Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering betreft een kortlopende verzekering en biedt dekking wanneer uw paard overlijdt vanwege een gedekte gebeurtenis.  

Extra informatie

Een gedekte gebeuertenis is het overlijden tijdens (nationale en internationale) transporten van uw paard(en). Met transport wordt bedoeld het vervoer middels trailer/vrachtwagen, schip of vliegtuig.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij overlijden of blijvende ongeschiktheid van uw paard gedurende het transport.

Extra informatie

De aspecten van het vervoer naar of van de transportlocatie in of exclusief het verblijf aldaar is gedurende het transport verzekerd. Op het polisblad zal in detail omschreven staan hoe het transport verzekerd is.

Verzekerd bedrag

Er geldt een uitkering van 90% van het verzekerde bedrag in geval van dood of noodslachting en/of blijvende ongeschiktheid als gevolg van een gedekte gebeurtenis.

Keuze: Overlijden op basis van een XH1Star

Er is dekking als sprake is van dood of noodslachting als rechtstreeks gevolg van een acuut verlopende ziekte of ongeval.

Extra informatie

In de voorwaarden staan begripsomschrijvingen waarin onder meer wordt uitgelegd wat onder 'dood', 'noodslachting', 'ongeval' en 'acuut verlopende ziekte' wordt verstaan. 

Keuze: Overlijden en/of onbruikbaarheid op basis van XH2Stars

Er is dekking als sprake is van dood of noodslachting als rechtstreeks gevolg van een acuut verlopende ziekte of ongeval. Er is dekking als sprake is van blijvende ongeschiktheid als rechtstreeks gevolg van een ziekte of ongeval.

Extra informatie

In de voorwaarden staan begripsomschrijvingen waarin onder meer wordt uitgelegd wat onder 'blijvende ongeschiktheid', 'ziekte' en 'ongeval' wordt verstaan. Ook wordt daarin uitgelegd dat het paard ongeschikt moet zijn voor het gebruik dat op de polis staat. Dit gebruik kan een van de volgende drie zijn: rijpaard, draf- en renpaard of dekhengst.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere atoomkernreacties, destructie op last van de overheid, inbeslagname, epidemie, molest en natuurgeweld is niet verzekerd.

Fraude en opzet/nalatigheid

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of nalatigheid. Met ‘nalatigheid’ wordt in ieder geval bedoeld: onjuiste of onvoldoende verzorging van het paard en het achterwege laten van tijdige, diergeneeskundige zorg.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Het kan zijn dat het schadegeval of de oorzaak daarvan al voor aanvang van de verzekering ligt. Dat is niet gedekt onder de verzekering.

Eigen risico

Er is geen eigen risico, tenzij deze vermeld staat op de polis.

Situatie wijziging transport

Mocht tijdens transport de situatie van transport en/of verblijf veranderd zijn, is het risico niet meer verzekerd. De gegevens van de gehele transport en eventuele verblijf wordt bij aanvang van de verzekering vastgelegd en voor deze transportgegevens wordt de dekking afgegeven. 

Verplichtingen bij schade

Wanneer bij plotseling overlijden geen dierenarts is geraadpleegd die het paard heeft geïdentificeerd en (de oorzaak van) het overlijden heeft vastgesteld, heeft u geen dekking. Ook dient u het overlijden van uw paard bovendien direct te melden bij ons, zodat wij kunnen beoordelen of sectie noodzakelijk is.

Extra informatie

Voor euthanasie van uw paard moet u vooraf toestemming aan ons vragen. Uit onze toestemming tot beëindiging van het leven van het paard volgt niet de verplichting tot uitkering.

Waar ben ik gedekt?

Wij adviseren u bij acceptatie-afdeling te informeren of er voor uw transport dekking is voor de landen waar het paard naartoe getransporteerd wordt.

Extra informatie

Er zijn landen waar het risico van verzekeren door bijzondere situaties te hoog is. Wij geven op dat moment dan geen dekking.  

Wat zijn mijn verplichtingen?

De volledige gegevens van het transport vóór aanvang van het transport bij ons aan te leveren. U moet zoveel mogelijk doen om schade te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Omdat het een kortlopende polis is, betaald u de premie in één keer voor de gehele looptijd. Dit gaat uitsluitend via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Op de polis staat de begin- en einddatum genoemd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Deze verzekering betreft een kortlopende polis waarvoor u maar één keer premie betaalt. De verzekering loopt vanzelf af en hoeft dus niet te worden opgezegd.