Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Wat is verzekerd?

Het bedrijfsgebouw waarvan je eigenaar bent is verzekerd bij schade door brand, diefstal, neerslag,storm, lekkage, blikseminslag, ontploffing en vandalisme. De fundering van je gebouw is altijd meeverzekerd. Bereddingskosten en kosten van deskundigen zijn ook verzekerd.

Extra informatie

Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten. Anders vergoeden we de herbouwwaarde. In bepaalde gevallen vergoeden we de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw al te koop stond.

Verzekerd bedrag

Je bedrijfsgebouw is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw. Wij passen geen onderverzekering toe op schades tot het verzekerde bedrag.

Extra informatie

Je kan uit 4 verzekerde bedragen kiezen: € 125.000,-, € 250.000,-, € 500.000,- of € 1.000.000,-. 

Extra kosten na schade

Je bent verzekerd voor de bereddingskosten. Bereddingskosten zijn de redelijke kosten die je moet maken om een direct dreigend gevaar op schade te voorkomen of verminderen. Hierbij moet het natuurlijk gaan om schade die mogelijk verzekerd is op je verzekering. Ook de kosten van de Stichting Salvage en de kosten voor deskundigen zijn verzekerd.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van de tuin of beplanting na een verzekerde schade is verzekerd tot maximaal € 15.000,-.

Glasbreuk

Glas in het gebouw dat bestemd is om licht door te laten in ramen en deuren is standaard verzekerd tot maximaal € 25.000,- per gebeurtenis.

Verzekerd adres

Zowel de hoofdvestiging als een nevenvestiging is verzekerd.

Extra informatie

Je kunt maximaal 2 adressen verzekeren. Deze moet je bij het aanvragen van je verzekering wel allebei opgeven.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten is niet verzekerd. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Onderdelen die niet bij je bedrijfsgebouw horen zijn niet verzekerd. Zoals zonweringen, antennes. Lichtreclames zijn samen met glas wel verzekerd tot in totaal maximaal € 25.000,- per gebeurtenis.

Huur

Wij vergoeden geen schade op de gebouwenverzekering als je het gebouw huurt en geen eigenaar bent van het gebouw.

Fraude

Als blijkt dat er sprake is van fraude, dan vergoeden wij de schade niet.

Verhuur

Wij vergoeden geen schade als je het gebouw geheel of gedeeltelijk verhuurt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als er regen binnenkomt door een raam dat open staat. In de polisvoorwaarden vind je een opsomming van alle uitsluitingen.

Eigen risico

Het standaard eigen risico bedraagt € 500,-. Kies je voor een hoger eigen risico van € 1.000,- of € 2.000,- dan betaal je minder premie.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Afspraken

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met je gemaakt hebben, dan keren wij niet (altijd) uit.

Leegstand

Je bent beperkt verzekerd als je pand wordt verbouwd, is gekraakt, of langer dan 2 maanden aaneengesloten niet gebruikt wordt. Je ontvangt dan bijvoorbeeld de sloopwaarde in plaats van de herbouwwaarde.

Asbest

Schade aan asbestdaken is beperkt verzekerd. Wij houden dan rekening met een aftrek door waardevermindering

Extra informatie

Lees in de voorwaarden wat de beperkingen precies zijn.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die je verzekert. Deze locaties worden op de polis gezet.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is opgenomen in de bundel ZEKUR MKB. Je betaalt elke maand je premie van je verzekeringsbundel via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je niet op tijd betaalt, dan zetten we de verzekering stop.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het 1e verzekeringsjaar kun je je verzekering niet opzeggen. Na dit jaar kun je je verzekeringsbundel elke dag opzeggen per de 1e dag van de volgende maand via telefoon, per e-mail, of een persoonlijk bericht op sociale media.