Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt je bedrijf tegen schadeclaims als je bedrijf wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen die onstaat door je bedrijf, je medewerkers, je producten of door jezelf.

Wat is verzekerd?

Schade aan personen, losse spullen en onroerend goed.

Wie zijn verzekerd?

De verzekeringnemer. 

Extra informatie

Ondergeschikten zonder arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld een uitzendkracht of een stagiair, kan je naar keuze meeverzekeren.

Productaansprakelijkheid

Je bent verzekerd voor schade aan anderen door een product dat je hebt gemaakt, gelabeld, bewerkt of behandeld.

Extra informatie

Aansprakelijkheid voor schade door producten die je zelf, of een ander namens jou, hebt geëxporteerd naar de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada is niet verzekerd.

Keuze: werkgeversaansprakelijkheid

Met deze verzekering ben je als werkgever verzekerd voor de schade van een ondergeschikte zonder arbeidsovereenkomst. Dit zijn een uitzendkracht, stagiair en alle andere personen die incidenteel werkzaamheden voor je bedrijf uitvoeren. .De schade moet te maken hebben met het door jou verzekerde beroep.

Extra informatie

Je bent ook verzekerd als de ondergeschikte zonder arbeidsovereenkomst schade oploopt als bestuurder, inzittende of opzittende van een motorrijtuig dat is gebruikt in verband met het verzekerde beroep.

Juridische hulp

Als de schade is verzekerd en er wordt een procedure gevoerd, dan betalen wij de kosten hiervan. Ook betalen wij de kosten voor rechtsbijstand als die in opdracht van ons aan je is verleend.

Inloop

Je bent ook verzekerd voor een schadeclaim in verband met een handelen of nalaten tot maximaal één jaar voor de ingangsdatum van de verzekering.

Extra informatie

Je mag bij het afsluiten van je ZEKUR verzekering nog niet op de hoogte zijn van deze schade.

Opzicht

Je bent verzekerd voor schade aan zaken van derden die jij, of iemand namens jou, onder je hebt om te bewerken, behandelen of er andere werkzaamheden aan te doen. Wij vergoeden maximaal € 50.000,- per gebeurtenis met een eigen risico van € 500,-

Extra informatie

Schade aan zaken van derden die jij, of iemand namens jou, vervoert, huurt, leent, gebruikt of bewaart, is niet niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan jezelf of je bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door jou verichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Opzet

Schade die met opzet door jou of je medewerker is veroorzaakt.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Veroorzaakt een (lucht)vaartuig of motorvoertuig Schade waarvoor jij aansprakelijk bent? Dan is dat niet verzekerd.

Milieuschade

Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) is niet verzekerd. Ook milieuschade op je bedrijfslocatie valt niet onder de dekking.

Asbest

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling is niet verzekerd. Ook het opruimen en afvoeren van asbest is uitgesloten.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste ovetreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Uitloop

Als iemand je aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering dan is dat niet gedekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je bent alleen verzekerd als je ZZP'er bent. Heeft je bedrijf een andere ondernemingsvorm zoals bijvoorbeeld een V.O.F, of heb je vaste medewerkers in dienst, dan is er geen dekking op deze verzekering.

Eigen risico

Deze verzekering heeft een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis. Als je in de Bouw werkt, geldt bij een aantal beroepen een hoger eigen risico van € 500,- per gebeurtenis.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden maximaal € 2.500.000,- per gebeurtenis.

Verzekerd beroep

Afhankelijk van je beroep kunnen er aanvullende clausules gelden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, behalve voor de Verenigde Staten van Amerika en Canada.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als er iets wijzigt in je werkzaamheden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is opgenomen in de bundel ZEKUR ZZP. Je betaalt elke maand je premie van je verzekeringsbundel via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het eerste verzekeringsjaar kun je je verzekering niet opzeggen. Na dit jaar kun je je verzekeringsbundel elke dag opzeggen per de eerste dag van de volgende maand via telefoon, schriftelijk of per e-mail.