Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert de financiële gevolgen wanneer je bedrijf door schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. Zodat je bijvoorbeeld de salarissen kunt blijven betalen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de vaste lasten van je bedrijf als je bedrijf stilvalt door brand, ontploffing, bliksem, neerslag, storm en water.

Schadevergoeding

Je verzekert de brutowinst die je misloopt door omzet- of productieverlies. Of omdat je bedrijf onbereikbaar is, bijvoorbeeld door een schade bij de buren. Of je verzekert de exploitatiekosten die je moet maken.

Storing nutsvoorzieningen

Bedrijfsschade door wegvallen van levering van water, elektriciteit of gas is verzekerd.

Reconstructiekosten

Is bij een schade je administratie ook beschadigd of verloren gegaan, bijvoorbeeld je financiële of klantenadministratie. Dan valt het herstel hiervan onder de dekking voor reconstructiekosten. Dit is verzekerd tot 10% boven het verzekerde bedrag met een maximum van € 125.000,- per gebeurtenis.

Schade bij een leverancier

Je kunt zelf ook bedrijfsschade oplopen doordat je leverancier je niet kan leveren door materiële schade veroorzaakt door brand, blussen van brand, ontploffing, blikseminslag of inductie. Voor deze bedrijfsschade ben je verzekerd tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag met een maximum van € 125.000,- per gebeurtenis.

Schade bij een afnemer

Je kunt zelf ook bedrijfsschade oplopen doordat je afnemer je producten niet kan afnemen als hij zelf materiële schade heeft, veroorzaakt door brand, blussen van brand, ontploffing, blikseminslag of inductie. Voor deze bedrijfsschade ben je verzekerd tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag met een maximum van € 125.000,- per gebeurtenis. De afnemer moet zijn gevestigd in Europa.

Bij winkels

Is je bedrijf ook een winkel, dan valt bij brand in je buurt of winkelcentrum ook je bedrijfsschade door materiële schade onder de dekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die je bedrijf krijgt voor contractbreuk of als je niet of te laat een opdracht uitvoert.

Huur

Huuropbrengsten die je misloopt vanwege de schade aan je bedrijf zijn niet verzekerd.

Afschrijvingen van debiteuren

Vorderingen op debiteuren die je niet kunt innen zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Deze verzekering kent een eigen risico van € 500,-. Je kunt kiezen voor een hoger eigen risico van € 1.000,- of € 2.000,-. Je krijgt dan een korting op je premie.

Uitkeringstermijn

Je verzekert de brutowinst van je bedrijf van het afgelopen jaar. Afhankelijk van welke ZEKUR MKB bundel je kiest, is de uitkeringstermijn maximaal 13, 26 of 52 weken. 

Onderverzekering

Als je verzekerde bedrag net voor de schade lager is dan de werkelijke brutowinst die behaald zou zijn als de bedrijfsschade niet ontstaan zou zijn dan is er een overdekking. Voor de schaderegeling verhogen wij het bedrag dan met maximaal 30%. Als je verzekerd bedrag dan nog niet voldoende is dan dan vergoeden wij de schade en kosten in dezelfde verhouding als waarin het verzekerde bedrag staat tot de bruto winst. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de bedrijfslocatie(s) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als er iets wijzigt in je werkzaamheden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is opgenomen in de bundel ZEKUR MKB. Je betaalt elke maand je premie van je verzekeringsbundel via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je de premie niet op tijd betaalt, dan zetten we de verzekering stop.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het 1e verzekeringsjaar kun je je verzekering niet opzeggen. Na dit jaar kun je je verzekeringsbundel elke dag opzeggen per de 1e dag van de volgende maand via telefoon, per e-mail of een persoonlijk bericht op social media.