Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering betreft een kortlopende verzekering en biedt dekking wanneer uw paard overlijdt vanwege een gedekte gebeurtenis.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij overlijden van uw paard vanwege een gedekte gebeurtenis.

Extra informatie

Een gedekte gebeurtenis is het overlijden binnen 30 dagen als rechtstreeks gevolg van castratie uitgevoerd door een erkend dierenarts. 

Verzekerd bedrag

Er geldt een uitkering van 100% van het verzekerde bedrag in geval van dood of noodslachting als gevolg van een gedekte gebeurtenis.

Castratie risico onder basisverzekering

Heeft u al een basisverzekering bij ons afgesloten? Dan is het castratierisico standaard meeverzekerd tot en met de 2e levensjaar.

Extra informatie

Er moet wel sprake zijn van normaal ontwikkelde geslachtsdelen. 

Ziektekosten als gevolg van castratie

Heeft u een basisverzekering XH3Stars- of XH4Stars inclusief Specialist-, Excellent- of Excellent Extra ziektekostenverzekering afgesloten? Dan komen de ziektekosten die gemaakt moeten worden als gevolg van een castratie, voor vergoeding in aanmerking. 

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of nalatigheid. Met ‘nalatigheid’ wordt in ieder geval bedoeld: onjuiste of onvoldoende verzorging van het paard en het achterwege laten van tijdige, diergeneeskundige zorg.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wanneer bij plotseling overlijden geen dierenarts is geraadpleegd die het paard heeft geïdentificeerd en (de oorzaak van) het overlijden heeft vastgesteld, heeft u geen dekking. Ook dient u het overlijden van uw paard bovendien direct te melden bij ons, zodat wij kunnen beoordelen of sectie noodzakelijk is.

Extra informatie

Voor euthanasie van uw paard moet u vooraf toestemming aan ons vragen. Uit onze toestemming tot beëindiging van het leven van het paard volgt niet de verplichting tot uitkering.

Eigen risico

Er is geen eigen risico.

Maximale verzekerde waarde bij volledige narcose

De verzekerde waarde bij castratie onder volledige narcose kan maximaal € 45.000,- bedragen, tenzij uw paard al doorlopend bij ons is verzekerd voor een hogere waarde. 

Maximale verzekerde waarde staande castratie

Bij een staande castratie kan de verzekerde waarde maximaal € 10.000,00 bedragen. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland, België en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. 

Wanneer en hoe betaal ik?

Omdat het een kortlopende polis is, betaald u de premie in één keer voor de gehele looptijd. Dit kan alleen via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking gaat in op de dag waarop de castratie wordt uitgevoerd en eindigt op de 30e dag na de dag waarop de castratie is uitgevoerd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Deze verzekering betreft een kortlopende polis waarvoor u maar één keer premie betaalt. De verzekering loopt vanzelf af en hoeft dus niet te worden opgezegd.