Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je gereedschappen en handelsgoederen die wordt veroorzaakt als je ze zelf vervoert in een eigen vervoermiddel.

Wat is verzekerd?

Met deze verzekering ben je 24 uur per dag verzekerd voor schade door beschadiging, verlies of diefstal van handelsgoederen en gereedschappen die je vervoert in een eigen vervoermiddel, zoals een personenauto, bestelauto, vrachtauto of aanhangwagen. Ook als de schade het gevolg is van uitval van de koelinstallatie of een staking.

Extra informatie

Je bent verzekerd onderweg, tijdens het laden en lossen en tijdens opslag in het vervoermiddel.

Verzekerd bedrag

Je kunt de verzekering afsluiten met verzekerde bedragen vanaf € 5.000,-. Je hoeft alleen het aantal vervoermiddelen op te geven, niet de kentekens ervan.

Extra informatie

Je krijgt de schade vergoed tot het verzekerd bedrag, wij passen geen onderverzekering toe. Met onderverzekering bedoelen wij dat de waarde van de vervoerde zaken hoger is dan het verzekerd bedrag. Bij onderverzekering trekken wij geen bedrag af omdat het verzekerd bedrag lager is dan de waarde van de vervoerde goederen.

Misgelopen winst

Bovenop de waarde van de handelsgoederen vergoeden wij ook de winst die je misloopt, tot 20% van de waarde van de goederen.

Extra informatie

Als de goederen als zijn verkocht, dan vergoeden wij de waarde volgens de verkoopfactuur.

Schade aan hulpmaterialen

Je bent verzekerd voor schade aan hulpmaterialen die gebruikt worden om te laden en te lossen. Hierbij geldt altijd een maximum van € 1.000,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Je bent alleen verzekerd voor schade aan de hulpmaterialen als de schade het gevolg is van een gedekte gebeurtenis. Met hulpmateriaal bedoelen wij hulpmiddelen voor laden en lossen zonder eigen motor, onder andere een palletwagen, en materiaal dat geen deel uitmaakt van het voertuig zelf en dat je gebruikt om de lading vast te zetten, te sturen of af te dekken.

Extra vergoedingen

Je bent verzekerd voor de kosten die je maakt om schade te beperken of te voorkomen. Eventuelebijdrage in averij-grosse en bereddingskosten zijn meeverzekerd. De bereddingskosten moeten wel redelijk zijn ten opzichte van de schade.

Extra informatie

Je bent alleen verzekerd voor deze kosten als de schadeoorzaak gedekt is op deze verzekering. Maar wij vergoeden nooit meer dan het gekozen verzekerd bedrag.

Uitbreiding van jouw wagenpark

Breid je je wagenpark tussentijds uit? Dan is de inhoud van miximaal 5 vervoermiddelen automatisch verzekerd.

Extra informatie

Je moet bij de jaarlijkse verlenging van je verzekering deze voertuigen wel opgeven.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is de gevolgschade die ontstaat doordat de goederen beschadigd zijn. Ook de bedrijfsschade die hierdoor ontstaat is niet verzekerd.

Eigen gebrek, slijtage en verpakking

Je bent niet verzekerd voor schade die het gevolg is van een eigen gebrek aan de lading, een schade door slijtage of een schade die is ontstaan doordat de lading niet goed is verpakt.

Extra informatie

Met eigen gebrek bedoelen wij een gebrek aan de lading, bijvoorbeeld door een natuurlijke eigenschap of slechte kwaliteit.

Niet verzekerbare zaken

Je kunt de verzekering niet afsluiten voor het vervoer van geld, edelmatalen, edelstenen, parels, juwelen en geldswaardige papieren zoals cheques.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan wij: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico is € 100,-. Als het vervoermiddel buiten gestald is, niet beveiligd is, en het verzekerd bedrag hoger dan € 5.000,- is, dan is het eigen risico bij diefstal en vandalisme € 1.000,-. Bij een verzekerd bedrag dat hoger dan € 15.000,- is, is het eigen risico bij diefstal en vandalisme in voorgaande situatie € 1.500,-.

Schade aan gereedschappen

Bij schade aan uw gereedschappen krijgt u de dagwaarde van deze gereedschappen vergoed.

Nachtclausule

Tussen 20.00 uue en 8.00 uur bent u alleen verzekerd voor schade uit een aanhanger of oplegger, wanneer deze in een goed afgeloten gebouw staat. Dit geldt ook bij diefstal uit een ander vervoermiddel als het verzekerd bedrag hoger is dan € 20.000,- per vervoermiddel.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in de landen aangesloten bij de Europese Unie, in Noorwegen en Zwitserland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zo veel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meldt schade altijd zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering ieder moment opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan met ingang van de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand. Opzeggen kan schriftelijk of via verzekeringen@kralwesten.nl.