Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering betreft een basisverzekering en biedt dekking wanneer uw paard overlijdt vanwege een gedekte gebeurtenis.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij overlijden van uw paard of  blijvende onvruchtbaarheid van uw merrie vanwege een gedekte gebeurtenis.

Extra informatie

Een gedekte gebeurtenis is bijvoorbeeld een acuut verlopende ziekte.

Verzekerd bedrag

Er geldt een uitkering van 100% van het verzekerde bedrag in geval dood of noodslachting van uw paard of blijvende onvruchtbaarheid van uw merrie als gevolg van een gedekte gebeurtenis.

Overlijden

Er is dekking als sprake is van dood of noodslachting als rechtstreeks gevolg van een acuut verlopende ziekte of ongeval.

Extra informatie

In de voorwaarden staan begripsomschrijvingen waarin onder meer wordt uitgelegd wat onder 'dood', 'noodslachting', 'ongeval' en 'acuut verlopende ziekte' wordt verstaan.

Castratie

Er is dekking als sprake is van dood of noodslachting als rechtstreeks gevolg van castratie van een 1- of 2 jarige hengst met normaal ontwikkelde geslachtsdelen.

Extra informatie

In de voorwaarden staan begripsomschrijvingen waarin onder meer wordt uitgelegd wat onder 'dood', 'noodslachting' wordt verstaan en ook hoe de 'leeftijd van het paard' wordt vastgesteld.

Blijvende onvruchtbaarheid merrie

Er is dekking als sprake is van blijvende onvruchtbaarheid van de merrie na werpen of verwerpen van een veulen als rechtstreeks gevolg van ziekte of ongeval.

Extra informatie

In de voorwaarden staan begripsomschrijvingen waarin onder meer wordt uitgelegd wat onder 'blijvende onvruchtbaarheid', 'ziekte' en 'ongeval' wordt verstaan. Bovendien dient  de merrie in de verzekerde periode tenminste eenmaal een voldragen veulen geworpen te hebben. 

Keuze: Plus verzekering

De Plus dekking biedt dekking voor de kosten van een koliekoperatie inclusief de daarbij behorende hospitalisatie tot maximaal € 2.500,- per verzekeringsjaar.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere atoomkernreacties, destructie op last van de overheid, inbeslagname, epidemie, molest en natuurgeweld is niet verzekerd.

Fraude en opzet/nalatigheid

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of nalatigheid. Met ‘nalatigheid’ wordt in ieder geval bedoeld: onjuiste of onvoldoende verzorging van het paard en het achterwege laten van tijdige, diergeneeskundige zorg.

Schade als gevolg van medische behandelingen

Meestal is er geen recht op uitkering als de schade het gevolg is van medische behandelingen. Dit is bijvoorbeeld het geval als het paard overlijdt of blijvend ongeschikt wordt als gevolg van experimentele behandelingen. Ook de gevolgen van chirurgisch ingrijpen of een inenting zijn niet gedekt, behalve als dat gedaan werd vanwege een gedekte schade.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: wel gedekt is het overlijden van het paard als gevolg van/of na een koliekoperatie.

Ander gebruik van het paard of eigen gebrek

Er is geen recht op uitkering als van het paard een ander gebruik is gemaakt dan waarvoor het paard is verzekerd. Of als de schade is veroorzaakt door een (eigen) gebrek van het paard. Met ‘(eigen) gebrek’ wordt in ieder geval bedoeld: rijtechnische problemen, karakterfouten en gedragstoornissen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Het kan zijn dat het schadegeval of de oorzaak daarvan al voor aanvang van de verzekering ligt. Dat is niet gedekt onder de verzekering.

Eigen risico

Er is geen eigen risico.

Verplichtingen bij schade

Wanneer bij plotseling overlijden geen dierenarts is geraadpleegd die het paard heeft geïdentificeerd en (de oorzaak van) het overlijden heeft vastgesteld, heeft u geen dekking. Ook dient u het overlijden van uw paard bovendien direct te melden bij ons, zodat wij kunnen beoordelen of sectie noodzakelijk is.

Extra informatie

Voor euthanasie van uw paard moet u vooraf toestemming aan ons vragen. Uit onze toestemming tot beëindiging van het leven van het paard volgt niet de verplichting tot uitkering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is, tenzij in de polis anders is vermeld, van kracht in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. In West-Europa en buiten West-Europa is er dekking onder bepaalde voorwaarden.

Extra informatie

In West-Europa is er dekking als het paard niet langer dan 30 aaneengesloten dagen daar verblijft of bij een periode langer dan 30 dagen, uitsluitend indien voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend. Buiten West-Europa is er alleen dekking, als daarvoor voorafgaand aan dat verblijf schriftelijk toestemming is verleend, ongeacht het aantal dagen dat het paard daar verblijft.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via acceptgiro of een automatische incasso.

Extra informatie

Bij een termijnbetaling geldt een toeslag van 6% op de jaarpremie. Bij maandelijkse termijnbetaling is uitsluitend automatische incasso mogelijk, hierbij is een SEPA machtiging nodig. Bij een premie lager dan € 300,- is alleen jaar, half jaar of kwartaalbetaling mogelijk.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering gaat in op de datum die op de polis wordt genoemd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Extra informatie

De verzekering eindigt automatisch indien sprake is van een uitkering in geval van totaal verlies (zoals overlijden of blijvende ongeschiktheid van het paard). Bij verkoop of eigendomsoverdracht eindigt de verzekering automatisch op de datum van overdracht.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste verzekeringsjaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dit kan schriftelijk, via de e-mail, via uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.