Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw toercaravan of vouwwagen door een aantal gebeurtenissen. Zoals brand en diefstal. Of schade aan anderen die wordt veroorzaakt met uw losgekoppelde caravan of vouwwagen (aansprakelijkheid). Onder caravan verstaan wij zowel de toercaravan als de vouwwagen.

Extra informatie

Deze verzekering is ook bedoeld voor een toercaravan die op een vaste standplaats staat. Diefstal van of schade door de verzekerde gebeurtenissen aan uw caravan en aansprakelijkheid zijn standaard verzekerd. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen, bijvoorbeeld voor uw voortent of de inboedel in uw caravan.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

Is uw caravan of uw trekkende auto beschadigd of gestolen? Of heeft u pech onderweg? En kunt u daardoor niet verder rijden of de caravan niet meer gebruiken? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening. 

Extra informatie

Bij hulpverlening moet u denken aan berging, slepen of vervoer van de caravan. Of een noodreparatie aan de caravan onderweg. Of kosten van plaatsing van een vervangende toercaravan, die door u gekocht is, op uw vaste standplaats. Wij vergoeden ook de huur van een vervangende caravan en - in het buitenland - van een vervangend vakantieverblijf. Let op: schade aan de trekkende auto vergoeden we niet.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de caravan krijgt u de aankoopwaarde of de dagwaarde. Dit is afhankelijk van de gekozen dekking en hoe lang u de caravan al hebt.

Reparatie

Wij vergoeden de reparatiekosten. Behalve als de caravan technisch of economisch total loss is. Dan vergoeden wij de waarde van de caravan minus de waarde van de restanten. Laat u de schade niet repareren? Dan vergoeden wij 50% van de vastgestelde reparatiekosten.

Extra informatie

Met technisch total loss van de caravan bedoelen wij dat de caravan technisch niet meer in staat is om veilig te gebruiken em reparatie onmogelijk of onverantwoord is. Met economisch total loss bedoelen wij dat de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de waarde van de caravan direct voor de gebeurtenis en de waarde van de restanten na de gebeurtenis.

Schade door brand of natuur

U bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, storm, overstroming of aanrijding met een loslopend dier. Let op: u bent niet verzekerd voor schade door hagel of door hagel die samen gaat met storm.

Extra informatie

Hagelschade kan niet verzekerd worden op deze Beperkt Cascoverzekering. Daarvoor moet u een Allriskverzekering met de keuzedekking Hagelschade afsluiten.

Schade door hagel en storm

U bent standaard verzekerd voor schade door storm. Let op: u bent niet verzekerd voor schade door hagel of door hagel die samen gaat met storm.

Extra informatie

Hagelschade kan niet verzekerd worden op deze Beperkt Cascoverzekering. Daarvoor moet u een Allriskverzekering met de keuzedekking Hagelschade afsluiten.

Keuze: inboedel

U bent verzekerd voor de spullen in de caravan. Of we bij diefstal de schade vergoeden, hangt af van of de caravan op slot was. Of hoe de spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht).

Extra informatie

Let op: niet alle spullen zijn verzekerd. Bijvoorbeeld geld, horloges of sieraden zijn niet verzekerd.

Keuze: uitrusting

U kunt (voor)tenten, luifels en een caravanmover via de aanvullende keuzedekkingen Voortent/Luifel en Caravanmover meeverzekeren. Let op: zaken als reservewiel, gasflessen, antenne, fietsenrek, satellietschotels, zonnepanelen en diefstalpreventiemateriaal vallen onder de keuzedekking Inboedel.

Pechhulp

U bent standaard verzekerd voor pechhulp aan de caravan. Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg. U krijgt ook een vergoeding voor de huur van een noodzakelijke vervangende caravan. De dekking geldt alleen voor pech buiten de woonplaats.

Extra informatie

U bent ook verzekerd als de trekkende auto buiten de woonplaats uitvalt door pech. Maar alleen voor berging en vervoer van de caravan, niet voor pechhulp aan de auto. En de auto mag niet ouder zijn dan 5 jaar.

Keuze: Aanbouw

Onder aanbouw verstaan we serres, luifels en schuurtjes die alle niet van tentdoek zijn gemaakt, en buitenverlichting en verhogingen. De aanbouw moet aan de caravan zijn vastgemaakt of naast de caravan staan. Deze keuzedekking kunt u (alleen) afsluiten als u een toercaravan op een vaste standplaats wilt verzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent bijvoorbeeld niet verzekerd voor schade door onvoldoende zorg of onvoldoende of ondeskundig onderhoud. En voor schade tijdens verhuur of zakelijk gebruik.

Extra informatie

Is de caravan aan de auto gekoppeld? Dan bent u bijvoorbeeld ook niet verzekerd als u geen geldig rijbewijs hebt. Of bij schade door misbruik van alcohol of drugs.

Andere schade

Er is geen dekking voor andere oorzaken van schade dan die zijn genoemd onder 'Wat is verzekerd?'. Er is bijvoorbeeld geen dekking voor een aanrijding of botsing, omslaan, slippen of van de weg of in het water raken. Of voor hagel. Of voor vandalisme.

Extra informatie

Wilt u zoveel mogelijk gebeurtenissen verzekeren? Sluit dan de Allriskverzekering af.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het aflsuiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Permanente bewoning

U bent niet verzekerd als u permanent in de caravan woont.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U kiest zelf uw eigen risico: € 0, € 150, € 250 of € 500. Hoe hoger uw eigen risico, hoe lager uw premie. Het eigen risico geldt niet voor aansprakelijkheid of hulpverlening.

Stallen

U bent ook verzekerd als de caravan in de (winter)stalling staat. U moet hem dan wel afsluiten en beveiligen met een koppelingsslot of een wielklem.

Extra informatie

Mag de beveiliging volgens de exploitant van de stalling niet in de stalling gebruikt worden? En kunt u dat aantonen met de voorschriften van de exploitant? Dan hoeft u niet aan de beveiligingseisen te voldoen.

Beveiliging

Bij diefstal vergoeden wij de schade alleen als uw caravan goed beveiligd was. Op slot en met een koppelingsslot of wielklem.

Overstroming

U bent verzekerd voor overstroming. Maar u moet wel tijdig maatregelen nemen om schade te voorkomen. Bijvoorbeeld bij een verwachte hoge waterstand: de caravan verplaatsen naar een hoger gelegen, veilig gebied. Doet u dat niet? Dan vergoeden wij de schade niet.

Waar ben ik gedekt?

Voor een toercaravan zonder vaste standplaats of een vouwwagen bent u het hele jaar verzekerd in Nederland. En voor een periode van 6 aaneengesloten maanden per jaar bent u ook verzekerd in alle andere landen van Europa, op de Azoren, de Canarische Eilanden en Madeira en in de landen buiten Europa die grenzen aan de Middellandse Zee.

Extra informatie

Voor een toercaravan op een vaste standplaats bent u verzekerd in Nederland. De vaste standplaats van de caravan moet in Nederland zijn. De caravan is ook verzekerd tijdens een eventuele winterstalling op een andere plek in Nederland, inclusief vervoer naar en van die plek. Of tijdens vervoer van een vaste standplaats naar een nieuwe vaste standplaats. Of tijdens vervoer naar en van een herstelbedrijf.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, of u hebt schade, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering ieder moment opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan 30 dagen na het moment van opzegging. Opzeggen kan schriftelijk of via verzekeringen@kralwesten.nl.