Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je vrachtwagen. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je vrachtwagen verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je vrachtwagen schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: beperkt Casco

Met deze keuzedekking verzeker je je vrachtauto voor schae door onder andere brand, hagel, bliksem, strom, overstroming, aanrijding met een loslopend dier, (poging tot) diefstal, joyriding en inbraak. En ook voor ruitschade. Schade door eigen schuld valt niet onder deze dekking.

Extra informatie

Bij schade vergoeden wij de reparatiekosten. Behalve als de vrachtauto technisch of economisch total loss is. Dan vergoeden wij de waarde van de vrachtauto minus de waarde van de restanten. Bij technisch total loss is reparatie onmogelijk of onverantwoord. Bij econonisch total loss zijn de reparatiekosten hoger dan het verschil tussen de waarde van de vrachtauto direct vóór de schade en de restwaarde daarna.

Keuze: volledig Casco

Met deze keuzedekking verzeker je jouw vrachtauto voor schade als het jouw eigen schuld is, onder andere een aanrijding. En voor schade door overige oorzaken van buitenaf.

Extra informatie

Bij schade vergoeden wij de reparatiekosten. Behalve als de vrachtauto technisch of economisch total loss is. Dan vergoeden wij de waarde van de vrachtauto minus de waarde van de restanten. Bij technisch total loss is reparatie onmogelijk of onverantwoord. Bij econonisch total loss zijn de reparatiekosten hoger dan het verschil tussen de waarde van de vrachtauto direct vóór de schade en de restwaarde daarna.

Keuze: laad- losmaterieel

Je bent met deze keuze verzekerd voor schade door de laad- en losinstallatie van de vrachtauto, maar alleen voor schade die is ontstaan tijdens het laden of lossen van de eigen lading. Je bent niet verzekerd voor schade die ontstaan is als de laad- en losinstallatie voor iets anders wordt gebruikt, zoals het verplaatsen van niet zelf vervoerde zaken.

Extra informatie

Je bent ook niet verzekerd voor schade aan de lading zelf.

Keuze: auto-elektronica

Kies je voor de dekking Casco Beperkt of Casco Uitgebreid? Dan is schade aan je beeld-, geluids- en navigatieapparatuur standaard verzekerd tot € 500,-.

Keuze: aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen

Je bent niet verzekerd voor structureel vervoer van gevaarlijke stoffen, of voor het vervoer van stoffen die vallen onder het 'Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route (ADR)', gevaarklasse 1 (Ontplofbare stoffen en voorwerpen) en 7 (Radioactieve stoffen).

Keuze: aansprakelijkheid werkrisico

Je bent niet verzekerd voor het werkrisico. Hiervoor kan je een Landmaterieelverzekering afsluiten. Vraag hiervoor advies aan onze verzekeringsadviseurs.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent onder andere niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt. Of bij misbruik van alcohol of drugs. Bij een cascodekking ben je ook niet verzekerd bij onvoldoende onderhoud of onvoldoende zorg (zoals overbelasting).

Extra informatie

Heb je hierdoor schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht om de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je fraude pleegt bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade. Of als er bij schade sprake is van opzet, of roekeloosheid, of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict. muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

De eigen risico's voor WA-schades en Casco Compleet-schades zijn afhankelijk van de soort vrachtauto. Bij de reparatie van een ruit ('sterretje') is er geen eigen risico.

Beveiliging

Bij diefstal, joyriding of inbraak vergoeden wij de schade alleen als je vrachtauto goed beveiligd was. Let op! Wij kunnen voor je vrachtauto een speciaal beveiligingssysteem eisen. Vraag hiervoor advies aan onze verzekeringsadviseurs.

Reparatie

Heb je een dekking die valt onder de dekking Casco Compleet? En laat je de schade niet repareren, of laat je de schade repareren door een bedrijf dat niet bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven? Dan is je eigen risico 25% van het schadebedrag.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Pratisch gezien zijn dit de landen van Europa en in Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 75%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Extra informatie

Wij kennen de zogenaamde 'no-blameregeling'. Heb je schade, maar is dat niet jouw schuld? Dan heeft dat geen negatief gevolg voor je premiekorting. Die korting stijgt zelfs nog, zolang je niet op het maximum zit.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering ieder moment opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan met ingang van de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand. Opzeggen kan schriftelijk of via verzekeringen@kralwesten.nl.