Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je eigen woning/opstal door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Wat is verzekerd?

Je woning en alle bijbehorende gebouwen, zoals je schuur en je garage, zijn verzekerd.

Verzekerd bedrag

De maximale vergoeding voor schade aan je woning is € 700.000,-. De verzekerde waarde is gebaseerd op de herbouwwaarde van je huis, inclusief de fundering en bijbehorende gebouwen.

Contra-expertise na schade

Als je het niet eens bent met de schadevaststelling door onze expert, dan kun je zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op..

Glas

Schade aan glas wat dienst doet om licht door te laten, is standaard verzekerd.

Extra informatie

Uitgesloten is glas in windschermen, overkappingen, broeikassen en in balkon- en terreinafscheidingen.

Tuin

Schade aan je tuin is standaard verzekerd tot maximaal € 10.000,- boven het verzekerd bedrag.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens een verbouwing van je woning of als je woning leegstaat, is beperkt verzekerd.

Extra informatie

Meer informatie vind je terug in de polisvoorwaarden

Vandalisme

Schade aan de binnenkant van je woning door vandalisme is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Schade door regen of sneeuw via openstaande ramen of deuren is niet verzekerd.

Schade door vallen en stoten

Bij Gewoon ZEKUR Wonen is schade door vallen en stoten niet verzekerd. Met Extra ZEKUR Wonen en Super ZEKUR Wonen is dit wel verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als kitvoegen of tegels niet waterdicht zijn en er daardoor vocht door de muren of vloer van je woning komt. Schade tijdens een verbouwing van je woning of als je woning leegstaat, is beperkt verzekerd.

Extra informatie

Meer informatie hierover vind je in de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Bij brand-, water- en inbraakschade geldt een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis. Voor stormschade geldt een eigen risico van € 250,- per schade.
Je kunt er voor kiezen je eigen risico af te kopen. Dan betaal je een iets hogere premie.

Waar ben ik gedekt?

Je eigen woning/opstal in Nederland is verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als je gaat verhuizen of verbouwen. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is opgenomen in alle verzekeringsbundels van ZEKUR Wonen. Je betaalt elke maand je premie van je verzekeringsbundel via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je de premie niet op tijd betaalt, dan zetten we je verzekering stop.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan je verzekeringsbundel elke dag opzeggen per de eerste dag van de volgende maand via telefoon, schriftelijk of per mail.