Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt dekking voor schade aan uw wagen/rijtuig.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij totaalverlies van uw wagen/rijtuig en deze verzekering geeft recht op vergoeding als sprake is van schade aan uw wagen/rijtuig inclusief eventuele op de polis genoemde toebehoren vanwege een gedekte gebeurtenis.

Extra informatie

Een gedekte gebeurtenis is bijvoorbeeld als uw wagen/rijtuig tijdens gebruik ernstig beschadigd raakt.

Verzekerd bedrag

De dagwaarde, indien de wagen/rijtuig ouder is dan 50 jaar, verminderd met een eventuele restwaarde. Bij een wagen/rijtuig die jonger is dan 50 jaar, geldt 100% van het verzekerd bedrag, verminderd met een afschrijvingspercentage en eventuele restwaarde. Bij beschadiging van de/het wagen/rijtuig welke het gebruik belemmeren: de herstelkosten. 

Extra informatie

Een uitkering kan nooit meer zijn dan het verzekerde bedrag zoals vermeld op de polis. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor meer informatie over de afschrijvingspercentage en de te nemen maatregelen in geval van herstelkosten.

Beschadiging

Deze verzekering geeft recht op uitkering als er sprake is van beschadiging van de/het wagen/rijtuig inclusief eventuele op de polis genoemde toebehoren tijdens gebruik en stalling door u, tijdens transport en tijdens het verblijf op keuringen en overige hippische evenementen.

Diefstal

Deze verzekering geeft recht op uitkering als er sprake is van diefstal van de/het rijtuig inclusief eventuele op de polis genoemde toebehoren tijdens gebruik en stalling door u, tijdens transport en tijdens het verblijf op keuringen en overige hippische evenementen.

Extra informatie

U moet van de diefstal direct aangifte doen bij de politie en het proces-verbaal van aangifte aan ons overleggen. Wij keren niet uit als de/het verzekerde wagen/rijtuig binnen 30 dagen na de diefstal kan worden teruggekregen. Bij uitkering moet u de eigendomsrechten en alle officiële papieren van de/het verzekerde wagen/rijtuig aan ons overdragen.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere atoomkernreacties, destructie op last van de overheid, inbeslagname, epidemie, molest en natuurgeweld is niet verzekerd.

Fraude en opzet/nalatigheid

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of nalatigheid. 

Uitsluitingen

Schade ontstaan ontstaan door verduistering of vermissing, door het niet nemen van beveiligingsmaatregelen, tijdens training voor of deelname aan samengestelde menwedstrijden, tijdens verhuur of het tegen betaling vervoeren van personen en schade veroorzaakt door normaal gebruik of geleidelijke werkende invloeden of eigen gebrek.

Extra informatie

Onder normaal gebruik wordt verstaan; bijvoorbeeld krassen, barsten, schrammen, deuken en slijtage.

Garantie

Er is geen recht op uitkering als er sprake is van een schade die onder een garantie valt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent verplicht om ons in de gelegenheid te stellen de schade te beoordelen voordat u deze laat repareren. Schade tot een bedrag van € 250,- mag u direct
laten herstellen. U moet ons dan wel een gespecificeerde reparatienota toesturen.

Eigen risico

Per schadegeval wordt een eigen risico in rekening gebracht van € 100,-. dit geldt niet bij totaal verlies van de/het verzekerde wagen/rijtuig.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is, tenzij in de polis anders is vermeld, van kracht in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. West-Europa en buiten West-Europa is er dekking onder bepaalde voorwaarden.

Extra informatie

In West-Europa is er dekking als de/het wagen/rijtuig niet langer dan 30 aaneengesloten dagen daar verblijft of bij een periode langer dan 30 dagen, uitsluitend indien voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend. Buiten West-Europa is er alleen dekking, als daarvoor voorafgaand aan dat verblijf schriftelijk toestemming is verleend, ongeacht het aantal dagen dat de/het wagen/rijtuig daar verblijft

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via acceptgiro of een automatische incasso.

 

Extra informatie

Bij een termijnbetaling geldt een toeslag van 6% op de jaarpremie. Bij maandelijkse termijnbetaling is uitsluitend automatische incasso mogelijk, hierbij is een SEPA machtiging nodig. Bij een premie lager dan € 300,- is alleen jaar, half jaar of kwartaalbetaling mogelijk.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering gaat in op de datum die op de polis wordt genoemd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Extra informatie

De verzekering eindigt automatisch indien sprake is van een uitkering in geval van totaal verlies. Bij verkoop of eigendomsoverdracht eindigt de verzekering automatisch op de datum van overdracht.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste verzekeringsjaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dit kan schriftelijk, via de e-mail, via uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.