Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering bent je als werkgever verzekerd tegen schade die jij en je medewerkers tijdens het werk oplopen bij een verkeersongeval.

Wat is verzekerd?

Met deze verzekering ben je verzekerd voor schade als gevolg van een verzekerde gebeurtenis. Onder schade verstaan we onder andere misgelopen inkomsten, medische kosten die je zorgverzekeraar niet vergoedt, smartengeld, schade aan spullen en extra kosten van levensonderhoud waarmee nabestaanden te maken krijgen bij overlijden.

Extra informatie

Zijn er spullen beschadigd, vernietigd of verloren gegaan? Dan vergoeden wij de dagwaarde van de spullen minus de waarden van de spullen na het ongeval.

Niet nakomen zorgplicht

Heb je als werkgever niet aan je zorgplicht voldaan? Dan ben je ook verzekerd.

Keuze: lopen, fietsen, OV

Je kunt jezelf en jouw werknemers met Rubriek B verzekeren tijdens deelname aan het verkeer met de voet, op de fiets of met het openbaar vervoer. 

Keuze: Rubriek A

Hiermee verzeker je jezelf en jouw werknemers voor schade tijdens deelname aan het verkeer met een motorrijtuig van het bedrijf, maar ook met een door het bedrijf gehuurd of geleased motorrijtuig of een tijdelijk vervangend motorrijtuig. Daarnaast zijn jij en je werknemers ook verzekerd als bestuurdervan land- of werkmaterieel van het bedrijf.

Extra informatie

De bestuurder van het motorrijtuig is ook verzekerd tijdens woon-werkverkeer. Passagiers zijn alleen verzekerd tijdens woon-werkverkeer als dit plaatsvindt als onderdeel van het werk.

Keuze: Rubriek B

Met deze keuzedekking verzeker je jezelf en je werknemers voor schade tijdens deelname aan het verkeer met een privé motorrijtuig, met het openbaar vervoer, als voetganger of als fietser. Daarnaast zijn jij en je werknemers ook verzekerd als bestuurder van land- of werkmaterieel dat niet van het bedrijf is.

Extra informatie

De schade moet plaatsvinden tijdens werkzaamheden voor het bedrijf of tijdens woon-werkverkeer.

Keuze: Aanvullende dekkingen

Je kunt ook inleenkrachten, stagiairs, vrijwilligers, freelancers en ZZP'ers meeverzekeren. Met de dekking Schadeverzekering inzittenden kun je bestuurders en passagiers meeverzekeren voor niet-werkgerelateerde reizen.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd voor schade bij rijden zonder rijbewijs, door misbruik van alcohol of drugs en schade die is ontstaan tijdens het deelnemen aan of het voorbereiden van snelheidsritten en wedstrijden.

Schade aan voertuig

Schade aan jouw motorrijtuig of aan het motorrijtuig van een werknemer is niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je bent niet verzekerd voor schade over verloren inkomsten die worden vergoed door een arbeidsongeschiktheidsverzekering, of die niet fiscaal verantwoord is (het zogenoemde zwartwerken).

Eigen risico

Er is geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering ieder moment opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan met ingang van de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand. Opzeggen kan schriftelijk of via verzekeringen@kralwesten.nl.