Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen in je gebouw die je nodig hebt om je werk uit te voeren, zoals de inrichting van je bedrijf, gereedschappen en machines. 

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt schade door onder andere brand, bliksem, diefstal na inbraak en vandalisme. wateroverlast, storm, hagel en sneeuw.

Inventaris en voorraad

De inventaris vergoeden we op basis van herstelwaarde. Is de schade niet te repareren dan vergoeden we op basis van nieuwwaarde of dagwaarde als de huidige waarde 40% of minder van de nieuwwaarde is. De voorraad van goederen vergoeden we op basis van kostprijs.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die je moet maken om een directe dreiging van schade te voorkomen of schade te beperken. 

Koelschade

Wij vergoeden de schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers als deze plotseling kapot gaan of door een stroomstoring zijn uitgevallen. Je bent verzekerd tot maximaal € 2.500,- per gebeurtenis.

Keuze: huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen die je als huurder aan je pand hebt aangebracht vallen niet onder de dekking van deze verzekering. Je kunt dit wel verzekeren tegen een extra premie. Schade aan glas en lichtreclame valt ook onder deze extra dekking.

Extra informatie

Het maximale bedrag dat je kunt meeverzekeren hangt af van welke bundel je kiest. Bij Gewoon ZEKUR MKB is dit maximaal € 50.000,-, bij Extra ZEKUR MKB maximaal € 100.000,- en bij Super ZEKUR bedraagt het maximaal te verzekere bedrag € 150.000,- Kies je voor een de dekking 'Huurdersbelang, dan is glas en Lichtreclame standaard meeverzekerd tot maximaal € 25.000,-. Op dit bedrag passen wij geen onderverzekering toe.

Verzekerd adres

Zowel de inventaris en voorraad goederen is op de hoofdvestiging en in de nevenvestiging verzekerd.

Extra informatie

Je kunt maximaal 2 adressen verzekeren. Deze moet je bij het aanvragen van je verzekering wel allebei opgeven.

Geld

Bij Gewoon ZEKUR MKB is diefstal van geld niet verzekerd. Bij Extra ZEKUR MKB is dit maximaal € 1.000,-.  Kies je voor Super ZEKUR MKB  dan ben je verzekerd voor maximaal € 2.500,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten is niet verzekerd. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door software

Is de software waarmee je werkt gekoppeld aan softwarekeys of dongels, dan ben je niet verzekerd voor diefstal van de softwarekeys of dongels.

Glasbreuk

Glasbreuk van het glas in het gebouw dat is bestemd om licht door te laten in ramen en deuren is niet standaard verzekerd.

Extra informatie

Dit is maximaal € 25.000,- als je ervoor kiest om huurdersbelang mee te verzekeren of als je de Gebouwenverzekering hebt gekozen als je eigenaar bent van het pand.

Neerslag

Je bent niet verzekerd voor schade door neerslag als hierdoor schade is ontstaan aan goederen die op minder dan 15 centimeter boven de vloer zijn opgeslagen op de begane grond en in kelders en souterrains.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je bent alleen verzekerd voor je bedrijfsmatige inventaris. Je particuliere inboedel is niet verzekerd.

Eigen risico

Deze verzekering heeft een eigen risico van € 500,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Kies je voor een hoger eigen risico van € 1.000,- of € 2.000,- dan krijg je korting op je premie. Welk eigen risico je hebt, staat op je polisblad.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Afspraken

Afhankelijk van je beroep kunnen er aanvullende clausules gelden.

Extra informatie

Als je je niet houdt aan de verplichtingen in de voorwaarden en clausules, zoals over preventie, die wij met je gemaakt hebben, dan keren wij niet uit.

Verzekerd bedrag

Je kan kiezen uit 4 verzekerde bedragen: tot € 50.000,-, tot € 100.000,- tot € 150.000,- of tot € 250.000,-.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op de adressen die op het polisblad vermeld staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als er iets wijzigt in je werkzaamheden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is opgenomen in de bundel ZEKUR MKB. Je betaalt elke maand je premie van je verzekeringsbundel via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je niet op tijd betaalt, dan zetten we de verzekering stop.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het 1e verzekeringsjaar kun je je verzekering niet opzeggen. Na dit jaar kun je je verzekeringsbundel elke dag opzeggen per de 1e dag van de volgende maand via telefoon, per e-mail of een persoonlijk bericht op sociale media.