Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bepaalde ziektekosten die u moet maken voor uw paard.

Extra informatie

Deze verzekering kan alleen worden gesloten in combinatie met de basisverzekering XH3Stars en XH4Stars.

Wat is verzekerd?

De ziektekosten voor medisch noodzakelijke diergeneeskundige hulp ter genezing en/of behandeling van uw paard vanwege een ziekte, ongeval of kreupelheid. Deze verzekering dekt zowel de kosten gemaakt voor eerstelijns (dierenarts) als de tweedelijns (specialistische) diergeneeskundige hulp.

Extra informatie

In de voorwaarden staan begripsomschrijvingen waarin onder meer wordt uitgelegd wat onder 'ziekte', 'ongeval' en 'kreupelheid' wordt verstaan. Let wel, kreupelheid is uitsluitend een gedekt risico wanneer de Excellent-/Specialist ziektekostenverzekering in combinatie is met de XH4Stars basisverzekering.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden deze kosten tot maximaal 100% van het verzekerde bedrag zoals vermeld op de polis, maar nooit meer dan € 5.000,- per verzekeringsjaar.

Medisch noodzakelijke kosten

Bij medisch noodzakelijk kosten kunt u denken aan klinisch onderzoek, geregistreerde diergeneesmiddelen, diagnostisch onderzoek (o.a. röntgen/echo) en stalling. Maar ook chirurgische ingrepen en 2 maal het orthopedisch beslag per verzekeringsjaar gedurende de behandeling zijn gedekt.

Extra informatie

Noodzakelijke stallingsdagen gedurende het onderzoek en de behandeling worden vergoed, maar niet meer dan 30 dagen per schadegeval.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door o.a. atoomkernreacties, destructie op last van de overheid, inbeslagname, epidemie, molest en natuurgeweld is niet verzekerd. Ook schade door fraude, opzet of nalatigheid en de kosten van bepaalde medische expirimentele behandelingen zijn niet gedekt. En schade door ander gebruik of vanwege een eigen gebrek van het paard zijn niet gedekt

Extra informatie

Raadpleeg voor meer informatie de algemene verzekeringsvoorwaarden.

Specifieke uitsluitingen

Uitgesloten van ziektekostendekking: o.a. begeleiding van merrie tijdens dracht/geboorte, castratie van de hengst, veterinaire keuringen, preventieve diergeneeskunde, chronische recidiverende aandoeningen, euthanasie/afvoer, alternatieve geneeswijze, aanschaf van gebruiksvoorwerpen, voedingsupplementen en verzorgingsproducten.

Extra informatie

Raadpleeg voor meer informatie de bijzondere verzekeringsvoorwaarden.

Voorrijkosten en administratieve kosten

De verzekering biedt geen dekking voor bijkomende kosten, zoals voorrijkosten, transportkosten, toeslagen en administratieve kosten.

Extra informatie

Als op de nota geen voorrijkosten worden vermeld wordt een bedrag van € 25,- in mindering gebracht.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Het jaar waarin uw paard de leeftijd van 20 jaar bereikt, vervalt het recht op vergoeding van ziektekosten.

Eigen risico

Per verzekeringsjaar geldt in geval van een aanspraak onder deze verzekering een eenmalige eigen bijdrage van € 150,-. Daarnaast geldt een eigen risico van 25% van alle kosten die voor vergoeding in aanmerking komen.

Second opinion of dierenartswijziging

Als u een second opinion wilt laten uitvoeren of voor hetzelfde schadegeval over wilt stappen naar een andere dierenarts/kliniek komen deze kosten uitsluitend voor vergoeding in aanmerking wanneer door ons vooraf schriftelijk toestemming is verleend.

Extra informatie

Deze toestemming vraagt u vooraf bij ons aan middels medische stukken zoals een dierenarts verklaring en gemaakte beeldvorming (echo/röntgen/scopie). 

Diagnostische en therapeutische behandelingen met toestemming

De kosten voor diagnostische procedures zoals scintigrafie, MRI en CT (uitgezonderd röntgen en echografie) en therapeutische behandelingen zoals PRP, IRAP en Tildren komen uitsluitend voor vergoeding in aanmerking wanneer door ons vooraf schriftelijk toestemming is verleend en als de behandeling medisch noodzakelijk is gebleken.

Extra informatie

Deze toestemming vraagt u vooraf bij ons aan middels medische stukken zoals een dierenarts verklaring en gemaakte beeldvorming (echo/röntgen/scopie).

Wachttermijnen

Er geldt een wachttermijn van 1 maand voor aandoeningen van/aan het ademhalingsapparaat (respiratieapparaat) en een wachttermijn van 2 maanden voor kreupelheid. 

Extra informatie

Met een wachttermijn wordt bedoeld dat als in de bepaalde periode na het ingaan van de verzekering het paard een bepaalde aandoening (zie hierboven) krijgt, de ziektekosten die verband houden met die aandoening niet voor vergoeding in aanmerking komen totdat is vastgesteld dat het paard van die aandoening is genezen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt de ziektekosten die worden gemaakt in Nederland, België en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan door middel van acceptgiro of automatische incasso.

Extra informatie

Bij een termijnbetaling geldt een toeslag van 6% op de jaarpremie. Bij maandelijkse termijnbetaling is uitsluitend automatische incasso mogelijk, hierbij is een SEPA machtiging nodig. Bij een premie lager dan € 300,- is alleen jaar, half jaar of kwartaalbetaling mogelijk.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering gaat in op de datum die op de polis wordt genoemd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Extra informatie

De verzekering eindigt automatisch indien sprake is van een uitkering in geval van totaal verlies (zoals overlijden of blijvende ongeschiktheid van het paard). Bij verkoop of eigendomsoverdracht eindigt de verzekering automatisch op de datum van overdracht. Het jaar waarin uw paard de leeftijd van 20 jaar bereikt, vervalt het recht op vergoeding van ziektekosten en wordt de basisdekking aangepast.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste verzekeringsjaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dit kan schriftelijk, via de e-mail, via uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.