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.

Ruitschade

Niet van toepassing.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0, € 150, € 250 of € 500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Het eigen risico geldt bij schade aan je eigen oldtimer.

Extra informatie

Is de regelmatige bestuurder die op je polis staat 24 jaar of ouder? En is de schade ontstaan tijdens het rijden (bijvoorbeeld een botsing). Maar is de werkelijke bestuurder van de oldtimer jonger dan 24 jaar? Dan geldt er een extra eigen risico van € 250.

Dagelijks gebruik

De oldtimer is niet bedoeld voor dagelijks gebruik. Onder dagelijks gebruik verstaan wij bijvoorbeeld woon-werkverkeer of boodschappen doen. Je bent niet verzekerd als blijkt dat je daarvoor geen ander motorrijtuig hebt.

Stalling

Staat de oldtimer niet gestald in een afgesloten gebouw, terwijl hij niet buitenshuis wordt gebruikt? Dan ben je verzekerd voor diefstal, inbraak en joyrijden.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien, zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering ieder moment opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan 30 dagen na het moment van opzegging. Opzeggen kan schriftelijk of via verzekeringen@kralwesten.nl.