Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je eigen woning/opstal door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Wat is verzekerd?

Je woning en alle bijbehorende gebouwen, zoals je schuur en je garage, zijn verzekerd.

Verzekerd bedrag

De maximale vergoeding voor schade aan je woning is € 700.000,-. De verzekerde waarde is gebaseerd op de herbouwwaarde van je huis, inclusief de fundering en bijbehorende gebouwen.

Extra informatie

Lees meer informatie over de Opstalverzekering en de Allrisk Opstalverzekering

https://www.zekur.nl/woonverzekering/opstalverzekering

https://www.zekur.nl/woonverzekering/allriskopstalverzekering

Contra-expertise na schade

Als je het niet eens bent met de schadevaststelling door onze expert, dan kan je zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Glas

Schade aan glas dat bedoeld is om licht door te laten, is standaard verzekerd. Zoals de ruiten in de ramen van je woning. lichtkoepels en glazen binnendeuren.

Extra informatie

Niet verzekerd is schade aan glas in windschermen, overkappingen, broeikassen en in balkon- en terreinafscheidingen.

Tuin

Schade aan je tuin is standaard verzekerd tot maximaal € 10.000,- van het verzekerd bedrag.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens een verbouwing van je woning of als je woning leegstaat, is beperkt verzekerd.

Extra informatie

Meer informatie vind je terug in de polisvoorwaarden

Vandalisme

Schade aan je woning door vandalisme als iemand onrechtmatig je woning is binnen gekomen is verzekerd.

Keuze: Allrisk Opstal

Kies je voor Extra of Super ZEKUR Wonen, dan heb je een Allrisk dekking. Je opstal is dan ook verzekerd voor schade als gevolg van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis die van buitenaf op je woning inwerkt. Bijvoorbeeld schade door vallen en stoten.

Extra informatie

Bijvoorbeeld schade aan je tegelvloer doordat je per ongeluk een volle fles laat vallen en er een stuk uit de tegel is.

Keuze: Tijdelijke verhuur

Kies je voor Super ZEKUR Wonen, dan is tijdelijke verhuur van je woning voor maximaal 60 dagen per kalenderjaar verzekerd. Je moet de woning wel als paticulier verhuren en er moet een schriftelijke huurovereenkomst zijn.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Schade door regen of sneeuw via openstaande ramen of deuren is niet verzekerd.

Schade door vallen en stoten

Bij Gewoon ZEKUR Wonen is schade door vallen en stoten niet verzekerd. Met Extra ZEKUR Wonen en Super ZEKUR Wonen is dit wel verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als kitvoegen of tegels niet waterdicht zijn en er daardoor vocht door de muren of vloer van je woning komt. Schade tijdens een verbouwing van je woning of als je woning leegstaat, is beperkt verzekerd.

Extra informatie

Meer informatie hierover vind je in de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0,-, € 250,-, € 500,- of € 1.000,-.
 

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is opgenomen in alle verzekeringsbundels van ZEKUR Wonen. Je betaalt elke maand je premie van je verzekeringsbundel via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je de premie niet op tijd betaalt, dan zetten we je verzekering stop.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan je verzekeringsbundel elke dag opzeggen per de eerste dag van de volgende maand via telefoon, mail of chat.