Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering is voor MKB'ers in de Bouw en vergoedt schade als gevolg van beschadiging, verlies en diefstal van de lading in je eigen bestel- of vrachtauto. De lading is verzekerd tijdens het transport en tijdens het laden en lossen.

Wat is verzekerd?

Je zakelijke goederen zijn verzekerd voor schade door beschadiging, verlies en diefstal. Je hebt dekking tijdens het vervoer, parkeren, laden en lossen. Ook schade aan spullen van anderen zijn verzekerd als je ze vervoert voor reparatie of bewerking

Extra informatie

Voor schade door diefstal gelden bijzondere voorwaarden. Deze voorwaarden vind je in de voorwaarden.

Schade aan zaken

Je schade aan zaken is standaard verzekerd.

Extra vergoedingen

Wij vergoeden boven het verzekerde bedrag, bij een verzekerde schade, de totale kosten:

- die je moet maken om directe dreiging van deze schade te voorkomen of schade te beperken;

- van deskundigen om de grootte van deze schade vast te stellen.

Extra informatie

Je kunt zelf ook een deskundige inschakelen. Wij betalen de redelijke kosten van deze deskundige. 

Opruimingskosten

De kosten die je moet maken voor het afbreken, opruimen en afvoeren van beschadigde zaken noemen wij opruimingskosten. Wij vergoeden deze boven het verzekerde bedrag, tot maximaal 20% van het verzekerde bedrag:

 

Extra informatie

Onder opruimingskosten wordt niet verstaan:

- Kosten voor het opruimen van verontreiniging of aantasting van de bodem, lucht, water en overige zaken.

- Kosten voor het bewerken, verwerken, vernietigen of verwijderen van chemische of andere milieugevaarlijke stoffen die je volgens wettelijke voorschriften verplicht bent te maken.

Verzekerd bedrag

Je schade vergoeden wij tot maximaal € 10.000,- per motorrijtuig en per gebeurtenis. Je kunt maximaal 6 motorrijtuigen verzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij betalen onder andere niet voor schade die is ontstaan door je opzet, roekeloosheid of grove schuld.

Gevolg- en bedrijfsschade

Schade die ontstaat doordat de goederen beschadigd zijn is niet verzekerd. 

Oorlogs- en stakersrisico

Schade die ontstaat door oorlog of door een staking is niet verzekerd.

Slijtage

Schade ontstaan door slijtage of andere langzaam inwerkende invloeden is niet verzekerd.

Waardevermindering

Schade in verband met waardevermindering is niet verzekerd.

Extra informatie

Wij betalen wel als de waardevermindering een gevolg is van verlies of beschadiging.

Diefstal

Je schade door diefstal uit een niet afgesloten voertuig is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De dekking gaat in als de verzekerde zaken worden opgepakt om ze in de auto te laden. Het risico eindigt als de verzekerde zaken uitgeladen zijn.

Eigen risico

Je hebt een eigen risico van € 500 per gebeurtenis. je kunt dit eigen risico verhogen naar € 1.000,- en € 2.000,-. Je krijgt dan korting op je premie. 

Toeslag

n.v.t.

Voor verkoop bestemde goederen

Je maximale vergoeding voor winstmarge op zakelijke goederen bedraagt maximaal 20% van de inkoopfactuur (exclusief BTW).

Waar ben ik gedekt?

Je bent 24 uur per dag verzekerd in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat je zorgvuldig met je spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is opgenomen in de bundel ZEKUR MKB. Je betaalt elke maand je premie van je verzekeringsbundel via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je niet op tijd betaalt, dan zetten we de verzekering stop.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het 1e verzekeringsjaar kun je je verzekering niet opzeggen. Na dit jaar kun je je verzekeringsbundel elke dag opzeggen per de 1e dag van de volgende maand via telefoon, per e-mail, of een persoonlijk bericht op sociale media.