Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering is een aanvulling op je verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt tandartskosten die je basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. Ook kent deze verzekering een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

. uitkering bij overlijden door een ongeval is € 3.500,- per persoon. De uitkering bij blijvende invaliditeit is afhankelijk van de mate van invaliditeit. De maximale uitkering is € 50.000,- per persoon. Je bent 24 uur per dag verzekerd tijdens werk, school, sport, onderweg, thuis en op je reizen in binnen- en buitenland. Je krijgt een vergoeding voor kosten van de tandarts tot maximaal € 10.000,- per jaar.

 

Blijvende invaliditeit

Je krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer om vast te stellen wat de mate van invaliditeit is. Zodra er een eindtoestand is bereikt, stellen we de mate van invaliditeit vast. Het duurt dan ook langer voordat je de uitkering krijgt. Over deze periode krijg je rente vergoed.

Overlijden

Je erfgenamen krijgen € 3.500,- uitgekeerd als jij overlijdt door een ongeval.

Wie zijn verzekerd?

Jij en je kinderen tot 18 jaar zijn verzekerd.

Extra informatie

Kinderen zijn tot 1 januari na het bereiken van de 18-jarige leeftijd gratis meeverzekerd op de verzekering van maximaal één van de ouders.  Daarna komt de dekking automatisch te vervallen.

Vergoeding verplicht eigen risico op je Zorgverzekering

Je krijgt een vergoeding van het verplichte eigen risico op je zorgverzekering als je deze hebt moeten betalen als gevolg van een ongeval in combinatie met ambulancevervoer naar het ziekenhuis.

Extra informatie

Je moet voor de vergoeding van het eigen risico ook een ZEKUR Zorgverzekeringen en een ZEKUR Wonen, ZEKUR ZZP of ZEKUR Autoverzekering hebben.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je het ongeval met opzet hebt veroorzaakt, het ongeval plaatsvindt tijdens een sport met een verhoogd ongevalsrisico of het ongeval een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs. Schade aan je gebit die is ontstaan door je eigen gebit.

Extra informatie

Voorbeelden van sporten met een verhoogd ongevalsrisico zijn: boksen, worstelen, ijshockey, bergsport, ijszeilen, skispringen.

Uitgebreide dekking

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wanneer je je niet hebt gehouden aan de geldende veiligheidsvoorschriften dan betalen wij minder bij overlijden.

Extra informatie

Je houdt je niet aan de veiligheidsvoorschriften als je bijvoorbeeld geen helm op hebt of je gordel verkeerd om hebt in het verkeer.

Dekking tot en met 70 jaar

De verzekering stopt als je 70 jaar bent geworden. De dekking eindigt op 1 januari na het bereiken van je 70-jarige leeftijd.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in de hele wereld

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet de veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Meld schade zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt elke maand je premie van je Zorgongevallenverzekering via een automatische incasso.

Extra informatie

ZEKUR incasseert dit bedrag los van je Zorgverzekering.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekeringsovereenkomst gaat in op de dag waarop wij aangeven dat de verzekering aanvangt of op 1 januari van een kalenderjaar. De verzekering wordt gesloten voor het kalenderjaar waarin de verzekering is ingegaan. Na afloop van deze termijn wordt de verzekering telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van een kalenderjaar.

Extra informatie

 

 

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het eerste jaar kan je de verzekering alleen opzeggen per de verlengingsdatum. Dit is 1 januari volgend op het kalenderjaar waarin de verzekering is ingegaan. Na het eerste jaar kun je de verzekering maandelijks opzeggen per iedere eerste van de maand. Dit kan per telefoon, e-mail of via Social Media.