Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je recreatiewoning in Nederland. Wij vergoeden schade door onder andere brand, inbraak, neerslag inslag van hagelstenen, storm, lekkage en aanrijding. Diefstal is alleen verzekerd na zichtbare braaksporen. Schade door vallen en stoten is niet verzekerd. Wil je dat wel? Dat kan met de keuzedekking Allrisk.

Extra informatie

Naast de schadevergoeding vergoeden wij ook de kosten die je moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddingskosten, kosten voor noodvoorzieningen, opruimingskosten, bergingkosten, saneringskosten, kosten voor noodzakelijke aanpassingen volgens overheidsvoorschriften en kosten voor herplaatsen en heraansluiten.

Wat is verzekerd?

Je recreatiewoning met een vaste standplaats in Nederland is verzekerd. Een recreatiewoning kan zijn een recreatiehuis, chalet, stacaravan, tuinhuis of strandhuis. De recreatiewoning moet jouw eigendom zijn en mag niet permanent bewoond of verhuurd worden. Ook moet er een kook- en een slaapgedeelte zijn.

Verzekerd bedrag

Je recreatiewoning is verzekerd tot het door jou opgegeven verzekerd bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de waarde van de recreatiewoning. We vergoeden maximaal de herbouwwaarde of de aankoopwaarde van de recreatiewoning, afhankelijk van het typoe woning. In een aantal situaties vergoeden wij de verkoopwaarde, de sloopwaarde of de dagwaarde.

Extra informatie

De herbouwwaarde is gelijk aan de reparatiekosten van de woning. De aankoopwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare, recreatiewoning. De dagwaarde is de waarde van de woning op het moment dat de schade ontstond.Check de voorwaarden of vraag advies aan een van onze verzekeringsadviseurs.

Vandalisme

Schade aan je recreatiewoning door vandalisme van iemand die onrechtmatig je recreatiewoning binnen is gedrongen, is verzekerd. Schade door vandalisme aan de buitenzijde van je recreatiewoning, zoals graffiti, is niet verzekerd.

Glas

We vergoeden breuk van de ruiten in je recreatiewoning door vrijwel alle oorzaken. Let op: de ruiten in je recreatiewoning zijn niet verzekerd tijdens bouw, aanbouw of verbouw, als je recreatiewoning is gekraakt of langer dan 3 maanden leegstaat.

Keuze: inboedel

We vergoeden schade aan je spullen in de recreatiewoning tot het verzekerde bedrag. Dit bedrag geeft je zelf op. Voor bepaalde spullen in je recreatiewoning gelden maximale vergoedingen, zoals sieraden en (audio-)apparatuur. Sommige spullen kun je niet verzekeren, zoals mobiele elektronica, motorrijtuigen en geleende of gehuurde spullen.

Extra informatie

Het eerste jaar krijg je de nieuwwaade van je spullen vergoed, daarna de dagwaarde. De nieuwwaarde is de waarde van nieuwe, vergelijkbare, spullen. De dagwaarde is de waarde van de spullen op het moment dat de schade ontstond. Check de afschrijvingslijst of vraag advies aan onze verzekeringadviseurs.

Keuze: verhuur

Je kunt kiezen voor de aanvullende dekking Verhuur. Bijvoorbeeld als je jouw recreatiewoning verhuurt aan toeristen of vrienden en familie. Verhuur aan toeristen mag maximaal 17 weken per jaar. Je mag niet aan meedere personen of gezinnen tegelijk verhuren. En er moet een huurovereenkomst zijn waaruit blijkt wie de huurder is.

Extra informatie

Tijdens de periodes van verhuur geldt alleen de Basisdekking, Allriskdekking is niet mogelijk. Schade door vandalisme en diefstal door de huurders is niet verzekerd. Heb je je inboedel meeverzekerd? De inboedel van de huurder en zijn gezelschap is niet verzekerd.

Keuze: bijgebouw

Heeft je recreatiewoning een aanbouw of bijgebouw? Dan kun je deze meeverzekeren. De dekking is hetzelfde als de dekking die je kiest voor je recreatiewoning: Basis of Allrisk. En heb je je inboedel meeverzekerd? Dan is deze inboedel ook in de aanbouw of het bijgebouw verzekerd. Bij diefstal moeten er wel braaksporen zijn.

Aansprakelijkheid

We vergoeden schade aadoor of met je recreatiewoning aan anderen en hun spullen, waarvoor jij aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld schade aan de auto van de nuren door het vallen van een losse dakpan. Je bent verzekerd tot € 500.000.- per gebeurtenis.

Extra informatie

Contractuele aansprakelijkheid is niet verzekerd. Dit is schade die ontstaat door het niet nakomen van een overeenkomst, bijvoorbeeld als je de recreatewoning verhuurt. Ook schade aan spullen van anderen die je onder je toezicht hebt, is niet verzekerd. Bijvoorbeeld spullen die je huurt, bewaart of leent.

Keuze: Luifel, voortent

Is je recreatiewoning een stacaravan? Dan kun je de luifel of voortent meeverzekeren. De dekking is hetzelfde als de dekking die je kiest voor de recreatiewoning: Basis of Allrisk. Schade door sneeuwdruk, hagel, neerslag en storm is niet verzekerd in de periodes dat je de recreatiewoning niet zelf gebruikt.

Keuze: Allrisk

Schade aan je recreatiewoning door vallen, stoten, botsen en andere ongelukjes is niet verzekerd. Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor de vloer beschadigt. WIl je dit wel verzekeren, kies dan voor de aanvullende deking Allrisk. Ook bij een Allriskdekking is niet alles verzekerd. Check de voorwaarden of vraag onze verzekeringsadviseurs.

Tuin

Schade aan de tuin is verzekerd tot 10% van het verzekerde bedrag voor de recreatiewoning. Maar we vergoeden nooit meer dan € 25.000,-. Voor de tuin geldt alleen de Basisdekking, Allriskdekking is niet mogelijk. Diefstal uit je tuin en onder andere schade door hagel, neerslag, storm en vorst is niet verzekerd. BIj een schade vergoeden wij de dagwaarde.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere aardbeving, overstroming, constructiefouten, dieren, onvoldoende voorzorgsmaatregelen en schade die geleidelijk is ontstaan, is niet verzekerd. Check de voorwaarden of vraag advies aan onze verzekeringsadviseurs. 

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele of strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, opstand en oproer.

Onvoldoende onderhoud

Je bent niet verzekerd voor de kosten van het onderhoud van je recreatiewoning. Onderhoud je je recreatiewoning onvoldoende en ontstaat of verergert hierdoor de schade? Dan vergoeden wij de schade niet.

Permanente bewoning, permanente verhuur

Je bent niet verzekerd als je de recreatiewoning permanent bewoont of verhuurt. De recreatiewoning mag niet je hoofdwoning zijn en je moet zelf ook gebruik maken van je recreatiewoning.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Onder andere als de waterschade ontstaat door lekkende voegen of kitnaden, als neerslag binnenkomt door openstaande ramen en deuren of als je niet voldoende voorzorgsmaatregelen hebt genomen tegen bevriezing.

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico. Voor schade door storm € 0 of € 375. Voor overige schades € 0, € 100, € 250 of € 500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. BIj ruitbreuk geldt het gekozen eigen risico niet. 

Extra informatie

Heb je je inboedel verzekerd? Dan kun je kiezen voor een eigen risico voor alle schades aan je inboedel van € 0, € 100, € 250 of € 500.

Strandhuis

Is je recreatiewoning een strandhuis? Buiten het recreatieseizoen (1 november - 1 april) ben je alleen verzekerd als je strandhuis droog en schon is opgeslagen in een afgesloten ruimte.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je eigen rereatiewoning op een vaste standplaats in Nederland. Is je recreatiewoning een strandhuis? Buiten het recreatieseizoen (1 november - 1 april) ben je verzekerd als je strandhuis schoon en droog is opgeslagen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering ieder moment opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan 30 dagen na het moment van opzegging. Opzeggen kan schriftelijk of via verzekeringen@kralwesten.nl.