Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je motor. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen motor.

Extra informatie

Je helm en motorkleding zijn stadaard verzekerd voor € 750,- er persoon Dit kun je uitbreiden naar € 1.500,- per persoon.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je motor verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je motor schade veroorzaakt aan anderen of aan andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Is je motor beschadigd of gestolen? En kun je daardoor niet verder rijden? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening.

Extra informatie

Bij hulpverling moet je denken aan berging, slepen of het vervoer van de motor en bagage. Of vervoer van de bestuurder en de passagiers. Wij vergoeden ook de huur van een vervangende motor of personenauto. Let op: Pechhulp valt hier niet onder. Dat is een keuzedekking.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de motor krijg je de nieuwwaarde, de dagwaarde of de aankoopwaarde. Dit is afhankelijk van de gekozen dekking en de ouderdom van de motor.

Extra informatie

Heb je een eigengebouwde motor? Dan verzekeren wij de motor op basis van de taxatiewaarde uit een taxatierapport. Is het taxatierapport ouder dan 3 jaar? Dan vergoeden wij de dagwaarde van de motor.

Schade door brand of natuur

Je bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.

Inbraak

Je bent verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal of joyriding.

Schade aan eigen motor

Je bent verzekerd voor schade aan je eigen motor. Ook als het jouw eigen schuld is (bijvoorbeeld een aanrijding).

Keuze: pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg en ook in je woonplaats. Je krijgt ook een vergoedingvoor een noodzakelijke vervangende motor of auto. Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. 

Keuze: Ongevallen opzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van opzittenden door een verkeersongeval. Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Keuze: Schade opzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan opzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde motor. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Rechtsbijstand bij verkeersongevallen

Je krijgt juridische bijstand bij het verhalen van schade ontstaan door een verkeersongeval waar je voertuig bij betrokken is, of doordat iemand uw geparkeerde voertuig beschadigd heeft. Het gaat hierbij om schade aan het voertuig, letselschade aan een verzekerde persoon en eventueel andere schade die een verzekerde persoon privé opgelopen heeft.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt. Of bij schade door misbruik van alcohol of drugs. Of schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. En ook niet bij schade door onvoldoende onderhoud of onvoldoende zorg (zoals overbelasting).

Extra informatie

Heb je schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het rechts om de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan: Binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je kiest zelf het eigen risico: € 0, € 150, € 250 of € 500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Het eigen risico geldt bij schade aan je eigen motor.

Extra informatie

Is de regelmatige bestuurder die op je polis staat 24 jaar of ouder? En is de schade ontstaan tijdens het rijden (bijvoorbeeld een botsing), maar is de werkelijke bestuurder van de motor jonger dan 24 jaar? Dan geldt er een extra eigen risico van € 250.

Beveiliging

Bij diefstal of joyriding vergoeden wij de schade alleen als je motor goed beveiligd was. Let op: Wij kunnen voor je motor een speciaal beveiligingssysteem eisen. Informeer vooraf bij onze verzekeringsadviseurs.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van de verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Iraël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 75%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. 

Extra informatie

Wij kennen de zogenaamde 'no-blameregeling'. Heb je schade, maar is dat niet jouw schuld? Dan heeft dat geen negatief gevolg voor je premiekorting. Die korting stijgt zelfs nog, zolang je niet op het maximum zit. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering ieder moment opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan 30 dagen na het moment van opzegging. Opzeggen kan schriftelijk of via verzekeringen@kralwesten.nl.