Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt aansprakelijkheid als je bedrijf wettelijk aansprakelijk is voor de schade van derden die onstaat door je bedrijf of je medewerkers. De schade moet veroorzaakt zijn tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en activiteiten van je bedrijf.

Wat is verzekerd?

Je verzekert de aansprakelijkheid van je bedrijf voor schade aan zaken en/of de schade aan personen, maar ook de schade die daaruit voortvloeit (gevolgschade). Het verzekerde bedrag is standaard € 2.500.000,- voor alle verzekerden samen. Per verzekeringsjaar keren wij nooit meer dan 2x het verzekerde bedrag uit.

Extra informatie

Je bedrijf is standaard verzekerd voor de volgende onderdelen:

- Algemene bedrijfsaansprakelijkheid;

- Werkgeversaansprakelijkheid;

- Productaansprakelijkheid.

Wie zijn verzekerd?

De onderneming, de medewerkers, ingeleend personeel (zoals uitzendkrachten of stagiairs), bestuurders, commissarissen en maten. Daarnaast zijn de meewerkende familieleden verzekerd. 

Productaansprakelijkheid

Hiermee verzeker je de aansprakelijkheid van je bedrijf voor schade door producten die je op de markt hebt gebracht. Of producten die je op de markt hebt gebracht nadat je deze hebt gemaakt, gelabeld, bewerkt of behandeld.

Extra informatie

De productaansprakelijkheid voor 'software' is beperkt.

Werkgeversaansprakelijkheid

Je bedrijf is verzekerd als werkgever voor aansprakelijkheid voor schade van je werknemers en ingeleend personeel zoals stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden die werkzaam zijn voor je bedrijf. Ook is werkgeversaansprakelijkheid voor schade van ingeleende ZZP'ers meeverzekerd, als zij onder artikel 7:658 lid 4 BW vallen.

Juridische hulp

Wij betalen de proceskosten als wij hebben goedgekeurd of als wij hebben besloten dat er een procedure gevoerd moet worden vanwege de aansprakelijkheid van je bedrijf. Ook betalen wij de kosten voor rechtsbijstand als die in opdracht van ons aan je bedrijf is verleend.

Inloop

Je bent ook verzekerd voor een schadeclaim in verband met een handelen of nalaten tot maximaal 1 jaar voor de ingangsdatum van de verzekering.

Extra informatie

Je mag bij het afsluiten van je ZEKUR verzekering nog niet op de hoogte zijn van deze schade.

Locatie

Je bent verzekerd op je eigen locatie en bij derden.

Aansprakelijkheid voor schade van (niet)ondergeschikten

Je verzekert de schade van een werknemer en ingeleend personeel door een ongeval dat tijdens werktijd of een andere activiteit van het bedrijf gebeurt. Ook schade door een ongeval tijdens woon-werkverkeer is verzekerd, zowel als bestuurder als inzittende van het motorrijtuig. Zij kunnen alleen een beroep op deze dekking doen, als je bedrijf niet aansprakelijk is voor hun schade op grond van 7:658 BW. 

Extra informatie

Het verzekerde bedrag per schadeclaim voor de extra dekking Schade­verzekering voor werknemers is standaard € 2.500.000,-. Per jaar dat je verzekerd bent (verzekeringsjaar), keren we nooit meer dan 2 keer het verzekerde bedrag uit..

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan jezelf of je bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door jou verrichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Opzet

Schade die met opzet door jou of je medewerker is veroorzaakt.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Veroorzaakt een (lucht)vaartuig of motorvoertuig Schade waarvoor jij aansprakelijk bent? Dan is dat niet verzekerd.

Milieuschade

Schade aan zaken zijn alleen verzekerd als de schade is ontstaan door aantasting van de lucht. Ook langzaaminwerkende schade zoals een jarenlang lekkende tank is niet verzekerd.

Asbest

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling is niet verzekerd. Ook het opruimen en afvoeren van asbest is uitgesloten.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste ovetreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Uitloop

Als iemand je aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering dan is dat niet gedekt.

Zuivere vermogensschade

Niet verzekerd is zuivere vermogensschade. Dit is een financiële schade (een in geld uit te drukken achteruitgang van het vermogen), die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of schade aan personen.

Opzicht

Schade aan spullen van een ander die je onder je hoede hebt (onder opzicht), is niet verzekerd. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je bent alleen verzekerd in de hoedanigheid van je bedrijf. Er is geen dekking voor schade die je als particulier veroorzaakt.

Eigen risico

Deze verzekering heeft een eigen risico van € 500,- per gebeurtenis. Als je kiest voor een hoger eigen risico van € 1.000,- of € 2.000,- dan krijg je korting op je premie. 

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden maximaal € 2.500.000,- per gebeurtenis.

Verzekerd beroep

Afhankelijk van je bedrijfsactiviteiten kunnen er aanvullende clausules gelden.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt alleen voor je vestigingen of filialen in Nederland, die je hebt verzekerd. Je bent over de hele wereld verzekerd, behalve in de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Ook zijn schadeclaims niet verzekerd als die zijn gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als er iets wijzigt in je werkzaamheden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is opgenomen in de bundel ZEKUR MKB. Je betaalt elke maand je premie van je verzekeringsbundel via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je de premie niet op tijd betaald, dan zetten we de verzekering stop.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het 1e verzekeringsjaar kun je je verzekering niet opzeggen. Na dit jaar kun je je verzekeringsbundel elke dag opzeggen per de 1e dag van de volgende maand via telefoon, per e-mail of een persoonlijk bericht op social media.