Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van DAS bij een onverwacht conflict tijdens het uitoefenen van uw beroepspraktijk of bedrijf. Ook betaalt DAS tot een gemaximeerd bedrag eventuele bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen.

Extra informatie

Let op: voor al onze verzekeringen gelden ook onze algemene polisvoorwaarden. 

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld personeel, klanten, afnemers, inkopers.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp bij conflicten die voortkomen uit het uitoefenen van uw bedrijf of uw beroepspraktijk.

Incasso

Weigert een opdrachtgever of klant te betalen? Dan neemt DAS het incassotraject van u over.

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld na een aanrijding. Of als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer. Let op: u krijgt geen juridische hulp voor het verhalen van schade aan uw voertuig.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgt u geen juridische hulp.

Privé-geschillen en hoedanigheid

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep of bedrijf. Deze verzekerde hoedanigheid staat op uw polis vermeld.

Belastingen

U krijgt geen juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de verzekering hebt afgesloten, is er een periode waarin u nog geen gebruik mag maken van de verzekering. Meestal is dat 3 tot 6 maanden. Voor deze verzekering geldt een wachttermijn van drie maanden. Voor het verhalen van schade aan goederen of personen geldt geen wachttermijn.

Extra informatie

Gebeurtenissen die u had kunnen voorzien toen u de verzekering afsloot zijn niet verzekerd. Ook niet als u die na de wachttermijn aanmeldt.

Maximum kosten en drempel

DAS vergoedt voor de externe kosten van juridische hulp maximaal € 50.000,-. En u krijgt geen juridische hulp als uw zaak gaat over minder dan € 400,-. Bij een verkeers- of strafzaak en voor incassobijstand geldt geen minimumbedrag.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een eigen rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in uw conflict ook jurudische hulp krijgt van de DAS.

Extra informatie

Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook moet u dan een eigen risico betalen.

Waar ben ik gedekt?

U krijgt in ieder geval juridische hulp bij conflicten in Nederland. Soms is er ook dekking in Duitsland, België en Luxemburg (bijvoobeeld conflicten met leveranciers of klanten) of zelfs in Europa en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee (bijvoorbeel het verhalen van schade).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn ( op uw polis ziet u of dat 1 of 3 jaar is) kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of via verzekeringen@kralwesten.nl.