Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen). Naast een aansprakelijkheidsdekking kun je kiezen voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

U bent tot een bedrag van € 5 miljoen verzekerd voor schade die u met uw boot veroorzaakt aan anderen of andermans boot of spullen indien u hiervoor wettelijk aansprakelijk bent.

Keuze: schade aan eigen boot

Met de WA+Casco dekking is schade aan uw eigen boot verzekerd conform voorwaarden. Ook uw inboedel is (gemaximeerd) meeverzekerd. 

Keuze: (poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Diefstal, inbraak of poging daartoe is verzekerd op de WA+Cascodekking. Bij diefstal krijgt u de dagwaarde van de boot, buitenboordmotor, volgboot en trailer vergoed (mits deze op de polis staan vermeld).

Extra informatie

Voor diefstal gelden aanvullende beveiligingseisen. Zo gelden voor open vaartuigen sloten voor het vastleggen van het vaartuig. Ook mag de boot in de vier grote steden van Nederland en soms in het buitenland niet buiten een bewaakte jachthaven worden achtergelaten.

Keuze: inboedel

Op de WA+Casco dekking geldt dat spullen die gebruikt worden voor het huishouden aan boord zijn verzekerd. Zoals servies en beddengoed. De schade die we vergoeden, hangt af van hoe spullen zijn opgeborgen (in een afgesloten ruimte).

Extra informatie

Bepaalde zaken worden door ons niet als inboedel gezien, zoals bijvoorbeeld (zonne) brillen, geld, horloges, antiek, verzamelingen, etc. Beperkt verzekerd zijn fietsen, audio- en audiovisuele apparatuur, computerapparatuur en sieraden.

Keuze: schade door brand of ontploffing

Op de WA+Casco dekking is schade door brand of een ontploffing verzekerd.

Keuze: schade door natuur

Op de WA+Casco dekking is schade door hagel, blikseminslag en storm verzekerd.

Keuze: volgboot en trailer

Op de WA+Casco dekking is een volgboot of boottrailer verzekerd. Deze moeten dan wel op de polis staan vermeld.

Keuze: ongevallen opvarenden

Heeft u gekozen voor de ongevallen opvarendendekking, dan keren wij bij blijvende invaliditeit aan boord door een ongeval of overlijden aan boord door een ongeval een vast bedrag uit.

Keuze: rechtsbijstand

Rechtsbijstand voor de boot wordt als aparte polis aangeboden in de offerte van ARAG, DAS of Anker. Heeft u een aparte polis voor rechtsbijstand voor de boot, dan kunt u bij een juridisch geschil dat onder de polisvoorwaarden valt uw rechtsbijstandverzekeraar inschakelen.

Keuze: Wedstrijdvaren

Wedstrijdvaren is standaard niet meeverzekerd op de polis. Afhankelijk van het soort wedstrijden en hoeveel wedstrijden kan dit optioneel worden meeverzekerd.

Keuze: Hulp- en bergloon

Op de WA+Casco voorwaarden worden de door u te betalen hulp- en bergloon door ons vergoed. Voor bergloon is wel onze voorafgaande toestemming nodig.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, bewuste roekeloosheid, door misbruik van alcohol of drugs, wedstrijden of varen zonder geldig vaarbewijs. Ook keren wij niet uit bij schade door onvoldoende onderhoud en/of onvoldoende zorg.

Eigen gebrek

Schade door en ten gevolge van eigen gebrek is niet verzekerd.

Wedstrijdvaren

Deelname aan wedstrijden is niet verzekerd. Tenzij u dit met ons overeenkomt.

Pechhulp

Als optionele dekking bieden wij geen pechhulp aan.

Ander gebruik dan particulier (recreatief) gebruik

Ander gebruik dan particulier (recreatief) gebruik is in zijn geheel van de dekking uitgesloten. Dit betekent dat bijvoorbeeld verhuur, charter of bedrijfsmatige activiteiten niet verzekerd zijn.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent verplicht uw boot en de inboedel met zorg te behandelen. U moet maatregelen nemen om schade te beperken of te voorkomen, zoals bijvoorbeeld: onderhoud en controle van de staat van de boot, diefstal of inbraak voorkomen, boot winterklaar maken en veilig varen.

Eigen risico

Het eigen risico staat op het polisblad. U kunt ook voor een vrijwillig eigen risico kiezen. In dat geval krijgt u korting op uw premie.

Ligplaats grote steden

De boot is in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht beperkt verzekerd. Binnen de stadsgrenzen is diefstal, inbraak of poging daartoe alleen verzekerd als het vaartuig in een bewaakte jachthaven ligt. Vandalisme is nooit verzekerd, ook al ligt de boot in een bewaakte jachthaven.

Achterlaten vaartuig buiten NL, België en Duitsland

Laat u uw vaartuig achter buiten Nederland, België of Duitsland? Dan moet uw vaartuig worden achtergelaten in een bewaakte jachthaven. Voor het achterlaten van het vaartuig voor een korte periode wordt hier een uitzondering op gemaakt indien u aan bepaalde in de polis genoemde condities voldoet.

Waar ben ik gedekt?

U kunt kiezen voor verschillende dekkingsgebieden in Nederland of Europa. Gaat u naar Spanje, Italië, Kroatië of Griekenland? Dan heeft u een internationaal verzekeringsbewijs of een buitenland-certificaat nodig. Deze sturen wij u op aanvraag toe.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. U betaalt hiervoor geen premietoeslag. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. U krijgt maximaal 40% korting op uw premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen.