Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw vrachtwagen. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw vrachtwagen verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw vrachtwagen schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen, kunt u daarvoor aansprakelijk zijn. Voor deze aansprakelijkheid is een WA-verzekering wettelijk verplicht.

Beperkt Casco

Schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, joyriding en vandalisme wordt vergoed. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd. De schadevergoeding vindt plaats op basis van dagwaarde.

Volledig Casco

Hierbij bent u ook verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. Of door eigen toedoen, bijvoorbeeld een botsing. De schadevergoeding vindt plaats op basis van dagwaarde, aanschafwaarde of nieuwwaarde.

Extra informatie

Wordt uw vrachtauto gestolen? Dan vergoeden wij de schade alleen als de vrachtauto goed beveiligd was. Controleer de polisvoorwaarden of vraag advies aan onze verzekeringsadviseurs.

Laad- losmaterieel

Laad- en losmaterieel is meeverzekerd tegen plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf als de waarde hiervan in het verzekerd bedrag is opgenomen. 

Auto-elektronica

Schade aan uw vrachtauto-elektronica en/of an de accessoires is standaard meeverzekerd tot een gemaximeerd bedrag. 

Extra informatie

U kunt de standaard dekking voor accessoires uitbreiden met een Accessoirespakket.

Keuze: aansprakelijkheid werkrisico

Onder werkrisico wordt verstaan het uitvoeren van werkzaamheden anders dan het vervoeren van goederen. Zoals laden, lossen en kiepen. De schade die hierdoor ontstaat, kan woden meeverzekerd. 

Extra informatie

U kunt de verzekering uitbreiden met een Rechtsbijstandsverzekering verkeer, een Ongevallen inzittendenverzekering of een Schadeverzekering voor inzittenden.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen

Schade aan derden door het laden en/of vervoeren van gevaarlijke stoffen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De dekkingen Rechtsbijstandverzekering verkeer, Ongevallen inzittendenverzekering of een Schadeverzekering voor inzittenden zijn niet standaard meeverzekerd.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 150,- per gebeurtenis. In plaats daarvan kunt u ook een hoger eigen risico met ons hebben afgesproken. Dit vermelden wij op uw polisblad.

Beveiliging

Voor de beveiliging van uw vrachtauto gelden bepaalde vereisten. Deze zijn als bijzondere voorwaarden opgenomen op uw polis.

Reparatie

BIj alle schade heeft u vrije keuze wie de reparatie uitvoert. 

Extra informatie

Uw keuze kan wel invloed hebben op uw eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen die op uw Internationale Motorrijtuigenverzekeringskaart ('groene kaart') staan vermeld en niet zijn doorgehaald.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt.  Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premikorting krijgen (tot een maximum van 80%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum van 80%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering ieder moment opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan met ingang van de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand. Opzeggen kan schriftelijk of via verzekeringen@kralwesten.nl.