Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je landmaterieel. Het moet gaan om landmaterieel zoals een vorkheftruck, graafmachine, tractor of aanhangwagen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade veroorzaakt door of aan je landmaterieel verzekerd is. Je kunt kiezen voor diverse dekkingen.

Keuze: aansprakelijkheid (WA)

Schade die je met je landmaterieel veroorzaakt aan anderen of aan andermans auto of spullen is verzekerd. Dit is een verplichte verzekering voor zelfrijdend landmaterieel. Je bent ook verzekerd voor bereddingskosten, de kosten voor het vervoeren van gewonden, en de kosten van rechtsbijstand als gevolg van een gebeurtenis die onder deze dekking valt.

Extra informatie

Je bent verzekerd voor zowel het rijrisico als het werkrisico. Jen bent ook verzekerd voor schade die het gevolg is van verkeerde instructies van je opdrachtgever (regiefouten).

Keuze: beperkt Casco

Je hebt de keuze uit de branddekking of een brand- en diefstaldekking. Met de branddekking is schade door een beperkt aantal gebeurtenissen verzekerd die gerelateerd zijn aan brand, zoals kortsluiting of blimkseminslag. Bij de brand- en diefstaldekking ben je ook verzekerd voor schade door diefstal, vermissing, verduistering, inbraak en joyriding.

Extra informatie

Je bent ook verzekerd als de schade het gevolg is van een eigen gebrek aan je landmaterieel.

Keuze: casco Standaard

Met deze keuzedekking verzeker je jouw landmaterieel, naast de dekking Brand en Diefstal, ook voor andere schade van buitenaf, zoals natuurgeweld, storm en vandalisme. En je bent verzekerd voor schade door eigen toedoen, bijvoorbeeld een botsing. Je bent ook verzekerd voor schade aan je (rups)banden.

Extra informatie

Je bent ook verzekerd als de schade het gevolg is van een eigen gebrek van je landmaterieel. Alle opgegeven accessoires en toebehoren, zoals zwaailichten en graafbakken, zijn meeverzekerd als ze op de polis staan vermeld.

Keuze: casco Uitgebreid

Is je landmaterieel nieuw gekocht, nog niet ouder dan 5 jaar, en heeft het niet dan 10.000 draaiuren? Dan is met de keuzedekking Casco Uitgebreid je landmaterieel tot en met het 5e jaar verzekerd voor het eigen gebrek, inclusief het gebrekkige onderdeel.

Extra informatie

Een eigen gebrek is een gebrek als gevolg van een natuurlijke eigenschap of slechte kwaliteit.

Keuze: vervangend werkmaterieel

Krijg je vervangend landmaterieel als je landmaterieel wordt gerepareerd? Dan is het vervangend landmaterieel automatisch meeverzekerd.

Extra informatie

Het vervangend landmaterieel si verzekerd tot het verzekerd bedrag van je eigen landmaterieel. Wij bieden geen dekking voor eigen gebrek bij vervangend landmaterieel.

Wat is niet verzekerd?

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade is niet verzekerd als de schade ontstaat door het medoen aan wedstrijden, optochten, toertochten, personenvervoer of door het gebruik van andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is.

Extra informatie

Met gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het landmaterieel bestemd is, bedoelen wij onder andere een heftruck gebruiken als hoogwerker.

Schade door opzet, onzorgvuldig gedrag, fraude, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als er sprake is van opzet, roekeloosheid of onzorgvuldig gedrag. Je bent onder andere niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt. Of bij misbruik van alcohol of drugs. Bij een cacodekking ben je oo niet verzekering bij onvoldoende onderhoud of onvoldoende zorg (zoals overbelasting).

Extra informatie

Je bent ook niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekerding of bij schade fraude pleegt. Of als er sprake is van criminele en strafbare acticviteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie. Ondermolest verstaan wij: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, muiterij, oproer en opstand.

Gevaarlijke stoffen

Je bent niet verzekerd voor vervoer van gevaarlijke stoffen anders dan de stoffen die bestemd zijn voor het functioneren van je landmaterieel.

Sloop- en heiwerkzaamheden en gebruik op het water

Je bent niet verzekerd voor sloopwerkzaamheden, heiwerkzaamheden of gebruik op het water ( zoals op een ponton), behalve als dit op je polisblad staat. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico hangt af van de waarde van je werkmaterieel. Je kunt je premie verlagen door te kiezen voor een hoger eigen risico.

Afspraken

Wij kunnen preventiemaatregelen eisen om schade bij diefstal te voorkomen, zoals een startonderbreker of dat je het landmaterieel na het werk binnen stalt. Voldoe je niet aan deze maatregelen? Dan vergoeden wij schade bij diefstal niet.

Schade aan de bestuurder

Je bent niet verzekerd voor letsel van de bestuurder van je landmaterieel of schade aan zijn spullen.

Extra informatie

Dit kan je verzekeren op een Verkeersschadeverzekering voor Werknermers of op een Schadeverzekering voor inzittenden.

Onvoldoende onderhoud

Je bent niet verzekerd voor schade als gevolg van onvoldoende onderhoud of slijtage.

Extra informatie

Je bent niet verzekerd voor schade aan de lading van het landmaterieel.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in de landen van de Europese Unie, en in Noorwegen en Zwitserland. Gekentekend materiaal moet worden aan- en afgemeld bij het RDW. Op verzoek wordt er een groene kaart verstrekt. Voor niet gekentekend materiaal wordt op verzoek een verzekeringsbewijs verstrekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt scahde, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Dit betekent onder andere: stal het object op een veilige plek met het alarm ingeschakeld. Gebruik het object alleen waarvoor het bestemd is.

Extra informatie

Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering ieder moment opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan met ingang van de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand. Opzeggen kan schriftelijk of via verzekeringen@kralwesten.nl.