Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering betreft een kortlopende verzekering en biedt dekking wanneer de/het embryo/veulen overlijdt vanwege een gedekte gebeurtenis.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij overlijden of blijvende ongeschiktheid van de/het embryo/veulen vanwege een gedekte gebeurtenis.

Extra informatie

Het verzekerde risico betreft een embryo dat voortkomt uit een embryo transplantatie, gespoeld uit de biologische merrie en overgezet naar een draagmerrie. De Embryoverzekering kan aangevraagd worden vanaf 45 dagen na de transplantatiedatum.

Verzekerd bedrag

Er geldt een uitkering van 85% van het verzekerd bedrag.

Verwerpen embryo/veulen

Er is dekking als sprake is van verwerpen van de/het embryo/veulen door de merrie.

Dood of mismaakt geboren worden

Er is dekking als sprake is van dood of mismaakt geboren worden van het veulen.

Dood, noodslachting en/of blijvende ongeschiktheid

Er is dekking als sprake is van dood, noodslachting en/of blijvende ongeschiktheid van het veulen als gevolg van een ziekte, een ongeval of een kreupelheid.

Keuze: Transplantatiekosten en draagmerrie

U heeft de mogelijkheid ervoor te kiezen om de transplantatiekosten en/of de draagmerrie mee te verzekeren. De draagmerrie wordt dan verzekerd op basis van een XH1Star verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of nalatigheid. Met ‘nalatigheid’ wordt in ieder geval bedoeld: onjuiste of onvoldoende verzorging van het paard en het achterwege laten van tijdige, diergeneeskundige zorg.

Tweelingdracht

Bij een tweelingdracht wordt géén schadevergoeding uitgekeerd indien één van de twee veulens dood of mismaakt geboren wordt of gedurende zes dagen na de geboorte blijvend ongeschikt wordt en/of komt te overlijden. Indien beide veulens overlijden dan vindt er één uitkering plaats.

Aangeboren erfelijke afwijking

Er is geen recht op uitkering als er sprake is van een aangeboren erfelijke afwijking.

Embryo bij oudere merrie (vanaf 20 jaar)

Er is geen recht op uitkering als er sprake is van het sterven van de embryo anders dan door werpen/verwerpen bij een oudere merrie (vanaf 20 jaar).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Indien bij ingang van de verzekering géén recente drachtigheidsverklaring door uw dierenarts is afgegeven die gebaseerd is op opvoelen van uw merrie, zullen wij géén uitkering doen bij het niet-drachtig zijn van uw merrie (gust).

Eigen risico

Er is geen eigen risico

Verplichtingen bij schade

Wanneer bij plotseling overlijden geen dierenarts is geraadpleegd die het paard heeft geïdentificeerd en (de oorzaak van) het overlijden heeft vastgesteld, heeft u geen dekking. Ook dient u het overlijden van uw paard bovendien direct te melden bij ons, zodat wij kunnen beoordelen of sectie noodzakelijk is.

Extra informatie

Voor euthanasie van uw paard moet u vooraf toestemming aan ons vragen. Uit onze toestemming tot beëindiging van het leven van het paard volgt niet de verplichting tot uitkering.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland, België en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Omdat het een kortlopende polis is, betaald u de premie in één keer voor de gehele looptijd. Dit gaat uitsluitend via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking gaat in op de dag zoals vermeld op de polis en eindigt op de 7e dag na de geboorte van het veulen. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Deze verzekering betreft een kortlopende polis waarvoor u maar één keer premie betaalt. De verzekering loopt vanzelf af en hoeft dus niet te worden opgezegd.